Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg

9. Situationen i Moldova (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Moldova (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos og Maria Grapini.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik