Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0187(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0173/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0173/2017

Συζήτηση :

PV 02/10/2017 - 14
CRE 02/10/2017 - 14

Ψηφοφορία :

PV 03/10/2017 - 4.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0363

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

4.3. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0363)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου