Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/0172(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0165/2017

Συζήτηση :

PV 03/10/2017 - 17
CRE 03/10/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/10/2017 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0375

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

17. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών ***I - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Έκθεση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Οι Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica και Dominique Riquet παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joëlle Bergeron (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica και Dominique Riquet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6, σημείο 9.7 και σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου