Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2663(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000064/2017 (B8-0328/2017)

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 10
CRE 03/10/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10. Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2017) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: VP/HR - Εξάλειψη των γάμων ανηλίκων (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Η Vilija Blinkevičiūtė αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας , απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την εξάλειψη των γάμων παιδιών (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου