Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 3 października 2017 r. - Strasburg

9. Sytuacja w Mołdawii (debata)
CRE

Oświadczenie wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Sytuacja w Mołdawii (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Victor Boştinaru w imieniu grupy S&D, Anna Elżbieta Fotyga w imieniu grupy ECR, Petras Auštrevičius w imieniu grupy ALDE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, James Carver w imieniu grupy EFDD, Jean-Luc Schaffhauser w imieniu grupy ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Fulvia Martusciella, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan i Siegfried Mureşan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos i Maria Grapini.

Głos zabrał Christos Stylianides.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: kolejna sesja.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności