Indekss 
Protokols
PDF 222kWORD 73k
Pirmdiena, 2017. gada 2. oktobris - Strasbūra
1.Sesijas atsākšana
 2.Sēdes atklāšana
 3.Priekšsēdētāja paziņojums
 4.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Pieprasījumi atcelt imunitāti
 7.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 8.Komiteju un delegāciju sastāvs
 9.Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)
 10.Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi
 11.Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)
 12.Dokumentu iesniegšana
 13.Darba kārtība
 14.ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I (debates)
 15.Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (īss izklāsts)
 16.Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (īss izklāsts)
 17.Cīņa pret kibernoziedzību (īss izklāsts)
 18.ES politiskās attiecības ar ASEAN (īss izklāsts)
 19.Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sesijas atsākšana

Tika atsākta 2017. gada 14. septembrī pārtrauktā sesija.


2. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 17.05.


3. Priekšsēdētāja paziņojums

Priekšsēdētājs godināja divu iepriekšējā dienā Marseļas Senšarla stacijā notikušajā atentātā bojāgājušo piemiņu un Parlamenta vārdā pauda līdzjūtību viņu tuviniekiem.

Priekšsēdētājs pieminēja arī iepriekšējā dienā Lasvegasā un pirms divām dienām Edmontonā notikušos atentātus un Parlamenta vārdā pauda līdzjūtību visu atentātos cietušo personu tuviniekiem.

Parlaments ar klusuma brīdi godināja upuru piemiņu.


4. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


5. Parlamenta sastāvs

Čehijas, Rumānijas, Bulgārijas un Ungārijas kompetentās iestādes ir paziņojušas, ka, sākot ar attiecīgi 2017. gada 5., 13., 14. un 15. septembri, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov un Lívia Járóka ir ievēlēti par Eiropas Parlamenta deputātiem Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel un Ildikó Gáll-Pelcz vietā.

Parlaments pieņēma zināšanai viņu ievēlēšanu.

Saskaņā ar Reglamenta 3. panta 2. punktu, kamēr Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov un Lívia Járóka pilnvaras nav pārbaudītas vai kamēr nav pieņemts lēmums par domstarpībām, un ar noteikumu, ka viņi pirms tam ir parakstījuši rakstisku deklarāciju, ka neieņem nevienu ar Eiropas Parlamenta deputāta pienākumu pildīšanu nesavienojamu amatu, viņi darbojas Parlamentā un tā struktūrvienībās un uz viņiem attiecas visas ar šo darbību saistītās tiesības.


6. Pieprasījumi atcelt imunitāti

Vācijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Ingeborg Gräßle imunitāti pret deputāti vērstas izmeklēšanas procedūras ietvaros.

Francijas kompetentās iestādes ir iesniegušas pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti saistībā ar Duē apgabaltiesā ierosinātas lietas sagatavošanu izskatīšanai.

Saskaņā ar Reglamenta 9. panta 1. punktu pieprasījumi ir nodoti atbildīgajai komitejai, proti, JURI komitejai.


7. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

ENVI komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto kļūdu labojumu Eiropas Parlamenta pieņemtā tekstā:

- Kļūdu labojums P7_TA(2012)0010(COR01) Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 22. maija Regulā (ES) Nr. 528/2012 par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.) (Eiropas Parlamenta nostāja, kas pieņemta otrajā lasījumā 2012. gada 19. janvārī, lai pieņemtu iepriekš minēto regulu (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - ENVI komiteja.

Saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu, ja ne vēlāk kā 24 stundas pēc tā paziņošanas kāda no politiskajām grupām vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, nav pieprasījuši par to balsot.

Kļūdu labojums ir pieejams tīmekļa vietnē “Europarl” attiecīgās sesijas laikā.


8. Komiteju un delegāciju sastāvs

Sēdes vadītājs ir saņēmis S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD un ENF grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

BUDG komiteja: Răzvan Popa

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Răzvan Popa;

Delegācija attiecībām ar Japānu: Nosheena Mobarik – Syed Kamall vietā;

Delegācija attiecībām ar Mašrikas valstīm: Patricia Lalonde – Jean-Marie Cavada vietā;

Delegācija dalībai Savienības Vidusjūrai parlamentārajā asamblejā: Patricia Lalonde – Jean-Marie Cavada vietā;

Delegācija ES un Moldovas parlamentārās sadarbības komitejā: Bronis Ropė;

Delegācija Euronest parlamentārajā asamblejā: Benedek Jávor;

Drošības un aizsardzības apakškomiteja: James Carver – Bill Etheridge vietā;

ENVI komiteja: Joëlle Mélin – Mireille D'Ornano vietā;

AFCO komiteja: Gerolf Annemans – Florian Philippot vietā.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


9. Saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņemto tiesību aktu parakstīšana (Reglamenta 78. pants)

Priekšsēdētājs paziņoja, ka viņš kopā ar Padomes priekšsēdētāju ir parakstījis turpmāk minēto tiesību aktu, kas pieņemts saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru:

- Eiropas Parlamenta un Padomes regula, ar ko izveido Eiropas Fondu ilgtspējīgai attīstībai (EFIA), EFIA garantiju un EFIA garantiju fondu (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD)).


10. Saistībā ar Parlamenta nostājām un rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojumi par pasākumiem, kas veikti saistībā ar aprīļa pirmajā un otrajā sesijā pieņemtajām Parlamenta nostājām un rezolūcijām, ir pieejami vietnē “Europarl”.


11. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000064/2017), kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Komisijai: VP/HR - Bērnu laulību izbeigšana (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Padomei: 2017. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācijā) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: 2017. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācijā) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola un Michał Boni PPE grupas vārdā Komisijai: Drošība uz Eiropas ceļiem (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), kuru uzdeva Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom un Maria Arena Komisijai: Eiropas rīcības plāns sociālās ekonomikas veicināšanai (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1141/2014 par Eiropas politisko partiju un Eiropas politisko fondu statusu un finansēšanu (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 - 2017/0219(COD)).

Saskaņā ar Līguma 304. un 307. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

Saskaņā ar Līguma 287. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Revīzijas palātu.

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

BUDG, JURI, CONT

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AFCO

atzinums:

PETI, CULT, LIBE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 - 2017/0226(COD)).

Saskaņā ar Līguma 304. pantu priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

LIBE

atzinums:

ITRE, JURI, ECON

- Eiropas Savienības 2018. finanšu gada budžeta projekts: Padomes nostāja 2017. gada 4. septembrī (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai atjaunotu Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Brazīlijas Federatīvo Republiku par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

2. Parlamenta komitejas

- Ziņojums par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību 2015. gadā (2017/2011(INI)) - JURI komiteja - Referents: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017).

- Ziņojums par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES (2017/2008(INI)) - FEMM komiteja - Referente: Anna Hedh (A8-0271/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko dibina Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centru (Cedefop) un atceļ Regulu (EEK) Nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL komiteja - Referente: Anne Sander (A8-0273/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET komiteja - Referents: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017).

- Ziņojums par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (2016/2324(INI)) - DEVE komiteja - Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017).

- ***I Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1380/2013 par kopējo zivsaimniecības politiku (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH komiteja - Referents: Alain Cadec (A8-0285/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Claude Moraes (A8-0287/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE komiteja - Referente: Maria Grapini (A8-0288/2017).

- * Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE komiteja - Referents: Jaromír Štětina (A8-0289/2017).

- *** Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu Eiropas Prokuratūru (EPPO) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE komiteja - Referente: Barbara Matera (A8-0290/2017).


13. Darba kārtība

Bija izdalīts 2017. gada oktobra pirmās sesijas plenārsēžu galīgais darba kārtības projekts (PE 611.537/PDOJ), kuram bija ierosināti turpmāk minētie grozījumi (Reglamenta 149.a pants).

Pirmdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

Otrdiena

- ENF grupas pieprasījums debašu par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (GDKP 59. punkts) noslēgumā neiesniegt rezolūcijas priekšlikumus.

Uzstājās Janice Atkinson ENF grupas vārdā, pamatojot šo pieprasījumu, un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, iebilstot pret pieprasījumu.

Parlaments pieprasījumu noraidīja.

- Verts/ALE grupas pieprasījums iekļaut darba kārtībā debates par tematu “Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai”.

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, pamatojot pieprasījumu.

Elektroniski balsojot, Parlaments pieprasījumu apstiprināja (213 par, 140 pret, 3 atturas).

Debates tika iekļautas otrdienas pēcpusdienas darba kārtībā.

Trešdiena

Sēdes vadītājs paziņoja, ka viņš ir saņēmis vairākus politisko grupu pieprasījumus attiecībā uz stāvokli Katalonijā.

Viņš norādīja, ka Parlamentam būs jālemj, pirmkārt, par to, vai iekļaut debates šīs sesijas darba kārtībā, otrkārt, par datumu, kurā rīkot debates, un, treškārt, par to, kā noformulēt debašu nosaukumu.

Uzstājās Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā.

Parlaments apstiprināja debašu iekļaušanu darba kārtībā.

Sēdes vadītājs paziņoja, ka Verts/ALE un GUE/NGL grupas prasa, lai debates notiktu otrdien, bet S&D grupa — trešdien.

Uzstājās Gianni Pittella S&D grupas vārdā, apstiprinot to, ka viņa grupa prasa debates rīkot trešdien.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka Verts/ALE grupa ir pievienojusies S&D grupas pieprasījumam.

Uzstājās Victor Boştinaru, iebilstot pret debašu rīkošanu no rīta.

Sēdes vadītājs norādīja, ka PPE un ALDE grupas prasa, lai debates tiktu rīkotas trešdien pēcpusdienā.

Parlaments šo pieprasījumu apstiprināja.

Uzstājās James Carver EFDD grupas vārdā, prasot, lai debates tiktu rīkotas pēc iespējas drīzāk, proti, otrdien (sēdes vadītājs norādīja, ka Parlaments jau ir nobalsojis par to, lai debates notiktu trešdienas pēcpusdienā).

Sēdes vadītājs paziņoja, ka politiskās grupas ir iesniegušas turpmāk minētos pieprasījumus attiecībā uz debašu nosaukumu:

“Plaša policijas vardarbība pret miermīlīgiem Katalonijas iedzīvotājiem” (Verts/ALE un GUE/NGL grupas);

“Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā” (PPE, S&D un ALDE grupas);

“Tiesiskums un Spānijas valdības vardarbīgā un naidīgā rīcība pret Katalonijas tautu” (EFDD grupa).

EFDD grupa turklāt prasīja, lai debašu noslēgumā tiktu iesniegti rezolūcijas priekšlikumi.

Uzstājās:

- Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā un Maria João Rodrigues S&D grupas vārdā, pamatojot savu politisko grupu pieprasījumus,

- Françoise Grossetête PPE grupas vārdā un Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, atbalstot S&D grupas pieprasījumu,

- Bruno Gollnisch, paužot atbalstu vispārīgākam virsrakstam,

- Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā, pamatojot savas grupas pieprasījumu iesniegt rezolūcijas priekšlikumus,

- Manfred Weber PPE grupas vārdā, ierosinot balsot vispirms par S&D grupas pieprasījumu,

- Matt Carthy un Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, kura pievienojās priekšlikumam iekļaut nosaukumā vārdu “pamattiesības”, kā to ierosinājusi S&D grupa, bet iebilda pret rezolūcijas priekšlikumu iesniegšanu, un

- Esteban González Pons PPE grupas vārdā, prasot, lai Parlaments balsotu par S&D grupas pieprasījumu un lai debates izpaustos kā politisko grupu priekšsēdētāju uzstāšanās.

Sēdes vadītājs konstatēja, ka politiskajās grupās, izņemot EFDD, valda vienprātība attiecībā uz S&D un PPE grupu pieprasījumā minēto nosaukumu.

Parlaments apstiprināja S&D un PPE grupu pieprasījumu.

Debates notiks trešdien plkst. 15.00.

Ceturtdiena

Grozījumi nebija ierosināti.

°
° ° °

Līdz ar to darba kārtība bija noteikta.


14. ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0173/2017).

Gabriel Mato iepazīstināja ar ziņojumu.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Uzstājās Renata Briano (ENVI komitejas atzinuma sagatavotāja), Werner Kuhn PPE grupas vārdā, Ricardo Serrão Santos S&D grupas vārdā, Ruža Tomašić ECR grupas vārdā, Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Mike Hookem EFDD grupas vārdā, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida un David Coburn.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Francisco José Millán Mon, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva David Coburn, un Carlos Iturgaiz.

Uzstājās Karmenu Vella un Gabriel Mato.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.3. punkts.


15. Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (īss izklāsts)

Ziņojums par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES [2017/2008(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Anna Hedh (A8-0271/2017).

Anna Hedh iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică un Viorica Dăncilă.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.4. punkts.


16. Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (īss izklāsts)

Ziņojums par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs [2016/2324(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017).

Teresa Jiménez-Becerril Barrio iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch un Nicola Caputo.

Uzstājās Karmenu Vella (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.5. punkts.

SĒDI VADA: Evelyne GEBHARDT
Priekšsēdētāja vietniece


17. Cīņa pret kibernoziedzību (īss izklāsts)

Ziņojums par cīņu pret kibernoziedzību [2017/2068(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017).

Elissavet Vozemberg-Vrionidi iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios un Arndt Kohn.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.6. punkts.


18. ES politiskās attiecības ar ASEAN (īss izklāsts)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar ASEAN [2017/2026(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017).

Reinhard Bütikofer iepazīstināja ar ziņojumu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský un Stanislav Polčák.

Uzstājās Julian King (Komisijas loceklis).

Punkta izskatīšana tika pabeigta.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.7. punkts.


19. Vienu minūti ilgas uzstāšanās par politiski svarīgiem jautājumiem

Saskaņā ar Reglamenta 163. pantu ar vienu minūti ilgu runu uzstājās šādi deputāti, kuri vēlējās pievērst Parlamenta uzmanību politiski svarīgiem jautājumiem:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini un Emilian Pavel.


20. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 611.537/OJMA).


21. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika