Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - Strasbourg

9. Olukord Moldovas (arutelu)
Istungi stenogramm

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Moldovas (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika