Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 218kWORD 73k
Esmaspäev, 2. oktoober 2017 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Istungi algus
 3.Presidentuuri avaldus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Puutumatuse äravõtmise taotlus
 7.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)
 10.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 11.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)
 12.Esitatud dokumendid
 13.Tööplaan
 14.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)
 15.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (lühiettekanne)
 16.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (lühiettekanne)
 17.Küberkuritegevuse vastane võitlus (lühiettekanne)
 18.ELi poliitilised suhted ASEANiga (lühiettekanne)
 19.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 20.Järgmise istungi päevakord
 21.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungjärgu jätkamine

Neljapäeval, 14. septembril 2017. aastal katkestatud istungjärk jätkus.


2. Istungi algus

Istung algas kell 17.05.


3. Presidentuuri avaldus

President mälestas eelmisel päeval Marseille' Saint-Charles'i rongijaamas toimunud rünnaku ohvreid ja avaldas Euroopa Parlamendi nimel omastele kaastunnet.

Seejärel kõneles ta eelmisel päeval Las Vegases ja üle-eelmisel päeval Edmontonis toimunud rünnakutest ning avaldas Euroopa Parlamendi nimel nende sündmuste ohvrite lähedastele kaastunnet.

Parlament pidas ohvrite mälestuseks minutilise leinaseisaku.


4. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


5. Parlamendi koosseis

Tšehhi Vabariigi, Rumeenia, Bulgaaria ja Ungari pädevad asutused on teatanud, et Euroopa Parlamenti on vastavalt 5., 13., 14. ja 15. septembril 2017 valitud Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ja Lívia Járóka, kes asendavad vastavalt Petr Machi, Victor Negrescut, Mariya Gabrieli ja Ildikó Gáll-Pelczi.

Parlament võttis nende valimise teadmiseks.

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ja Lívia Járóka vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Puutumatuse äravõtmise taotlus

Saksamaa pädevad asutused on edastanud Ingeborg Gräßle puutumatuse äravõtmise taotluse seoses tema suhtes algatatud uurimisega.

Prantsusmaa pädevad asutused on edastanud Steeve Briois' puutumatuse äravõtmise taotluse seoses käimasoleva kohtumenetlusega Douai piirkondlikus kohtus.

Vastavalt kodukorra artikli 9 lõikele 1 edastati taotlused JURI-komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Parandus (kodukorra artikkel 231)

ENVI-komisjon on edastanud Euroopa Parlamendi poolt vastuvõetud teksti kohta järgmise paranduse:

- Parandus P7_TA(2012)0010(COR01) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2012. aasta määrus (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (ELT L 167, 27.6.2012, lk 1.) (19. jaanuaril 2012. aastal teisel lugemisel vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukoht eesmärgiga võtta vastu ülalnimetatud määrus (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI-komisjon

Vastavalt kodukorra artikli 231 lõikele 4 loetakse parandus heakskiidetuks, kui 24 tunni jooksul alates selle teatavakstegemisest ei esita fraktsioon või vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid taotlust selle hääletusele panemiseks.

Parandus on kättesaadav Europarli veebisaidil käesoleva istungjärgu ajal.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonidelt S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD ja ENF taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

BUDG-komisjon: Răzvan Popa

Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees: Răzvan Popa

Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks: Syed Kamalli asemel Nosheena Mobarik

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Jean-Marie Cavada asemel Patricia Lalonde

Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees: Jean-Marie Cavada asemel Patricia Lalonde

Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses koostöökomisjonis: Bronis Ropė

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees: Benedek Jávor

Julgeoleku ja kaitse allkomisjon: Bill Etheridge'i asemel James Carver

ENVI-komisjon: Mireille D'Ornano asemel Joëlle Mélin

AFCO-komisjon: Florian Philippot' asemel Gerolf Annemans

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (kodukorra artikkel 78)

President andis teada, et ta allkirjastas koos nõukogu eesistujaga järgmise seadusandliku tavamenetluse korras vastu võetud õigusakti:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kestliku Arengu Fond (EFSD), EFSD tagatis ja EFSD tagatisfond (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatised parlamendi aprilli I ja II osaistungjärgul vastu võetud seisukohtadele ja resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadavad Europarli veebisaidil.


11. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000064/2017), mille esitas Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjon nimel nõukogule: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ja Piernicola Pedicin ENVI-komisjoni nimel komisjonile: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), mille esitasid Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ja Michał Boni fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Turvalisus Euroopa teedel (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), mille esitasid Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ja Maria Arena komisjonile: Euroopa sotsiaalmajanduse tegevuskava (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2014. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1141/2014, mis käsitleb Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste põhikirja ning rahastamist (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

President konsulteerib selle ettepaneku asjus vastavalt aluslepingu artiklite 304 ja 307 sätetele Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega ja Regioonide Komiteega.

President konsulteerib selle ettepaneku asjus vastavalt aluslepingu artiklile 87 Euroopa Kontrollikojaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa kodanikualgatuse kohta (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO

nõuandvad komisjonid :

PETI, CULT, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb mittesularahaliste maksevahenditega seotud pettuste ja võltsimise vastast võitlust ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2001/413/JSK (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

President konsulteerib selle ettepaneku asjus vastavalt aluslepingu artiklile 304 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI, ECON

- Euroopa Liidu üldeelarve projekt 2018. eelarveaastaks: nõukogu 4. septembri 2017. aasta seisukoht (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Ühenduse ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

2) parlamendikomisjonid

- Raport ELi õiguse kohaldamise järelevalve 2015 kohta (2017/2011(INI)) – JURI-komisjon - Raportöör: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Raport naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris (2017/2008(INI)) – FEMM-komisjon - Raportöör: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa Kutseõppe Arenduskeskus (Cedefop) ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) – EMPL-komisjon - Raportöör: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ning Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonna rahvusvahelise sihtasutuse asutamislepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) – AFET-komisjon - Raportöör: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Raport kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemise kohta arengumaades (2016/2324(INI)) – DEVE-komisjon - Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) – PECH-komisjon - Raportöör: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Raport nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb viisainfosüsteemiga seotud Schengeni acquis’ teatavate sätete jõustamist Bulgaaria Vabariigis ja Rumeenias (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Kreekas (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõidukite registreerimisandmete automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Tšehhi Vabariigis (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Raport, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Portugalis (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu määruse eelnõu, millega rakendatakse tõhustatud koostööd Euroopa Prokuratuuri asutamisel (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) – LIBE-komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Tööplaan

Jagatud on oktoobri I istungi lõplik päevakorra projekt (PE 611.537/PDOJ), millele on esitatud järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 149):

Esmaspäev

Muudatusteta.

Teisipäev

- Fraktsiooni ENF taotlus, et arutelu Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu üle (PDOJ punkt 59) ei lõpeks resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, kes taotlust põhjendas, ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes oli taotluse vastu.

Parlament lükkas taotluse tagasi.

- Fraktsiooni Verts/ALE taotlus lisada päevakorda arutelu teemal "Vastuväide rakendusaktile: teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks".

Sõna võttis Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes põhjendas taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (213 poolt, 140 vastu, erapooletuid 3).

Arutelu lisati teisipäeva pärastlõuna päevakorda.

Kolmapäev

President andis teada, et ta oli saanud fraktsioonidelt seoses olukorraga Kataloonias mitmeid taotlusi.

Ta palus parlamendil esiteks otsustada selle üle, kas oleks võimalik lisada see arutelu käesoleva osaistungjärgu päevakorda, teiseks selle üle, millisel kuupäeval peaks arutelu toimuma, ja kolmandaks selle üle, milline oleks arutelu pealkiri.

Sõna võttis Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Parlament kiitis arutelu päevakorda lisamise heaks.

President andis teada, et fraktsioonid Verts/ALE ja GUE/NGL olid palunud, et arutelu toimuks teisipäeval, ja fraktsioon S&D, et see toimuks kolmapäeval.

Sõna võttis Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, kes kinnitas, et tema fraktsioon on kolmapäeva poolt.

President märkis, et fraktsioon Verts/ALE ühineb fraktsiooni S&D taotlusega.

Sõna võttis Victor Boştinaru, kes ei soovinud, et arutelu toimuks hommikul.

President täpsustas, et fraktsioonid PPE ja ALDE olid taotlenud, et arutelu toimuks kolmapäeva pärastlõunal.

Parlament kiitis taotluse heaks.

Sõna võttis James Carver fraktsiooni EFDD nimel, kes taotles, et arutelu toimuks võimalikuks ruttu ehk teisipäeval (president oli sellele vastu, kuna parlament oli juba kolmapäeva pärastlõuna heaks kiitnud).

President andis teada, et fraktsioonid olid esitanud järgmised võimalikud arutelu pealkirjad:

"Politsei ulatuslik vägivald Kataloonia rahumeelsete kodanike vastu" (fraktsioonid Verts/ALE ja GUE/NGL);

"Põhiseadus, õigusriigi põhimõte ja põhiõigused Hispaanias Kataloonia sündmuste valguses" (fraktsioonid PPE, S&D ja ALDE);

"Õigusriigi põhimõte ning Hispaania valitsuse vägivaldsed ja vaenulikud aktsioonid Kataloonia elanike vastu" (fraktsioon EFDD).

Fraktsioon EFDD esitas ka taotluse, et arutelu viidaks lõpule resolutsiooni ettepanekute esitamisega.

Sõna võtsid:

- Ska Keller fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Maria João Rodrigues fraktsiooni S&D nimel, et oma fraktsioonide taotlusi põhjendada,

- Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel ja Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, et toetada fraktsiooni S&D taotlust,

- Bruno Gollnisch kõige üldisema pealkirja poolt,

- Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel, kes põhjendas oma fraktsiooni taotlust esitada resolutsiooni ettepanekud,

- Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, kes tegi ettepaneku, et fraktsiooni S&D taotlus tuleks esimesena hääletusele panna,

- Matt Carthy ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, kes oli samuti selle poolt, et sõna „põhiõigused“ lisataks arutelu pealkirja, nagu oli soovitanud fraktsioon S&D, kuid oli resolutsiooni ettepanekute esitamise vastu, ja

- Esteban González Pons fraktsiooni PPE nimel, kes palus, et parlament hääletaks fraktsiooni S&D taotluse üle ja et arutelu toimuks fraktsioonide esimeeste sõnavõtuvoorude vormis.

President märkis, et peale fraktsiooni EFDD valitseb fraktsioonide S&D ja PPE taotletava pealkirja osas üksmeel.

Parlament kiitis fraktsioonide S&D ja PPE taotluse heaks.

Arutelu toimub kolmapäeval kell 15.00.

Neljapäev

Muudatusteta.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


14. Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Sõna võtsid Renata Briano (ENVI-komisjoni arvamuse koostaja), Werner Kuhn fraktsiooni PPE nimel, Ricardo Serrão Santos fraktsiooni S&D nimel, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, Izaskun Bilbao Barandica fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mike Hookem fraktsiooni EFDD nimel, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ja David Coburn.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Francisco José Millán Mon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas David Coburn, ja Carlos Iturgaiz.

Sõna võtsid Karmenu Vella ja Gabriel Mato.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.3.


15. Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (lühiettekanne)

Raport naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris [2017/2008(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică ja Viorica Dăncilă.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.4.


16. Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (lühiettekanne)

Raport kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemise kohta arengumaades [2016/2324(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch ja Nicola Caputo.

Sõna võttis Karmenu Vella (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.5.

ISTUNGI JUHATAJA: Evelyne GEBHARDT
asepresident


17. Küberkuritegevuse vastane võitlus (lühiettekanne)

Raport küberkuritegevuse vastase võitluse kohta [2017/2068(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios ja Arndt Kohn.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.6.


18. ELi poliitilised suhted ASEANiga (lühiettekanne)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta ASEANiga [2017/2026(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer esines ettekandega.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský ja Stanislav Polčák.

Sõna võttis Julian King (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.7.


19. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 163 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini ja Emilian Pavel.


20. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 611.537/OJMA).


21. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 20.55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika