Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg

9. Situácia v Moldavsku (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Moldavsku (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia