Zoznam 
Zápisnica
PDF 229kWORD 74k
Pondelok, 2. októbra 2017 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Vyhlásenie Predsedníctva
 4.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o zbavenie imunity
 7.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 11.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 12.Predloženie dokumentov
 13.Program práce
 14.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I (rozprava)
 15.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (stručná prezentácia)
 16.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (stručná prezentácia)
 17.Boj proti počítačovej kriminalite (stručná prezentácia)
 18.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (stručná prezentácia)
 19.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 20.Program rokovania na nasledujúci deň
 21.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Zasadanie prerušené vo štvrtok 14. septembra 2017 pokračuje.


2. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


3. Vyhlásenie Predsedníctva

Predseda si uctil pamiatku dvoch obetí včerajšieho útoku na stanici Saint-Charles v Marseille a vyjadril sústrasť Parlamentu rodinám obetí.

Následne pripomenul včerajší útok v Las Vegas a predvčerajší útok v Edmontone a vyjadril sústrasť Parlamentu rodinám osôb postihnutých týmito útokmi.

Parlament si uctil pamiatku obetí minútou ticha.


4. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


5. Zloženie Parlamentu

Príslušné orgány Českej republiky, Rumunska, Bulharska a Maďarska oznámili zvolenie Jiřího Payneho, Răzvana Popu, Asima Achmedova Ademova a Lívie Járókaovej, ktorými sa nahrádzajú Petr Mach, Victor Negrescu, Marija Gabriel, resp. Ildikó Gáll-Pelcz, do Európskeho parlamentu s účinnosťou od 5., 13., 14. a 15. septembra 2017.

Parlament vzal ich zvolenie na vedomie.

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Jiří Payne, Răzvan Popa, Asim Achmedov Ademov a Lívia Járóka miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Žiadosť o zbavenie imunity

Príslušné nemecké orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Ingeborg Gräßlovej v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré bolo proti nej začaté.

Príslušné francúzske orgány podali žiadosť o zbavenie imunity Steeva Brioisa v súvislosti s vyšetrovaním, ktoré bolo začaté pred Všeobecným súdom v Douai.

V súlade s článkom 9 ods. 1 rokovacieho poriadku boli žiadosti pridelené gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Výbor ENVI predložil toto korigendum k textu prijatému Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA(2012)0010(COR01) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v druhom čítaní 19. januára 2012 na účely prijatia vyššie uvedeného nariadenia (P7_TA(2012)0010) (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) - výbor ENVI

V súlade s čl. 231 ods. 4 rokovacieho poriadku sa korigendum považuje za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo počet poslancov žiadosť, ktorí dosahujú aspoň nízku prahovú hodnotu, aby sa o ňom hlasovalo.

Korigendum je k dispozícii na webovej stránke Europarl po dobu trvania tejto schôdze.


8. Zloženie výborov a delegácií

Predseda prijal od skupín S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD a ENF tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor BUDG: Răzvan Popa

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Răzvan Popa

Delegácia pre vzťahy s Japonskom: Nosheena Mobarik namiesto Syeda Kamalla

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Patricia Lalonde namiesto Jeana-Marieho Cavadu

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení Únie pre Stredozemie: Patricia Lalonde namiesto Jeana-Marieho Cavadu

Delegácia pri Parlamentnom výbore pre spoluprácu EÚ-Moldavsko: Bronis Ropė

Delegácia pri Parlamentnom zhromaždení EURONEST: Benedek Jávor

Podvýbor pre bezpečnosť a obranu: James Carver namiesto Billa Etheridga

výbor ENVI: Joëlle Mélin namiesto Mireille D'Ornanovej

výbor AFCO: Gerolf Annemans namiesto Floriana Philippota

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 78 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spoločne s predsedom Rady podpísal tento akt prijatý v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj (EFSD), záruky EFSD a záručného fondu EFSD (00043/2017/LEX - C8-0321/2017 - 2016/0281(COD))


10. Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu

Oznámenia Komisie o krokoch podniknutých na základe pozícií a uznesení prijatých Parlamentom na prvej a druhej aprílovej schôdzi sú k dispozícii na stránke Europarl.


11. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000064/2017), ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: VP/HR - Ukončenie manželstiev maloletých (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017);

- (O-000068/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017);

- (O-000069/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017);

- (O-000060/2017), ktorú položili Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola a Michał Boni, v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Bezpečnosť na európskych cestách (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017);

- (O-000070/2017), ktorú položili Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom a Maria Arena, pre Komisiu: Európsky akčný plán pre sociálne hospodárstvo (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017).


12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. Októbra 2014 oštatúte afinancovaní európskych politických strán aeurópskych politických nadácií (COM(2017)0481 - C8-0307/2017 – 2017/0219(COD))

V súlade s článkami 304 a 307 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

V súlade s článkom 287 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Dvorom audítorov.

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

BUDG, JURI, CONT

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskej iniciatíve občanov (COM(2017)0482 - C8-0308/2017 - 2017/0220(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFCO

stanovisko :

PETI, CULT, LIBE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti podvodom sbezhotovostnými platobnými prostriedkami aproti ich falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2001/413/SVV (COM(2017)0489 - C8-0311/2017 – 2017/0226(COD))

V súlade s článkom 304 zmluvy bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

ITRE, JURI, ECON

- Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2018: pozícia Rady zo 4. septembra 2017 (11815/2017 - C8-0313/2017 - 2017/2044(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

2) parlamentných výborov

- Správa o kontrole uplatňovania práva EÚ v roku 2015 (2017/2011(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Kostas Chrysogonos (A8-0265/2017)

- Správa o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (2017/2008(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Anne Sander (A8-0273/2017)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie (11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

- Správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (2016/2324(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (COM(2017)0424 - C8-0239/2017 - 2017/0190(COD)) - výbor PECH - Spravodajca: Alain Cadec (A8-0285/2017)

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku (10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Grécku (10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Claude Moraes (A8-0287/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Českej republike (09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0288/2017)

- * Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku (09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)) - výbor LIBE - Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

- *** Odporúčanie k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0290/2017)


13. Program práce

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej októbrovej plenárnej schôdze (PE 611.537/PDOJ), ku ktorému boli predložené tieto zmeny (článok 149a rokovacieho poriadku):

Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

- Žiadosť skupiny ENF, aby na záver rozpravy o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (bod 59 PDOJ) neboli predložené návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Janice Atkinson v mene skupiny ENF s odôvodnením žiadosti a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE proti žiadosti.

Parlament žiadosť zamietol.

- Žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola do programu schôdze zaradená rozprava na tému Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

V rozprave vystúpil Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE s odôvodnením žiadosti.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 213, proti: 140, zdržali sa hlasovania: 3).

Rozprava bola zaradená do programu schôdze na utorok popoludnie.

Streda

Predseda oznámil, že prijal niekoľko žiadostí politických skupín týkajúcich sa situácie v Katalánsku.

Spresnil, že Parlament by sa mal najskôr vyjadriť k tomu, či je alebo nie je vhodné zaradiť do programu tejto schôdze rozpravu, následne k dátumu rozpravy a napokon i k jej názvu.

V rozprave vystúpila Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE.

Parlament schválil zaradenie rozpravy do programu schôdze.

Predseda oznámil, že skupiny Verts/ALE a GUE/NGL požiadali, aby sa rozprava konala v utorok, a že skupina S&D požiadala, aby sa rozprava uskutočnila v stredu.

V rozprave vystúpil Gianni Pittella v mene skupiny S&D, ktorý potvrdil žiadosť svojej skupiny o konanie rozpravy v stredu.

Predseda konštatoval, že skupina Verts/ALE sa pripojila k žiadosti skupiny S&D.

V rozprave vystúpil Victor Boştinaru, ktorý sa vyjadril proti konaniu rozpravy predpoludním.

Predseda spresnil, že skupiny PPE a ALDE požiadali, aby sa rozprava konala v stredu popoludní.

Parlament túto žiadosť schválil.

V rozprave vystúpil James Carver v mene skupiny EFDD, ktorý požiadal, aby sa rozprava uskutočnila čo najskôr, teda v utorok (predseda namietol, že Parlament sa už uzhodol na strede popoludní).

Predseda oznámil, že jednotlivé politické skupiny požiadali, aby názov rozpravy znel takto:

„Masové policajné násilie voči pokojným občanom Katalánska“ (skupiny Verts/ALE a GUE/NGL);

„Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku v kontexte udalostí v Katalánsku “ (skupiny PPE, S&D a ALDE);

„Právny štát a násilné a nepriateľské kroky španielskej vlády voči katalánskemu ľudu“ (skupina EFDD).

Skupina EFDD ďalej požiadala, aby boli na záver rozpravy predložené návrhy uznesenia.

Vystúpili títo poslanci::

- Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE a Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D s odôvodnením žiadostí svojich skupín,

- Françoise Grossetête v mene skupiny PPE a Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorí podporili žiadosť skupiny S&D,

- Bruno Gollnisch, ktorý sa vyjadril v prospech všeobecnejšieho názvu,

- Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD s odôvodnením žiadosti svojej skupiny o predloženie návrhov uznesenia,

- Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý navrhol, aby sa najskôr hlasovalo o žiadosti skupiny S&D,

- Matt Carthy a Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, ktorá sa pripojila k tomu, aby bol názov rozpravy v podobe navrhovanej skupinou S&D doplnený o slová „základné práva“, ale vyjadrila sa proti predloženiu návrhov uznesenia, a

- Esteban González Pons v mene skupiny PPE, ktorý požiadal, aby Parlament hlasoval o žiadosti skupiny S&D a aby počas rozpravy vystúpili všetci predsedovia politických skupín.

Predseda konštatoval, že okrem skupiny EFDD vládne zhoda na názve, o ktorý žiadali skupiny S&D a PPE.

Parlament schválil žiadosť skupín S&D a PPE.

Rozprava sa bude konať v stredu o 15.00 h.

Štvrtok

Bez zmeny.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


14. Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

Gabriel Mato uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Renata Briano (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Kuhn v mene skupiny PPE, Ricardo Serrão Santos v mene skupiny S&D, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Mike Hookem v mene skupiny EFDD, Sofia Ribeiro, Isabelle Thomas, Czesław Hoc, João Pimenta Lopes, Clara Eugenia Aguilera García, Notis Marias, Nicola Caputo, Doru-Claudian Frunzulică, Michela Giuffrida a David Coburn.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Francisco José Millán Mon, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil David Coburn, a Carlos Iturgaiz.

Vystúpili: Karmenu Vella a Gabriel Mato.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.3 zápisnice zo dňa 3.10.2017.


15. Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (stručná prezentácia)

Správa o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ [2017/2008(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

Anna Hedh uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Tania González Peñas, Jonathan Arnott, Anna Záborská, Maria Grapini, Ruža Tomašić, David Coburn, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Julie Ward, Csaba Sógor, Wajid Khan, Doru-Claudian Frunzulică a Viorica Dăncilă.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 3.10.2017.


16. Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (stručná prezentácia)

Správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách [2016/2324(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

Teresa Jiménez-Becerril Barrio uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Brunon Wenta, Maria Grapini, Notis Marias, Jonathan Arnott, Eleftherios Synadinos, Stanislav Polčák, Julie Ward, Maria Heubuch a Nicola Caputo.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.5 zápisnice zo dňa 3.10.2017.

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka


17. Boj proti počítačovej kriminalite (stručná prezentácia)

Správa o boji proti počítačovej kriminalite [2017/2068(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

Elissavet Vozemberg-Vrionidi uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Michaela Šojdrová, Nicola Caputo, Notis Marias, Nathalie Griesbeck, Jan Philipp Albrecht, Jonathan Arnott, Bernard Monot, Eleftherios Synadinos, Csaba Sógor, Julie Ward, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Georgios Epitideios a Arndt Kohn.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.6 zápisnice zo dňa 3.10.2017.


18. Politické vzťahy EÚ s ASEAN (stručná prezentácia)

Správa o politických vzťahoch EÚ s ASEAN [2017/2026(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

Reinhard Bütikofer uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Neena Gill, Eduard Kukan, Notis Marias, Kateřina Konečná, Barbara Lochbihler, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák.

V rozprave vystúpil Julian King (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 4.7 zápisnice zo dňa 3.10.2017.


19. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Pál Csáky, Giorgos Grammatikakis, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Marina Albiol Guzmán, Marco Zanni, Zoltán Balczó, Michaela Šojdrová, Soledad Cabezón Ruiz, Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou, Mario Borghezio, Stanislav Polčák, John Howarth, Urszula Krupa, Liadh Ní Riada, Tomáš Zdechovský, Andrejs Mamikins, Notis Marias, Marie-Pierre Vieu, Mairead McGuinness, Viorica Dăncilă, Maria Grapini a Emilian Pavel.


20. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.537/OJMA).


21. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 20.55 h.

Klaus Welle

Ioan Mircea Paşcu

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Annemans, Arena, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Belder, Belet, Bendtsen, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McGuinness, Macovei, Malinov, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Petersen, Petir, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Proust, Punset, Radev, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Smolková, Sógor, Šojdrová, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stihler, Stolojan, Stuger, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Quisthoudt-Rowohl, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia