Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2801(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0542/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0542/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 15
CRE 03/10/2017 - 15

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0376

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

15. Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (συζήτηση)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Οι Jytte Guteland και Bas Eickhout (συντάκτες) παρουσιάζουν την πρόταση ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angélique Delahaye, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου