Index 
Proces-verbal
PDF 225kWORD 73k
Luni, 2 octombrie 2017 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Deschiderea ședinței
 3.Declarația Președintelui
 4.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 5.Componența Parlamentului
 6.Cerere de ridicare a imunității
 7.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 8.Componența comisiilor și delegațiilor
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)
 10.Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului
 11.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 12.Depunere de documente
 13.Ordinea lucrărilor
 14.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT ***I (dezbatere)
 15.Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (prezentare succintă)
 16.Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)
 17.Combaterea criminalității informatice (prezentare succintă)
 18.Relațiile politice ale UE cu ASEAN (prezentare succintă)
 19.Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante
 20.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 21.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Reluarea sesiunii

Sesiunea, întreruptă joi, 14 septembrie 2017, a fost reluată.


2. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 17.05.


3. Declarația Președintelui

Președintele a adus un omagiu celor două victime ale atentatului care a avut loc ieri în gara Saint-Charles din Marsilia și a transmis condoleanțe din partea Parlamentului European familiilor victimelor.

Președintele a amintit atentatele care au avut loc ieri la Las Vegas și alaltăieri la Edmonton și a transmis condoleanțe din partea Parlamentului European familiilor victimelor acestora.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor.


4. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


5. Componența Parlamentului

Autoritățile competente din Republica Cehă, România, Bulgaria și Ungaria au comunicat alegerea în Parlamentul European a lui Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov și Lívia Járóka cu efect din 5, 13, 14 și, respectiv, 15 septembrie 2017, în locul lui Petr Mach, Victor Negrescu, Mariya Gabriel și, respectiv, Ildikó Gáll-Pelcz.

Parlamentul a luat act de alegerea acestora.

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestație, Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Ahmedov Ademov et Lívia Járóka se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament și în organele acestuia, cu condiția să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Cerere de ridicare a imunității

Autoritățile competente germane au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Ingeborg Gräßle în cadrul unei proceduri de anchetă deschise împotriva sa.

Autoritățile competente franceze au transmis o cerere de ridicare a imunității lui Steeve Briois în cadrul unei informări judiciare deschise în fața Tribunalului de Mare Instanță din Douai.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, cererile au fost trimise comisiei competente, și anume Comisiei JURI.


7. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Comisia ENVI a transmis următoarea rectificare la un text adoptat de Parlamentul European:

- Rectificarea P7_TA(2012)0010(COR01) la Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1) (poziția Parlamentului European adoptată în a doua lectură la 19 ianuarie 2012 în vederea adoptării regulamentului menționat mai sus (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI

În conformitate cu articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, rectificarea se consideră aprobată, cu excepția cazului în care, în termen de douăzeci și patru de ore, un grup politic sau un număr de deputați care ating cel puțin pragul redus, solicită ca aceasta să fie supusă la vot.

Rectificarea este disponibilă pe site-ul Europarl pe toată durata actualei perioade de sesiune.


8. Componența comisiilor și delegațiilor

Președintele a primit din partea grupurilor S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD și ENF următoarele cereri de numire:

BUDG: Răzvan Popa

Delegația la Adunarea Parlamentară Paritară ACP-UE: Răzvan Popa

Delegația pentru relațiile cu Japonia: Nosheena Mobarik, care îl înlocuiește pe Syed Kamall

Delegația pentru relațiile cu țările din Mashrek: Patricia Lalonde, care îl înlocuiește pe Jean-Marie Cavada

Delegația la Adunarea Parlamentară a Uniunii pentru Mediterana: Patricia Lalonde, care îl înlocuiește pe Jean-Marie Cavada

Delegația la Comisia parlamentară de cooperare UE-Moldova: Bronis Ropė

Delegația la Adunarea Parlamentară Euronest: Benedek Jávor

Subcomisia pentru securitate și apărare: James Carver, care îl înlocuiește pe Bill Etheridge

ENVI: Joëlle Mélin, care o înlocuiește pe Mireille D'Ornano

AFCO: Gerolf Annemans, care îl înlocuiește pe Florian Philippot

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecție până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a informat că a semnat, împreună cu Președintele Consiliului, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanției FEDD și a Fondului de garantare FEDD (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor Parlamentului

Comunicările Comisiei privind cursul dat pozițiilor și rezoluțiilor adoptate de Parlament în perioadele de sesiune aprilie I și II sunt disponibile pe site-ul Europarl.


11. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000064/2017) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele FEMM, Comisiei: VP/ÎR - Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017) adresată deAdina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano și Piernicola Pedicini, în numele ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte și Piernicola Pedicini, în numele ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017) adresată de Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola și Michał Boni, în numele Grupului PPE, Comisiei: Securitatea pe drumurile europene (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017) adresată de Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom și Maria Arena, Comisiei: Un plan de acțiune european pentru economia socială (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu și Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2014 privind statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice europene (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolelor 304 și 307 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor cu privire la această propunere.

În conformitate cu dispozițiile articolului 287 du Traité, din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

BUDG, JURI, CONT

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind inițiativa cetățenească europeană (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

retrimis

comisiei competente :

AFCO

aviz :

PETI, CULT, LIBE

- Propunere de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea fraudelor și a falsificării mijloacelor de plată, altele decât numerarul, și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/413/JAI a Consiliului (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

În conformitate cu dispozițiile articolului 304 din tratat, Președintele va consulta Comitetul Economic și Social European cu privire la această propunere.

retrimis

comisiei competente :

LIBE

aviz :

ITRE, JURI, ECON

- Proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2018: poziția Consiliului din 4 septembrie 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

aviz :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Propunere de decizie a Consiliului privind reînnoirea Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

retrimis

comisiei competente :

ITRE

2) de comisiile parlamentare:

- Raport referitor la monitorizarea aplicării dreptului UE în 2015 (2017/2011(INI)) - JURI - Raportor: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Raport referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (2017/2008(INI)) - FEMM - Raportoare: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop) și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - EMPL - Raportoare: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de instituire a Fundației internaționale UE-ALC (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - AFET - Raportor: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Raport referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (2016/2324(INI)) - DEVE - Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1380/2013 privind politica comună în domeniul pescuitului (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - PECH - Raportor: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind punerea în aplicare a anumitor dispoziții ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de informații privind vizele în Republica Bulgaria și în România (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Grecia (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - LIBE - Raportor: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Republica Cehă (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - LIBE - Raportoare: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Raport referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Portugalia (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - LIBE - Raportor: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - LIBE - Raportoare: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Ordinea lucrărilor

Proiectul definitiv de ordine de zi al ședinței plenare din octombrie I (PE 611.537/PDOJ) a fost distribuit cu următoarele modificări propuse (articolul 149a din Regulamentul de procedură):

Luni

Nu s-a propus nicio modificare.

Marți

- Solicitare din partea Grupului ENF ca dezbaterea privind stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (punctul 59 din PDOJ) să nu se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, care a argumentat solicitarea, și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, împotriva solicitării.

Parlamentul a respins cererea.

- Solicitare din partea Grupului Verts/ALE de a înscrie pe ordinea de zi o dezbatere intitulată „Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin”

A intervenit: Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, care a argumentat solicitarea.

Cu VE (213 pentru, 140 împotrivă, 3 abțineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Dezbaterea a fost înscrisă pe ordinea de zi de marți după-amiază.

Miercuri

Președintele a informat că a primit din partea grupurilor politice mai multe solicitări referitoare la situația din Catalonia.

Președintele a precizat că Parlamentul European va fi invitat să se pronunțe, în primul rând, cu privire la oportunitatea de a înscrie sau nu o dezbatere pe ordinea de zi a prezentei perioade de sesiune, în al doilea rând, cu privire la data dezbaterii și, în al treilea rând, cu privire la titlul acesteia.

A intervenit: Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE.

Parlamentul European a aprobat înscrierea unei dezbateri pe ordinea de zi.

Președintele a informat că grupurile Verts/ALE și GUE/NGL au solicitat ca dezbaterea să aibă loc marți, în timp ce Grupul S&D a optat pentru ziua de miercuri.

A intervenit: Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, care a confirmat solicitarea grupului său în favoarea zilei de miercuri.

Președintele a luat act de faptul că Grupul Verts/ALE este de acord cu solicitarea Grupului S&D.

A intervenit: Victor Boştinaru, împotriva organizării dezbaterii dimineața.

Președintele a precizat că grupurile PPE și ALDE au solicitat ca dezbaterea să aibă loc miercuri după-amiază.

Parlamentul a aprobat cererea.

A intervenit: James Carver, în numele Grupului EFDD, care a solicitat ca dezbaterea să se organizeze cât mai repede posibil, și anume marți (Președintele a obiectat, precizând că Parlamentul European s-a pronunțat deja în favoarea zilei de miercuri după-amiază).

Președintele a informat că grupurile politice au solicitat ca dezbaterea să fie intitulată:

„Acte de violență în masă ale poliției împotriva cetățenilor pașnici în Catalonia” (grupurile Verts/ALE și GUE/NGL);

„Constituția, statul de drept și drepturile fundamentale în Spania, în lumina evenimentelor din Catalonia” (grupurile PPE, S&D și ALDE);

„Statul de drept și acțiunile violente și ostile ale guvernului spaniol împotriva poporului catalan” (grupul EFDD).

Grupul EFDD a solicitat, de asemenea, ca dezbaterea să se încheie cu depunerea de propuneri de rezoluție.

Au intervenit::

- Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, și Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, care au argumentat solicitările grupurilor lor,

- Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, și Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care au sprijinit solicitarea Grupului S&D,

- Bruno Gollnisch, în favoarea unui titlu mai general,

- Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, care a argumentat solicitarea grupului său în favoarea depunerii de propuneri de rezoluție,

- Manfred Weber, în numele Grupului PPE, care a propus ca solicitarea Grupului S&D să fie supusă la vot prima,

- Matt Carthy și Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, care a fost de acord cu adăugarea mențiunii „drepturi fundamentale” în titlul dezbaterii, așa cum a sugerat Grupul S&D, dar s-a exprimat împotriva depunerii de propuneri de rezoluție, și

- Esteban González Pons, în numele Grupului PPE, care a solicitat ca Parlamentul să voteze cu privire la solicitarea Grupului S&D și ca dezbaterea să aibă loc sub forma unei runde a președinților grupurilor politice.

Președintele a constatat că, cu excepția Grupului EFDD, s-a ajuns la un acord privind titlul propus de grupurile S&D și PPE.

Parlamentul a aprobat solicitarea grupurilor S&D și PPE.

Dezbaterea va avea loc miercuri, la ora 15.00.

Joi

Nu s-a propus nicio modificare.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


14. Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato și-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Bogusław LIBERADZKI
Vicepreședinte

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Au intervenit: Renata Briano (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Werner Kuhn, în numele Grupului PPE, Ricardo Serrão Santos, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Izaskun Bilbao Barandica, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Mike Hookem, în numele Grupului EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida și David Coburn.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Francisco José Millán Mon, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către David Coburn, și Carlos Iturgaiz.

Au intervenit: Karmenu Vella și Gabriel Mato.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.3 al PV din 3.10.2017.


15. Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (prezentare succintă)

Raport referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE [2017/2008(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică și Viorica Dăncilă.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.4 al PV din 3.10.2017.


16. Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (prezentare succintă)

Raport referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare [2016/2324(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch și Nicola Caputo.

A intervenit Karmenu Vella (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.5 al PV din 3.10.2017.

A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă


17. Combaterea criminalității informatice (prezentare succintă)

Raport referitor la combaterea criminalității informatice [2017/2068(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios și Arndt Kohn.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.6 al PV din 3.10.2017.


18. Relațiile politice ale UE cu ASEAN (prezentare succintă)

Raport referitor la relațiile politice ale UE cu ASEAN [2017/2026(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský și Stanislav Polčák.

A intervenit Julian King (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 4.7 al PV din 3.10.2017.


19. Intervenții de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 163 din Regulamentul de procedură, pentru intervenții de un minut, următorii deputați, care doresc să atragă atenția Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini și Emilian Pavel.


20. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 611.537/OJMA).


21. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 20.55.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

Secretarul General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate