Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург

9. Положението в Молдова (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Молдова (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan и Siegfried Mureşan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Илхан Кючюк, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos и Maria Grapini.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.

Правна информация - Политика за поверителност