Index 
Notulen
PDF 225kWORD 73k
Maandag 2 oktober 2017 - Straatsburg
1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaring van de Voorzitter
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Samenstelling Parlement
 6.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 7.Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)
 8.Samenstelling commissies en delegaties
 9.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)
 10.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 12.Ingekomen stukken
 13.Regeling van de werkzaamheden
 14.In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (debat)
 15.De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (korte presentatie)
 16.Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (korte presentatie)
 17.De strijd tegen cybercriminaliteit (korte presentatie)
 18.De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (korte presentatie)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De onderbroken zitting van donderdag 14 september 2017 wordt hervat.


2. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 17.05 uur geopend.


3. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter brengt hulde aan de twee slachtoffers van de aanslag van gisteren in het station Saint-Charles in Marseille en betuigt namens het Parlement zijn deelneming aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Hij verwijst vervolgens naar de aanslagen van gisteren in Las Vegas en eergisteren in Edmonton en spreekt namens het Parlement zijn medeleven uit met de nabestaanden van de personen die erdoor getroffen zijn.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht ter nagedachtenis van de slachtoffers.


4. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


5. Samenstelling Parlement

De bevoegde autoriteiten van Tsjechië, Roemenië, Bulgarije en Hongarije hebben kennis gegeven van de benoeming van Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov en Lívia Járóka tot lid van het Parlement met ingang van 5, 13, 14 en 15 september 2017, ter vervanging van respectievelijk Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel en Ildikó Gáll-Pelcz.

Het Parlement neemt kennis van hun verkiezing.

Zolang de geloofsbrieven nog niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren nog niet is beslist, nemen Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov et Lívia Járóka, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring hebben afgelegd dat zij geen functie bekleden die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.


6. Verzoek om opheffing van de immuniteit

De bevoegde Duitse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Ingeborg Gräßle ingediend in het kader van een onderzoeksprocedure tegen haar.

De bevoegde Franse autoriteiten hebben een verzoek om opheffing van de parlementaire immuniteit van Steeve Briois ingediend in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat bij de arrondissementsrechtbank van Douai tegen hem is ingeleid.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1, van het Reglement worden deze verzoeken verwezen naar de bevoegde commissie, te weten de Commissie JURI.


7. Rectificatie (artikel 231 van het Reglement)

De Commissie ENVI heeft kennis gegeven van de volgende rectificatie op een door het Europees Parlement aangenomen tekst:

- Rectificatie P7_TA(2012)0010(COR01) op Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en van de Raad van 22 mei 2012 betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1) (standpunt van het Europees Parlement vastgesteld in tweede lezing op 19 januari 2012 met het oog op de vaststelling van bovengenoemde verordening (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - Commissie ENVI

Overeenkomstig artikel 231, lid 4, van het Reglement, wordt deze rectificatie geacht te zijn goedgekeurd, tenzij een fractie of leden die ten minste de lage drempel bereiken uiterlijk vierentwintig uur na de bekendmaking verzoeken de rectificatie in stemming te brengen.

De rectificatie staat op Europarl voor de duur van de huidige vergaderperiode.


8. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie, de ECR-Fractie, de ALDE-Fractie, de Verts/ALE-Fractie, de EFDD-Fractie en de ENF-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie BUDG: Răzvan Popa

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Răzvan Popa

Delegatie voor de betrekkingen met Japan: Nosheena Mobarik in plaats van Syed Kamall

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden: Patricia Lalonde in plaats van Jean-Marie Cavada

Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied: Patricia Lalonde in plaats van Jean-Marie Cavada

Delegatie in de parlementaire samenwerkingscommissie EU-Moldavië: Bronis Ropė

Delegatie in de Parlementaire Vergadering Euronest: Benedek Jávor

Subcommissie veiligheid en defensie: James Carver in plaats van Bill Etheridge

Commissie ENVI: Joëlle Mélin in plaats van Mireille D'Ornano

Commissie AFCO: Gerolf Annemans in plaats van Florian Philippot

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


9. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee samen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling te hebben ondertekend:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van het Europees Fonds voor duurzame ontwikkeling (EFDO), de EFDO-garantie en het EFDO-garantiefonds (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededelingen van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van april I en II door het Parlement aangenomen standpunten en resoluties, staan op Europarl.


11. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000064/2017) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: VP/HR - De uitbanning van kindhuwelijken (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017) vanAdina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017) van Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte en Piernicola Pedicini, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017) van Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola en Michał Boni, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Veiligheid op de Europese wegen (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017) van Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom en Maria Arena, aan de Commissie: Een Europees actieplan voor de sociale economie (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU, Euratom) nr. 1141/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 betreffende het statuut en de financiering van Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 304 en 307 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 287 van het Verdrag zal de Voorzitter de Rekenkamer over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

BUDG, JURI, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees burgerinitiatief (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

PETI, CULT, LIBE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/413/JBZ (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 304 van het Verdrag zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

ITRE, JURI, ECON

- Ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: Standpunt van de Raad van 4 september 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Federale Republiek Brazilië (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ITRE

2) van de parlementaire commissies

- Verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2015) (2017/2011(INI)) - commissie JURI - Rapporteur: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Verslag over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (2017/2008(INI)) - commissie FEMM - Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - commissie EMPL - Rapporteur: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - commissie AFET - Rapporteur: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Verslag over het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (2016/2324(INI)) - commissie DEVE - Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1380/2013 betreffende het gemeenschappelijk visserijbeleid (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - commissie PECH - Rapporteur: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenaquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens met de Tsjechische Republiek (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - commissie LIBE - Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - commissie LIBE - Rapporteur: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Regeling van de werkzaamheden

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van oktober I (PE 611.537/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 149 bis van het Reglement):

Maandag

Geen wijzigingen.

Dinsdag

- Verzoek van de ENF-Fractie om het debat over de stand van de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk (punt 59 PDOJ) niet te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door Janice Atkinson, namens de ENF-Fractie, die het verzoek toelicht, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, tegen het verzoek.

Het Parlement verwerpt het verzoek.

- Verzoek van de Verts/ALE-Fractie tot inschrijving op de agenda van een debat over "Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen"

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, die het verzoek toelicht.

Bij ES (213 voor, 140 tegen, 3 onthoudingen) willigt het Parlement het verzoek in.

Het debat wordt op dinsdagmiddag geagendeerd.

Woensdag

De Voorzitter deelt mee dat hij verschillende verzoeken van fracties heeft ontvangen over de situatie in Catalonië.

Hij verklaart dat het Parlement zich ten eerste dient uit te spreken over de vraag of zinvol is al dan niet een debat op de agenda van deze vergaderperiode te plaatsen, ten tweede over de datum van het debat, en ten derde over de titel ervan.

Het woord wordt gevoerd door Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie.

Het Parlement stemt in met de agendering van een debat.

De Voorzitter deelt mee dat de Verts/ALE- en de GUE/NGL-Fractie vragen om het debat dinsdag te houden, en de S&D-Fractie woensdag.

Het woord wordt gevoerd door Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, die bevestigt dat zijn fractie het debat woensdag wil houden.

De Voorzitter stelt vast dat de Verts/ALE-Fractie zich achter het verzoek van de S&D-Fractie schaart.

Het woord wordt gevoerd door Victor Boştinaru, tegen het voorstel om het debat 's ochtends te houden.

De Voorzitter verklaart dat de PPE-Fractie en de ALDE-Fractie wensen dat het debat woensdagmiddag plaatsvindt.

Het Parlement willigt het verzoek in.

Het woord wordt gevoerd door James Carver, namens de EFDD-Fractie, die vraagt om het debat zo snel mogelijk te houden, namelijk dinsdag (de Voorzitter wijst hem erop dat het Parlement zich al heeft uitgesproken voor woensdagmiddag).

De Voorzitter deelt mee dat de fracties hebben gevraagd om het debat respectievelijk de volgende titel te geven:

"Massaal politiegeweld tegen vreedzame burgers in Catalonië" (Verts/ALE-Fractie en GUE/NGL-Fractie);

"De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië" (PPE-Fractie, S&D-Fractie en ALDE-Fractie);

"De rechtsstaat en de gewelddadige en vijandige acties van de Spaanse regering tegen het Catalaanse volk" (EFDD-Fractie).

De EFDD-Fractie vraagt bovendien om het debat te besluiten met de indiening van ontwerpresoluties.

Het woord wordt gevoerd door:

- Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, en Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, om de verzoeken van hun respectievelijke fracties toe te lichten,

- Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, en Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, om het verzoek van de S&D-Fractie te ondersteunen,

- Bruno Gollnisch, voor een algemenere titel,

- Jonathan Arnott, namens de EFDD-Fractie, die het verzoek van zijn fractie voor de indiening van ontwerpresoluties toelicht,

- Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, die voorstelt dat het verzoek van de S&D-Fractie eerst in stemming wordt gebracht,

- Matt Carthy en Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, die instemt met de toevoeging van de vermelding van "de grondrechten" aan de door de S&D-Fractie voorgestelde titel van het debat, maar zich uitspreekt tegen de indiening van ontwerpresoluties, en

- Esteban González Pons, namens de PPE-Fractie, die vraagt dat het Parlement stemt over het verzoek van de S&D-Fractie en dat het debat plaatsvindt in de vorm van een ronde van de fractievoorzitters.

De Voorzitter stelt vast dat er behalve bij de EFDD-Fractie consensus is over de titel van het verzoek van de S&D- en de PPE-Fractie.

Het Parlement willigt het verzoek van de S&D- en de PPE-Fractie in.

Het debat zal woensdag om 15 uur plaatsvinden.

Donderdag

Geen wijzigingen.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.


14. In het verdragsgebied van de ICCAT geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van in het verdragsgebied van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (ICCAT) geldende beheers-, instandhoudings- en controlemaatregelen en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 1936/2001, (EG) nr. 1984/2003 en (EG) nr. 520/2007 van de Raad [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Commissie visserij. Rapporteur: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato leidt het verslag in.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Renata Briano (rapporteur voor advies van de Commissie ENVI), Werner Kuhn, namens de PPE-Fractie, Ricardo Serrão Santos, namens de S&D-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Anja Hazekamp, namens de GUE/NGL-Fractie, Mike Hookem, namens de EFDD-Fractie, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida en David Coburn.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Francisco José Millán Mon, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van David Coburn, en Carlos Iturgaiz.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella en Gabriel Mato.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.3 van de notulen van 3.10.2017.


15. De economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU (korte presentatie)

Verslag over de economische empowerment van vrouwen in de particuliere en openbare sector in de EU [2017/2008(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică en Viorica Dăncilă.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 3.10.2017.


16. Het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden (korte presentatie)

Verslag over het aanpakken van de steeds beperktere ruimte voor het maatschappelijk middenveld in ontwikkelingslanden [2016/2324(INI)] - Commissie ontwikkelingssamenwerking. Rapporteur: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Karmenu Vella (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.5 van de notulen van 3.10.2017.

VOORZITTER: Evelyne GEBHARDT
Ondervoorzitter


17. De strijd tegen cybercriminaliteit (korte presentatie)

Verslag over de strijd tegen cybercriminaliteit [2017/2068(INI)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios en Arndt Kohn.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.6 van de notulen van 3.10.2017.


18. De politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN (korte presentatie)

Verslag over de politieke betrekkingen tussen de EU en ASEAN [2017/2026(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer presenteert het verslag.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský en Stanislav Polčák.

Het woord wordt gevoerd door Julian King (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 4.7 van de notulen van 3.10.2017.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 163 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini en Emilian Pavel.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.537/OJMA).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.55 uur gesloten.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid