Seznam 
Zápis
PDF 226kWORD 74k
Pondělí, 2. října 2017 - Štrasburk
1.Pokračování zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Prohlášení předsednictví
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Složení Parlamentu
 6.Žádost o zbavení imunity
 7.Oprava (článek 231 jednacího řádu)
 8.Členství ve výborech a delegacích
 9.Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)
 10.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 11.Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
 12.Předložení dokumentů
 13.Plán práce
 14.Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (rozprava)
 15.Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (krátké přednesení)
 16.Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (krátké přednesení)
 17.Boj proti kyberkriminalitě (krátké přednesení)
 18.Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (krátké přednesení)
 19.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Pokračování zasedání

Zasedání, které bylo přerušeno ve čtvrtek 14. září 2017, pokračuje.


2. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 17:05.


3. Prohlášení předsednictví

Předseda uctil památku dvou obětí včerejšího teroristického útoku, který byl spáchán na nádraží Saint-Charles v Marseille, a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám obětí.

Předseda se rovněž zmínil o teroristických útocích, ke kterým došlo včera v Las Vegas a před dvěma dny v Edmontonu, a vyjádřil soustrast Parlamentu rodinám osob, které při útocích zahynuly.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


5. Složení Parlamentu

Příslušné orgány České republiky, Rumunska, Bulharska a Maďarska oznámily, že Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov a Lívia Járóka, kterými jsou nahrazeni Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabrielová a Ildikó Gáll-Pelczová, byli zvoleni poslanci Evropského parlamentu s platností od 5., 13., 14., resp. 15. září 2017.

Parlament vzal jejich zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny jejich pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedají Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov a Lívia Járóka v Parlamentu a jeho orgánech a požívají všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinili prohlášení, že nezastávají funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslance Evropského parlamentu.


6. Žádost o zbavení imunity

Příslušné německé orgány předaly žádost, aby byla Ingeborg Gräßleová zbavena imunity v rámci vyšetřování, které proti ní bylo zahájeno.

Příslušné francouzské orgány předaly žádost, aby byl Steeve Briois zbaven imunity v rámci soudního vyšetřování zahájeného soudem prvního stupně v Douai.

Podle čl. 9 odst. 1 jednacího řádu byly žádosti postoupeny výboru JURI jako příslušnému výboru.


7. Oprava (článek 231 jednacího řádu)

Výbor ENVI předal následující opravu k textu přijatému Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA(2012)0010(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání (Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý ve druhém čtení dne 19. ledna 2012 k přijetí výše uvedeného nařízení (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - výbor ENVI

Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se oprava považuje za schválenou, pokud nejpozději do dvaceti čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo poslanci dosahující přinejmenším nízké prahové hodnoty, aby se o této opravě hlasovalo.

Oprava je po dobu trvání tohoto dílčího plenárního zasedání k dispozici na internetových stránkách Europarl.


8. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD a ENF tyto žádosti o jmenování:

výbor BUDG: Răzvan Popa

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Răzvan Popa

delegace pro vztahy s Japonskem: Nosheena Mobarik, kterou je nahrazen Syed Kamall

delegace pro vztahy se zeměmi Mašreku: Patricia Lalonde, kterou je nahrazen Jean-Marie Cavada

delegace v Parlamentním shromáždění Unie pro Středomoří: Patricia Lalonde, kterou je nahrazen Jean-Marie Cavada

delegace ve Výboru pro parlamentní spolupráci EU-Moldavsko: Bronis Ropė

delegace v Parlamentním shromáždění Euronest: Benedek Jávor

podvýbor pro bezpečnost a obranu: James Carver, kterým je nahrazen Bill Etheridge

výbor ENVI: Joëlle Mélin, kterou je nahrazena Mireille D'Ornano

výbor AFCO: Gerolf Annemans, kterým je nahrazen Florian Philippot

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek 78 jednacího řádu)

Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepsal tento akt přijatý řádným legislativním postupem:

- nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského fondu pro udržitelný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručního fondu EFSD (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prvním a druhém dubnovém dílčím zasedání jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.


11. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)

Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího řádu):

- (O-000064/2017), kterou pokládá Vilija Blinkevičiūtė za výbor FEMM Komisi: VP/HR - Ukončení dětských sňatků (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Radě: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), kterou pokládají Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), kterou pokládají Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola a Michał Boni za skupinu PPE Komisi: Bezpečnost na evropských silnicích (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), kterou pokládají Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena Komisi: Evropský akční plán pro sociální ekonomiku (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) Radou a Komisí

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD))

Předseda bude v souladu s ustanoveními článků 304 a 307 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

Předseda bude v souladu s ustanoveními článku 287 Smlouvy návrh konzultovat s Účetním dvorem.

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

předáno

příslušný výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI, CULT, LIBE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD))

Předseda bude v souladu s článkem 304 Smlouvy návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

příslušný výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, JURI, ECON

- Návrh souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2018: postoj Rady ze dne 4. září 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o prodloužení platnosti Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a Brazilskou federativní republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

předáno

příslušný výbor :

ITRE

2) parlamentními výbory

- Zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2015) (2017/2011(INI)) - výbor JURI - Zpravodaj: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (2017/2008(INI)) - výbor FEMM - Zpravodajka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) a o zrušení nařízení (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (2016/2324(INI)) - výbor DEVE - Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - výbor LIBE - Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se provádí posílená spolupráce za účelem zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Plán práce

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání prvního říjnového plenárního zasedání (PE 611.537/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 149a jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- Žádost skupiny ENF, aby na závěr rozpravy o stavu jednání se Spojeným královstvím (bod 59 PDOJ) nebyly předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili: Janice Atkinson za skupinu ENF s odůvodněním žádosti a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE proti žádosti.

Parlament žádost zamítl.

- Žádost skupiny Verts/ALE, aby byla na pořad jednání zařazena rozprava o námitce vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému.

Vystoupil Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti.

Parlament žádost schválil EH (213 pro, 140 proti, 3 zdržení se).

Rozprava je zařazena na úterní odpolední pořad jednání.

Středa

Předseda oznámil, že mu politické skupiny postoupily několik žádostí týkajících se situace v Katalánsku.

Upřesnil, že Parlament se nejdříve vyjádří k tomu, zda je či není vhodné zařadit rozpravu na pořad jednání tohoto dílčího zasedání, poté k termínu konání rozpravy a konečně k názvu rozpravy.

Vystoupila Ska Keller za skupinu Verts/ALE.

Parlament schválil zařazení rozpravy na pořad jednání.

Předseda oznámil, že skupiny Verts/ALE a GUE/NGL požádaly, aby se rozprava konala v úterý, a že skupina S&D požádala, aby se rozprava konala ve středu.

Vystoupil Gianni Pittella za skupinu S&D, který potvrdil, že jeho skupina by upřednostnila, aby se rozprava konala ve středu.

Předseda konstatoval, že skupina Verts/ALE se připojila k žádosti skupiny S&D.

Vystoupil Victor Boştinaru proti tomu, aby se rozprava konala dopoledne.

Předseda upřesnil, že skupiny PPE a ALDE požádaly, aby se rozprava konala ve středu odpoledne.

Parlament žádost schválil.

Vystoupil James Carver za skupinu EFDD s žádostí, aby se rozprava konala co nejdříve, tzn. v úterý (předseda namítl, že Parlament se již vyjádřil ve prospěch středečního odpoledne).

Předseda oznámil, že jednotlivé politické skupiny požádaly, aby název rozpravy zněl takto:

„Masové policejní násilí vůči pokojným občanům v Katalánsku“ (skupiny Verts/ALE a GUE/NGL);

„Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku“ (skupiny PPE, S&D a ALDE);

„Právní stát a násilné a nepřátelské akce španělské vlády vůči katalánskému lidu“ (skupina EFDD).

Skupina EFDD mimo jiné požádala, aby byly na závěr rozpravy předloženy návrhy usnesení.

Vystoupili:

- Ska Keller za skupinu Verts/ALE, a Maria João Rodrigues za skupinu S&D, aby odůvodnily žádosti svých skupin,

- Françoise Grossetête za skupinu PPE, a Guy Verhofstadt za skupinu ALDE ve prospěch žádosti skupiny S&D,

- Bruno Gollnisch ve prospěch obecnějšího názvu,

- Jonathan Arnott za skupinu EFDD, který odůvodnil žádost své skupiny týkající se předložení návrhů usnesení,

- Manfred Weber za skupinu PPE s návrhem, aby se o žádosti skupiny S&D hlasovalo jako o první,

- Matt Carthy a Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, která se připojila k tomu, aby byl název navržený skupinou S&D doplněn o výraz „základní práva“, avšak vyjádřila nesouhlas s předložením návrhů usnesení, a

- Esteban González Pons za skupinu PPE s žádostí, aby Parlament hlasoval o žádosti skupiny S&D a aby v rámci rozpravy postupně vystoupili předsedové všech politických skupin.

Předseda konstatoval, že s výjimkou skupiny EFDD panuje shoda na znění názvu navrženého skupinami S&D a PPE.

Parlament schválil žádost skupin S&D a PPE.

Rozprava se bude konat ve středu v 15:00.

Čtvrtek

beze změny

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.


14. Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato uvedl zprávu.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Renata Briano (zpravodajka výboru ENVI), Werner Kuhn za skupinu PPE, Ricardo Serrão Santos za skupinu S&D, Ruža Tomašić za skupinu ECR, Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE, Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Mike Hookem za skupinu EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida a David Coburn.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Francisco José Millán Mon, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil David Coburn, a Carlos Iturgaiz.

Vystoupili: Karmenu Vella a Gabriel Mato.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.3 zápisu ze dne 3.10.2017.


15. Posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU (krátké přednesení)

Zpráva o posílení hospodářského postavení žen v soukromém a veřejném sektoru v EU [2017/2008(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodajka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică a Viorica Dăncilă.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 3.10.2017.


16. Řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích (krátké přednesení)

Zpráva o řešení zmenšujícího se prostoru pro občanskou společnost v rozvojových zemích [2016/2324(INI)] - Výbor pro rozvoj. Zpravodajka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch a Nicola Caputo.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.5 zápisu ze dne 3.10.2017.

PŘEDSEDNICTVÍ: Evelyne GEBHARDT
místopředsedkyně


17. Boj proti kyberkriminalitě (krátké přednesení)

Zpráva o boji proti kyberkriminalitě [2017/2068(INI)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios a Arndt Kohn.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.6 zápisu ze dne 3.10.2017.


18. Politické vztahy EU se sdružením ASEAN (krátké přednesení)

Zpráva o politických vztazích EU se sdružením ASEAN [2017/2026(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák.

Vystoupil Julian King (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 4.7 zápisu ze dne 3.10.2017.


19. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku 163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini a Emilian Pavel.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 611.537/OJMA).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 20:55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí