Показалец 
Протокол
PDF 240kWORD 77k
Понеделник, 2 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протокола от предишното заседание
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за снемане на имунитет
 7.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)
 10.Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента
 11.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
 12.Внесени документи
 13.Ред на работа
 14.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (разискване)
 15.Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (кратко представяне)
 16.Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (кратко представяне)
 17.Борбата с киберпрестъпността (кратко представяне)
 18.Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (кратко представяне)
 19.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията

Сесията, прекъсната в четвъртък, 14 септември 2017 г., се възобновява.


2. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 17.05 ч.


3. Изявление на председателството

Председателят отдаде почит на двете жертви на вчеашния атентат на гара Сен-Шарл дьо Марсей и поднесе съболезнования на семействата на жертвите от името на Парламента.

Той спомена и вчерашния атентат в Лас Вегас и атентата от онзи ден в Едмънтън и поднесе съболезнования на семействата на пострадалите от името на Парламента.

Парламентът почете с минута мълчание паметта на жертвите.


4. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


5. Състав на Парламента

Компетентните органи на Чешката република, на Румъния, България и Унгария уведомиха за начначаването в Европейския парламент на Jiří Payne, Răzvan Popa, Асим Ахмедов Адемов и на Lívia Járóka, считано от 5, 13, 14 и 15 септември 2017 г., на мястото съответно на Petr Mach, Victor Negrescu, Мария Габриел и Ildikó Gáll-Pelcz.

Парламентът приема за сведение избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Jiří Payne, Răzvan Popa, Асим Ахмедов Адемов и Lívia Járóka заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Искане за снемане на имунитет

Германските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Ingeborg Gräßle във връзка с процедура по разследване срещу нея.

Френските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Steeve Briois във връзка с предварително следствие, образувано срещу него в Окръжния съд в Дуе.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентата комисия, в случая комисията JURI.


7. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Комисията ENVI предаде следната поправка към текст, приет от Европейския парламент:

- Поправка P7_TA(2012)0010(COR01) на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1) (позиция на Европейския парламент, приета на второ четене на 19 януари 2012 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - комисия ENVI

В съответствие с член 231, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за приета, освен ако най-късно до 24 часа от обявяването ѝ политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, пожелаят да бъде поставена на гласуване.

Поправката е достъпна на сайта Europarl за периода на настоящата сесия.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят получи от групите S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD и ENF следните искания за назначения:

комисия BUDG: Răzvan Popa

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Răzvan Popa

Делегация за връзки с Япония: Nosheena Mobarik на мястото на Syed Kamall

Делегация за връзки със страните от Машрека: Patricia Lalonde на мястото на Jean-Marie Cavada

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Patricia Lalonde на мястото на Jean-Marie Cavada

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Bronis Ropė

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Benedek Jávor

Подкомисия по сигурност и отбрана: James Carver на мястото на Bill Etheridge

комисия ENVI: Joëlle Mélin на мястото на Mireille D'Ornano

комисия AFCO: Gerolf Annemans на мястото на Florian Philippot

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността)

Председателят съобщи, че, съвместно с председателя на Съвета, е подписал следния акт, приет в съответствие с обикновената законоталена процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и резолюциите, приети от Парламента по време на първата и втората месечни сесии през април, е на разположение на сайта Séance en direct.


11. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)

Внесени са следните въпроси с искане за устен отговор от членовете на Парламента (член 128 от Правилника за дейността):

- (O-000064/2017), зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисия FEMM, към Комисията: VP/HR - Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano и Piernicola Pedicini, от името на комисия ENVI, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte и Piernicola Pedicini, от името на комисия ENVI, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), зададен от Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola и Michał Boni, от името на групата PPE, към Комисията: Сигурността по пътищата на Европа (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), зададен от Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom и Maria Arena, към Комисията: Европейски план за действие за социалната икономика (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

В съответствие с разпоредбите на членове 304 и 307 от Договора Председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и с Комитета на регионите относно това предложение.

В съответствие с разпоредбите на член 287 от Договора Председателят ще се консултира със Сметната палата относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

BUDG, JURI, CONT

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейската гражданска инициатива (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO

подпомагаща :

PETI, CULT, LIBE

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата с измамата и подправянето на непарични платежни средства и за замяна на Рамково решение 2001/413/ПВР на Съвета (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

В съответствие с разпоредбите на членове 304 от Договора Председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

ITRE, JURI, ECON

- Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 г.: Позиция на Съвета от 4 септември 2017 г. (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Предложение за решение на Съвета относно подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Федеративна република Бразилия (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

2) от парламентарни комисии

- Доклад относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС (2015 г.) (2017/2011(INI)) - JURI - Докладчик: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Доклад относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (2017/2008(INI)) - FEMM - Докладчик: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - Докладчик: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумението за създаване на международната Фондация ЕС – ЛАК (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Докладчик: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Доклад относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (2016/2324(INI)) - DEVE - Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1380/2013 относно общата политика в областта на рибарството (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Докладчик: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Доклад относно проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в Република България и в Румъния (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Гърция (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Докладчик: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Доклад относно предложението за решение за изпълнение на Съвета за започването на автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Чешката република (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Докладчик: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Доклад относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за започване на автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Португалия (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Докладчик: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Препоръка относно проекта на регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Докладчик: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Ред на работа

Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание за първата месечна сесия през октомври (PE 611.537/PDOJ) беше раздаден и бяха предложени следните промени в него (член 149а от Правилника за дейността):

Понеделник

Няма предложения за промени.

Вторник

- Искане от групата ENF дебатът относно напредъка на преговорите с Обединеното кралство (точка 59 от окончателния проект на дневен ред) да не приключва с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се: Janice Atkinson, от името на групата ENF, която обоснова искането, и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, против искането.

Парламентът отхвърля искането

- Искане от групата Verts/ALE за вписване в дневния ред разискване относно „Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система“

Изказа се Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, който обоснова искането.

С електронно гласуване (213 - гласа „за“ 140- гласа „против“, 3 гласа „въздържал се“), Парламентът одобрява искането.

Разискването е вписано в дневния ред за вторник следобед.

Сряда

Председателят съобщи, че е получил няколко искания от политически групи, свързани с положението в Каталуния.

Той уточни, че Парламентът ще трябва да се произнесе на първо място относно възможността за вписване или не на разискване в дневния ред на настоящата парламентарна сесия, на второ място – относно датата на разискването, и на трето място – относно заглавието на разискването.

Изказа се Ska Keller, от името на групата Verts/ALE.

Парламентът одобри вписването на разискване в дневния ред.

Председателят съобщи, че групите Verts/ALE и GUE/NGL искат разискването да се проведе във вторник, а групата S&D – в сряда.

Изказа се Gianni Pittella, от името на групата S&D, който потвърди искането на неговата група за провеждане на разискването в сряда.

Председателят констатира, че групата Verts/ALE се присъединява към искането на групата S&D.

Изказа се Victor Boştinaru, против провеждане на разискването сутринта.

Председателят уточни, че групите PPE и ALDE искат разискването да се проведе в сряда следобед.

Парламентът одобрява искането.

Изказа се James Carver, от името на групата EFDD, който поиска разискването са се проведе възможно най-бързо, по-точно във вторник (Председателят възрази и отбеляза, че Парламентът вече се е произнесъл в полза на сряда следобед).

Председателят съобщи, че политическите групи са поискали разискването да бъде озаглавено съответно:

„Масивно полицейско насилие срещу мирни граждани в Каталуния“ (групи Verts/ALE и GUE/NGL);

„Конституция, принципи на правовата държава и правата на човека в Испания в контекста на събитията в Каталуния“ (групи PPE, S&D и ALDE);

„Принципи на правовата държава и насилствени и враждебни действия на испанското правителство срещу каталунския народ“ (група EFDD).

Освен това групата EFDD иска разискването да приключи с внасяне на предложения за резолюция.

Изказаха се::

- Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, и Maria João Rodrigues, от името на групата S&D, за да обосноват съответните искания на групата си,

- Françoise Grossetête, от името на групата PPE, и Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, за да подкрепят искането на групата S&D,

- Bruno Gollnisch, в подкрепа на по-общо заглавие,

- Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, който обоснова искането на групата си в подкрепа на внасяне на предложения за резолюция,

- Manfred Weber, от името на групата PPE, който предложи искането на групата S&D да бъде гласувано първо,

- Matt Carthy и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, която се присъедини към добавянето на „основни права“ в заглавието на разискването, предложено от групата S&D, но се обяви против внасяне на предложения за резолюция, и

- Esteban González Pons, от името на групата PPE, който поиска Парламентът да грасува искането на групата S&D и разискването да се проведе под формата на серия от изказвания на председателите на политическите групи.

Председателят констатира, че съществува консенсус, с изключение при групата EFDD, относно заглавието на групите S&D и PPE.

Парламентът прие искането на групите S&D и PPE.

Разискването ще се проведе в сряда в 15 ч.

Четвъртък

Няма предложения за промени.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


14. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Bogusław LIBERADZKI
Заместник-председател

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се: Renata Briano (докладчик по становището на комисията ENVI), Werner Kuhn, от името на групата PPE, Ricardo Serrão Santos, от името на групата S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Mike Hookem, от името на групата EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida и David Coburn.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Francisco José Millán Mon, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn, и Carlos Iturgaiz.

Изказаха се: Karmenu Vella и Gabriel Mato.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 3.10.2017 г г.


15. Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (кратко представяне)

Доклад относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС [2017/2008(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică и Viorica Dăncilă.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.4 от протокола от 3.10.2017 г г.


16. Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (кратко представяне)

Доклад относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави [2016/2324(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch и Nicola Caputo.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 3.10.2017 г г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател


17. Борбата с киберпрестъпността (кратко представяне)

Доклад относно борбата с киберпрестъпността [2017/2068(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios и Arndt Kohn.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 3.10.2017 г г.


18. Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (кратко представяне)

Доклад относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия [2017/2026(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský и Stanislav Polčák.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 4.7 от протокола от 3.10.2017 г г.


19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163 от Правилника за дейността:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Ангел Джамбазки, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini и Emilian Pavel.


20. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 611.537/OJMA).


21. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 20.55 ч.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

генерален секретар

заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Малинов, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Радев, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Майдел, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност