Rodyklė 
Protokolas
PDF 224kWORD 74k
Pirmadienis, 2017 m. spalio 2 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Posėdžio pradžia
 3.Pirmininko pareiškimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Prašymas atšaukti imunitetą
 7.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)
 10.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas
 11.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)
 12.Gauti dokumentai
 13.Darbų programa
 14.Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone ***I (diskusijos)
 15.Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (trumpas pristatymas)
 16.Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (trumpas pristatymas)
 17.Kova su kibernetiniais nusikaltimais (trumpas pristatymas)
 18.ES politiniai santykiai su ASEAN (trumpas pristatymas)
 19.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

2017 m. rugsėjo 14 d., ketvirtadienį nutraukta sesija atnaujinama.


2. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 17.05 val.


3. Pirmininko pareiškimas

Pirmininkas pagerbė dvi vakarykščio išpuolio Marselio geležinkelio stotyje Saint-Charles aukas ir Parlamento vardu pareiškė užuojautą aukų šeimoms.

Jis taip pat paminėjo vakarykštį išpuolį Las Vegase ir užvakar įvykdytą išpuolį Edmontone ir Parlamento vardu pareiškė užuojautą nukentėjusiųjų šeimoms.

Parlamentas tylos minute pagerbė aukų atminimą.


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


5. Parlamento sudėtis

Čekijos Respublikos, Rumunijos, Bulgarijos ir Vengrijos kompetentingos institucijos pranešė, kad į Europos Parlamentą buvo išrinkti Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ir Lívia Járóka, 2017 m. rugsėjo 5 d., 13 d., 14 d. ir 15 d., atitinkamai. Jie atitinkamai pakeis Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel ir Ildikó Gáll-Pelcz.

Parlamentas atsižvelgė į jų išrinkimą.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov ir Lívia Járóka įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Prašymas atšaukti imunitetą

Vokietijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Ingeborg Gräßle imunitetą __[A187249]__.

Prancūzijos kompetentingos institucijos perdavė prašymą atšaukti Steeve Briois imunitetą __[A187249]__.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 1 dalimi, prašymai buvo perduoti atsakingam JURI komitetui.


7. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnis)

ENVI komitetas perdavė šį Europos Parlamento priimto teksto klaidų ištaisymą:

- Klaidų ištaisymas P7_TA(2012)0010(COR01) 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (OL L 167, 2012 6 27, p. 1) (Europos Parlamento pozicija, priimta 2012 m. sausio 19 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti pirmiau minėtą reglamentą (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI komitetas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 231 straipsnio 4 dalį šis klaidų ištaisymas laikomas patvirtintu, jeigu per dvidešimt keturias valandas kuri nors frakcija arba ne mažiau kaip žemą ribą siekiantis Parlamento narių skaičius nepaprašo dėl jo balsuoti.

Su klaidų ištaisymu šios sesijos laikotarpiu galima susipažinti interneto svetainėje Europarl.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD ir ENF frakcijų prašymus dėl paskyrimo:

BUDG komitetas: Răzvan Popa

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Răzvan Popa

Delegacija ryšiams su Japonija: Nosheena Mobarik vietoj Syed Kamall

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Patricia Lalonde vietoj Jean-Marie Cavada

Delegacija Viduržemio jūros sąjungos parlamentinėje asamblėjoje: Patricia Lalonde vietoj Jean-Marie Cavada

Delegacija ES ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komitete: Bronis Ropė

Delegacija parlamentinėje asamblėjoje EURONEST: Benedek Jávor

Saugumo ir gynybos pakomitetis: James Carver vietoj Bill Etheridge

ENVI komitetas: Joëlle Mélin vietoj Mireille D'Ornano

AFCO komitetas: Gerolf Annemans vietoj Florian Philippot

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas (Darbo tvarkos taisyklių 78 straipsnis)

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku pasirašė šį pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtą teisės aktą:

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo sukuriamas Europos darnaus vystymosi fondas (EDVF), EDVF garantija ir EDVF garantijų fondas (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento pozicijas ir rezoliucijas

Su Komisijos komunikatais dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per balandžio mėn. I ir II sesijas priimtas pozicijas ir rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Europarl.


11. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000064/2017), kurį FEMM komiteto vardu pateikė Vilija Blinkevičiūtė Komisijai: VP/HR - Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), kurį pateikėAdina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Tarybai: 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), kurį pateikė Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ir Piernicola Pedicini ENVI komiteto vardu Komisijai: 2017 m. Jungtinių Tautų klimato kaitos konferencija (COP 23) Bonoje (Vokietija) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), kurį pateikė Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ir Michał Boni PPE frakcijos vardu Komisijai: Saugumas Europos keliuose (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), kurį pateikė Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom ir Maria Arena Komisijai: Europos socialinės ekonomikos veiksmų planas (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2014 m. Spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014 dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų statuto ir finansavimo (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Pagal Sutarties 304 ir 307 straipsnius Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

Pagal Sutarties 287 straipsnį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos Audito Rūmais.

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

BUDG, JURI, CONT

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos piliečių iniciatyvos (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO

Nuomonė :

PETI, CULT, LIBE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl kovos su sukčiavimu negrynosiomis mokėjimo priemonėmis ir jų klastojimu, kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/413/TVR (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Pagal Sutarties 304 straipsnį Pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

LIBE

Nuomonė :

ITRE, JURI, ECON

- 2018 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas. 2017 m. rugsėjo 4 d. Tarybos pozicija (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

Nuomonė :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo galiojimo pratęsimo (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

2) Parlamento komitetų:

- Pranešimas dėl ES teisės taikymo stebėjimo (2015 m.) (2017/2011(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Pranešimas dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (2017/2008(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) ir panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL komitetas - Pranešėja: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse (2016/2324(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH komitetas - Pranešėjas: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios projekto (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios projekto (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios projekto (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, projekto (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Darbų programa

Buvo išdalytas galutinis pirmosios spalio sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 611.537/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 149a straipsnis):

Pirmadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Antradienis

- ENF frakcijos prašymas, kad diskusijos dėl derybų su Jungtine Karalyste pažangos (59 punktas PDOJ) nebūtų užbaigiamos pasiūlymų dėl rezoliucijų pateikimu.

Kalbėjo: Janice Atkinson ENF frakcijos vardu, ji pagrindė prašymą, ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu pasisakė prieš prašymą.

Parlamentas atmetė prašymą.

- Verts/ALE frakcijos prašymas įtraukti į darbotvarkę punktą „Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai“

Kalbėjo Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (213 balsavo už, 140 – prieš, 3 susilaikė) pritarė prašymui.

Diskusijos įtrauktos į antradienio popietės darbotvarkę.

Trečiadienis

Pirmininkas pranešė, kad gavo kelių frakcijų prašymus, susijusius su padėtimi Katalonijoje.

Jis patikslino, kad Parlamento visų pirma bus paprašyta pareikšti nuomonę dėl galimybės įtraukti arba neįtraukti diskusijas šia tema į šios sesijos darbotvarkę, po to apsispręsti dėl datos ir pagaliau dėl pavadinimo.

Kalbėjo Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu.

Parlamentas pritarė tam, kad į darbotvarkę būtų įtrauktos diskusijos.

Pirmininkas pranešė, jog Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos paprašė, kad diskusijos vyktų antradienį, o S&D frakcija – trečiadienį.

Kalbėjo Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, jis patvirtino, kad jo frakcija pasisakė už trečiadienį.

Pirmininkas konstatavo, kad Verts/ALE frakcija prisijungė prie S&D frakcijos prašymo.

Kalbėjo Victor Boştinaru, jis buvo prieš diskusijų rengimą per rytinį posėdį.

Pirmininkas patikslino, jog PPE ir ALDE frakcijos paprašė, kad diskusijos vyktų trečiadienį po pietų.

Parlamentas pritarė šiam prašymui.

Kalbėjo James Carver EFDD frakcijos vardu, jis paprašė, kad diskusijos įvyktų kuo greičiau, t. y. antradienį (Pirmininkas jam paprieštaravo, kad Parlamentas jau nusprendė įtraukti šį punktą į trečiadienio popietės darbotvarkę).

Pirmininkas taip pat pranešė, kad frakcijos pasiūlė tokią diskusijų temą:

„Masinis policijos pajėgų smurtas prieš taikius Katalonijos piliečius“ (Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijos);

„Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje“ (PPE, S&D ir ALDE frakcijos);

„Teisinė valstybė ir Ispanijos vyriausybės smurtiniai priešiški veiksmai Katalonijos žmonių atžvilgiu “ (EFDD frakcija).

EFDD frakcija taip pat paprašė, kad diskusijos būtų baigtos pateikiant pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo:

- Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu ir Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, jie pagrindė savo atitinkamų frakcijų prašymus,

- Françoise Grossetête PPE frakcijos vardu ir Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jie pritarė S&D frakcijos prašymui,

- Bruno Gollnisch pasisakė už labiau bendro pobūdžio pavadinimą,

- Jonathan Arnott EFDD frakcijos vardu, jis pagrindė savo frakcijos prašymą, kad būtų teikiami pasiūlymai dėl rezoliucijų,

- Manfred Weber PPE frakcijos vardu, jis pasiūlė, kad pirma būtų balsuojama dėl S&D frakcijos prašymo,

- Matt Carthy ir Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, ji pritarė tam, kad „pagrindinės teisės“ būtų paminėtos pavadinime, kaip pasiūlė S&D frakcija, tačiau ji nepritarė tam, kad būtų teikiami pasiūlymai dėl rezolliucijų, ir

- Esteban González Pons PPE frakcijos vardu, jis paprašė, kad Parlamentas balsuotų dėl S&D frakcijos prašymo ir kad diskusijose kiekvienos frakcijos pirmininkui būtų suteikta galimybė pasisakyti.

Pirmininkas konstatavo, kad buvo pasiektas bendras susitarimas, išskyrus EFDD frakcijoje, kuri nesutiko su S&D ir PPE frakcijų prašyme pateiktu pavadinimu.

Parlamentas patenkino S&D ir PPE frakcijų prašymą.

Diskusijos vyks trečiadienį 15 val.

Ketvirtadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


14. Valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos valdymo, išsaugojimo ir kontrolės priemonės, taikytinos Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (ICCAT) valdomame konvencijos rajone, ir kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1936/2001, (EB) Nr. 1984/2003 ir (EB) Nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėjas: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato pristatė savo pranešimą.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Kalbėjo: Renata Briano (ENVI komiteto nuomonės referentė), Werner Kuhn PPE frakcijos vardu, Ricardo Serrão Santos S&D frakcijos vardu, Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu, Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu, Anja Hazekamp GUE/NGL frakcijos vardu, Mike Hookem EFDD frakcijos vardu, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida ir David Coburn.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Francisco José Millán Mon (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė David Coburn) ir Carlos Iturgaiz.

Kalbėjo: Karmenu Vella ir Gabriel Mato.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.3 punktas


15. Moterų ekonominis įgalėjimas ES privačiajame ir viešajame sektoriuose (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl moterų ekonominio įgalėjimo ES privačiajame ir viešajame sektoriuose [2017/2008(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică ir Viorica Dăncilă.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.4 punktas


16. Mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimas besivystančiose šalyse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl mažėjančios pilietinės visuomenės erdvės problemos sprendimo besivystančiose šalyse [2016/2324(INI)] - Vystymosi komitetas. Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch ir Nicola Caputo.

Kalbėjo Karmenu Vella (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.5 punktas

PIRMININKAVO: Evelyne GEBHARDT
Pirmininko pavaduotoja


17. Kova su kibernetiniais nusikaltimais (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais [2017/2068(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios ir Arndt Kohn.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.6 punktas


18. ES politiniai santykiai su ASEAN (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES politinių santykių su ASEAN [2017/2026(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský ir Stanislav Polčák.

Kalbėjo Julian King (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: 2017 10 03 protokolo 4.7 punktas


19. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 163 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini ir Emilian Pavel.


20. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 611.537/OJMA).


21. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.55 val.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Teisinė informacija - Privatumo politika