Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Måndagen den 2 oktober 2017 - Strasbourg

13. Arbetsplan
CRE

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i octobre I (PE 611.537/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits (artikel 149a i arbetsordningen):

Måndag

Inga ändringar hade föreslagits.

Tisdag

- Begäran från ENF-gruppen om att debatten om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (punkt 59 i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista) inte skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare: Janice Atkinson för ENF-gruppen, som redogjorde för begäran, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som motsatte sig denna begäran.

Parlamentet förkastade begäran.

- Begäran från Verts/ALE-gruppen om att det på föredragningslistan skulle föras upp en debatt om ”Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper”

Talare: Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som redogjorde för denna begäran.

Parlamentet godkände denna begäran via EO (213 röster för, 140 röster emot, 3 nedlagda röster).

Debatten fördes upp som en punkt på föredragningslistan för tisdagseftermiddagen.

Onsdag

Talmannen meddelade att han mottagit flera olika begäranden från politiska grupper om situationen i Katalonien.

Han angav att parlamentet först skulle besluta huruvida en debatt om frågan skulle föras upp på föredragningslistan för den innevarande sammanträdesperioden eller inte, sedan om datumet för en eventuell debatt och slutligen om titeln på debatten.

Talare: Ska Keller för Verts/ALE-gruppen.

Parlamentet godkände att en debatt fördes upp på föredragningslistan.

Talmannen meddelade att grupperna Verts/ALE och GUE/NGL begärde att debatten skulle hållas under tisdagen, medan S&D-gruppen önskade att den skulle hållas under onsdagen.

Talare: Gianni Pittella för S&D-gruppen, som bekräftade sin grupps begäran om att debatten skulle hållas under onsdagen.

Talmannen konstaterade att Verts/ALE-gruppen anslöt sig till S&D-gruppens begäran.

Talare: Victor Boştinaru, som invände mot att debatten skulle hållas på förmiddagen.

Talmannen angav att grupperna PPE och ALDE begärde att debatten skulle hållas under onsdagseftermiddagen.

Parlamentet godkände denna begäran.

Talare: James Carver för EFDD-gruppen, som begärde att debatten skulle hållas snarast möjligt, det vill säga under tisdagen. (Talmannen svarade att parlamentet redan beslutat att den skulle hållas under onsdagseftermiddagen.)

Talmannen meddelade att de politiska grupperna begärt följande titlar på debatten:

”Det massiva polisvåldet mot fredliga medborgare i Katalonien” (grupperna Verts/ALE och GUE/NGL),

”Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien” (grupperna PPE, S&D och ALDE),

”Rättsstatsprincipen och den spanska regeringens våldsamma och fientliga agerande gentemot det katalanska folket” (EFDD-gruppen).

EFDD-gruppen begärde dessutom att debatten skulle avslutas med framläggande av resolutionsförslag.

Talare::

- Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, och Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, som redogjorde för sina respektive gruppers begäranden,

- Françoise Grossetête för PPE-gruppen, och Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som yttrade sig till stöd för S&D-gruppens begäran,

- Bruno Gollnisch, som yttrade sig till förmån för en mer allmängiltig titel,

- Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, som redogjorde för sin grupps begäran om framläggande av resolutionsförslag,

- Manfred Weber för PPE-gruppen, som föreslog att S&D-gruppens begäran skulle gå till omröstning först,

- Matt Carthy och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, varav den sistnämnda anslöt sig till S&D-gruppens begäran om tillägget ”de grundläggande rättigheterna” i debattens titel, men motsatte sig framläggandet av resolutionsförslag, och

- Esteban González Pons för PPE-gruppen, som begärde att parlamentet skulle rösta om S&D-gruppens begäran och att debatten skulle ske i form av en runda anföranden av de politiska gruppernas ordförande.

Talmannen konstaterade att alla grupper utom EFDD-gruppen var eniga om den titel som grupperna S&D och PPE föreslagit.

Parlamentet godkände begäran från grupperna S&D och PPE.

Debatten skulle hållas på onsdagen kl. 15.00.

Torsdag

Inga ändringar hade föreslagits.

°
° ° °

Arbetsplanen var därmed fastställd.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy