Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2620(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000068/2017 (B8-0329/2017)

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 13
CRE 03/10/2017 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)
CRE

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000068/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000069/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Η Adina-Ioana Vălean αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Νεοκλής Συλικιώτης, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Ελευθέριος Συναδινός, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Νίκος Ανδρουλάκης, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Μαρία Σπυράκη, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Linnéa Engström και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Matti Maasikas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου