Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg

9. Situationen i Moldavien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Moldavien (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos och Maria Grapini.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy