Indeks 
Protokol
PDF 226kWORD 73k
Mandag den 2. oktober 2017 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæring fra formanden
 4.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om ophævelse af immunitet
 7.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger
 11.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 12.Modtagne dokumenter
 13.Arbejdsplan
 14.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I (forhandling)
 15.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (kortfattet forelæggelse)
 16.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (kortfattet forelæggelse)
 17.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (kortfattet forelæggelse)
 18.EU's politiske forbindelser med ASEAN (kortfattet forelæggelse)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden erklærede sessionen, som blev afbrudt torsdag den 14. september 2017, for genoptaget.


2. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


3. Erklæring fra formanden

Formanden ærede ofrene for attentatet dagen forinden på banegården Saint-Charles i Marseille og kondolerede på Europa-Parlamentets vegne ofrenes familier.

Derefter nævnede formanden attentaterne dagen forinden i Las Vegas og to dage tidligere i Edmonton og kondolerede på Europa-Parlamentets vegne familierne til de personer, som var blevet ramt af disse attentater.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed til minde om ofrene.


4. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


5. Parlamentets sammensætning

Den Tjekkiske Republiks, Rumæniens, Bulgariens og Ungarns kompetente myndigheder havde meddelt, at hhv. Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov og Lívia Járóka var blevet valgt til Europa-Parlamentet med virkning fra hhv. den 5., 13., 14. og 15. september 2017 i stedet for hhv. Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel og Ildikó Gáll-Pelcz.

Parlamentet noterede sig valget af dem.

Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov og Lívia Járóka deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Anmodning om ophævelse af immunitet

De tyske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Ingeborg Gräßles immunitet i forbindelse med en undersøgelsesprocedure mod hende.

De franske kompetente myndigheder havde fremsendt en anmodning om ophævelse af Steeve Briois' immunitet i forbindelse med en retslig forundersøgelse ved domstolen i Douai.

Disse anmodninger var i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 9, stk. 1, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Udvalget ENVI havde fremsendt følgende berigtigelse til en tekst vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse P7_TA(2012)0010(COR01) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1) (Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 19. januar 2012 med henblik på vedtagelse af ovennævnte forordning (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 231, stk. 4, anses denne berigtigelse for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, senest 24 timer efter meddelelsen anmoder om, at den sættes under afstemning.

Berigtigelsen foreligger på Europarl under den indeværende mødeperiode.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-, ECR-, ALDE-, Verts/ALE-, EFDD- og ENF-Gruppen modtaget anmodninger om følgende udnævnelser:

BUDG: Răzvan Popa

Delegationen til Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU: Răzvan Popa

Delegationen for Forbindelserne med Japan: Nosheena Mobarik i stedet for Syed Kamall

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Patricia Lalonde i stedet for Jean-Marie Cavada

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling for Middelhavsunionen: Patricia Lalonde i stedet for Jean-Marie Cavada

Delegationen til Det Parlamentariske Samarbejdsudvalg EU-Moldova: Bronis Ropė

Delegationen til Den Parlamentariske Forsamling Euronest: Benedek Jávor

Underudvalget om Sikkerhed og Forsvar: James Carver i stedet for Bill Etheridge

ENVI: Joëlle Mélin i stedet for Mireille D'Ornano

AFCO: Gerolf Annemans i stedet for Florian Philippot

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 78)

Formanden meddelte, at han sammen med formanden for Rådet havde undertegnet følgende retsakt vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure:

- Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger

Kommissionens meddelelser om dens reaktion på Parlamentets holdninger og beslutninger fra mødeperioderne april I og II forelå på Europarl.


11. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000064/2017) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: VP/HR - Afskaffelse af børneægteskaber (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano og Piernicola Pedicini for ENVI til Rådet: FN's klimakonference 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte og Piernicola Pedicini for ENVI til Kommissionen: FN's klimakonference 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017) af Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola og Michał Boni for PPE-Gruppen til Kommissionen: Sikkerhed på Europas veje (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017) af Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom og Maria Arena til Kommissionen: En europæisk handlingsplan for social økonomi (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

I overensstemmelse med artikel 304 og 307 i TEUF ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

I overensstemmelse med artikel 287 i TEUF ville formanden høre Revisionsretten om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

BUDG, JURI, CONT

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske borgerinitiativ (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

henvist til:

kor.udv. :

AFCO

rådg.udv. :

PETI, CULT, LIBE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af svig og forfalskning i forbindelse med andre betalingsmidler end kontanter og om erstatning af Rådets rammeafgørelse 2001/413/RIA (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

I overensstemmelse med artikel 304 i TEUF ville formanden høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

LIBE

rådg.udv. :

ITRE, JURI, ECON

- Forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2018: Rådets holdning af 4. september 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Forslag til Rådets afgørelse om forlængelse af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Føderative Republik Brasilien (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

2) fra udvalgene

- Betænkning om tilsyn med anvendelsen af EU-retten (2015) (2017/2011(INI)) - JURI - Ordfører: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Betænkning om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (2017/2008(INI)) - FEMM - Ordfører: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) – EMPL - Ordfører: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af den internationale EU-LAC-fond (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Ordfører: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Betænkning om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (2016/2324(INI)) - DEVE - Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Ordfører: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets afgørelse om anvendelse af visse bestemmelser i Schengenreglerne om visuminformationssystemet i Republikken Bulgarien og Rumænien (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Ordfører: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Grækenland af fingeraftryksdata (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Ordfører: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Den Tjekkiske Republik af oplysninger fra køretøjsregistre (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Ordfører: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Betænkning om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om elektronisk udveksling med Portugal af fingeraftryksdata (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Ordfører: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Henstilling om udkast til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af Den europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Ordfører: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Arbejdsplan

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden oktober I (PE 611.537/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 149):

Mandag

Ingen ændringer.

Tirsdag

- Anmodning fra ENF-Gruppen om ikke at afslutte forhandlingen om status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (punkt 59 i PDOJ) med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere: Janice Atkinson for ENF-Gruppen, der begrundede anmodningen, og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der talte imod anmodningen.

Parlamentet forkastede anmodningen.

- Anmodning fra Verts/ALE-Gruppen om at opføre en forhandling om "Indsigelse mod gennemførelsesretsakt: Fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber" på dagsordenen

Indlæg af Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, der begrundede anmodningen.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (213 for, 140 imod, 3 hverken/eller).

Forhandlingen opførtes på dagsordenen for tirsdag eftermiddag.

Onsdag

Formanden meddelte, at han havde modtaget flere anmodninger fra de politiske grupper vedrørende situationen i Catalonien.

Han præciserede, at Parlamentet for det første skulle udtale sig om, hvorvidt det skulle være muligt at lade en forhandling opføre på dagsordenen for indeværende mødeperiode, for det andet om datoen for forhandlingen og for det tredje om titlen på forhandlingen.

Indlæg af Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen.

Parlamentet godkendte at lade en forhandling opføre på dagsordenen.

Formanden meddelte, at Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen havde anmodet om, at forhandlingen skulle finde sted tirsdag, og S&D-Gruppen onsdag.

Indlæg af Gianni Pittella for S&D-Gruppen, der bekræftede sin gruppes anmodning om onsdag.

Formanden konstaterede, at Verts/ALE-Gruppen havde tilsluttet sig S&D-Gruppens anmodning.

Indlæg af Victor Boştinaru mod afholdelse af forhandlingen om formiddagen.

Formanden gjorde opmærksom på, at PPE- og ALDE-Gruppen havde anmodet om, at forhandlingen skulle finde sted onsdag eftermiddag.

Parlamentet godkendte denne anmodning.

Indlæg af James Carver for EFDD-Gruppen, der anmodede om, at forhandlingen skulle finde sted hurtigst muligt, dvs. tirsdag (formanden gjorde ham opmærksom på, at Parlamentet allerede havde truffet en beslutning til fordel for onsdag eftermiddag).

Formanden meddelte, at de politiske grupper havde anmodet om, at forhandlingen fik følgende titel:

"Massiv politivold mod fredelige borgere i Catalonien" (Verts/ALE- og GUE/NGL-Gruppen);

"Forfatningen, retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder i Spanien i lyset af begivenhederne i Catalonien" (PPE-, S&D- og ALDE-Gruppen);

"Retsstatsprincippet og den spanske regerings voldelige og fjendtlige handlinger mod det catalanske folk" (EFDD-Gruppen).

EFDD-Gruppen anmodede desuden om, at forhandlingen blev afsluttet med indgivelse af beslutningsforslag.

Talere:

- Ska Keller for Verts/ALE-Gruppen og Maria João Rodrigues for S&D-Gruppen for at begrunde deres respektive gruppes anmodning,

- Françoise Grossetête for PPE-Gruppen og Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen for at støtte S&D-Gruppens anmodning,

- Bruno Gollnisch, der talte for en mere generel titel,

- Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen, der begrundede sin gruppes anmodning om indgivelse af beslutningsforslag,

- Manfred Weber for PPE-Gruppen, der foreslog, at S&D-Gruppens anmodning som det første blev sat under afstemning,

- Matt Carthy og Gabriele Zimmer for GUE/NGL-Gruppen, der talte for at tilføje ”de grundlæggende rettigheder” til den forhandlingstitel, som var blevet foreslået af S&D, men talte imod indgivelse af beslutningsforslag, og

- Esteban González Pons for PPE-Gruppen, der anmodede om, at Parlamentet skulle stemme om S&D-Gruppens anmodning, og at forhandlingen skulle finde sted som en talerrunde med formændene for de politiske grupper.

Formanden konstaterede, at der var konsensus med undtagelse af EFDD-Gruppen om den titel, som S&D-Gruppen og PPE-Gruppen havde anmodet om.

Parlamentet godkendte S&D-Gruppens og PPE-Gruppens anmodning.

Forhandlingen ville finde sted onsdag kl. 15.00.

Torsdag

Ingen ændringer.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


14. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato forelagde betænkningen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Talere: Renata Briano (ordfører for udtalelse fra ENVI), Werner Kuhn for PPE-Gruppen, Ricardo Serrão Santos for S&D-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Mike Hookem for EFDD-Gruppen, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida og David Coburn.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Francisco José Millán Mon, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra David Coburn, og Carlos Iturgaiz.

Talere: Karmenu Vella og Gabriel Mato.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.3 i protokollen af 3.10.2017.


15. Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU [2017/2008(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică og Viorica Dăncilă.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.4 i protokollen af 3.10.2017.


16. Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene [2016/2324(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch og Nicola Caputo.

Indlæg af Karmenu Vella (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.5 i protokollen af 3.10.2017.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand


17. Bekæmpelse af IT-kriminalitet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om bekæmpelse af IT-kriminalitet [2017/2068(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios og Arndt Kohn.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.6 i protokollen af 3.10.2017.


18. EU's politiske forbindelser med ASEAN (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med ASEAN [2017/2026(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský og Stanislav Polčák.

Indlæg af Julian King (medlem af Kommissionen).

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.7 i protokollen af 3.10.2017.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 163:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini og Emilian Pavel.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 611.537/OJMA).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik