Показалец 
Протокол
PDF 271kWORD 78k
Вторник, 3 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)
 4.Време за гласуване
  4.1.Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)
  4.2.Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I (гласуване)
  4.3.Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (гласуване)
  4.4.Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (гласуване)
  4.5.Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (гласуване)
  4.6.Борбата с киберпрестъпността (гласуване)
  4.7.Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Положението в Молдова (разискване)
 10.Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (разискване)
 11.Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. (разискване)
 12.Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)
 13.Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (разискване)
 14.Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004/ЕО за правата на пътниците във въздушния транспорт (разискване)
 15.Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (разискване)
 16.Състав на политическите групи
 17.Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Състав на политическите групи

Sophie Montel, Mireille D'Ornano и Florian Philippot вече не са членове на групата ENF, считано от 3 октомври 2017 г.

Те заседават като независими членове на ЕП.


3. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (разискване)

Изявление на Комисията: Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP))

Изказаха се: Jean-Claude Juncker (председател на Комисията), Michel Barnier (главен преговарящ), и Matti Maasikas (действащ председател на Съвета).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Gianni Pittella, от името на групата S&D, Raffaele Fitto, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на групата EFDD, Janice Atkinson, от името на групата ENF, Diane Dodds, независим член на ЕП, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, по процедурен въпрос, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt и Marian Harkin.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Ангел Джамбазки, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki и Derek Vaughan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica и Indrek Tarand.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini и Notis Marias.

Изказа се Michel Barnier.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Guy Verhofstadt (координатор и председател на групата ALDE), Manfred Weber (председател на групата PPE), Gianni Pittella (председател на групата S&D), Gabriele Zimmer (председател на групата GUE/NGL), Philippe Lamberts и Ska Keller (съпредседатели на групата Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (председател на комисията AFCO), относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, от името на групата EFDD, относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 3.10.2017 г.

°
° ° °

Изказа се Angelo Ciocca относно съдбата на двамата италиански граждани, задържани вече 18 дни от тунизийските органи на пристанището в Сфакс (председателят отговори, че ще се свърже с Европейската служба за външна дейност, за да бъдат предприети съответните инициативи).


4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (гласуване)

Изявление на Комисията: Актуално състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP))

Предложения за резолюция B8-0538/2017 и B8-0539/2017

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B8-0538/2017

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Предложението за резолюция B8-0539/2017 отпада.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ulrike LUNACEK
Заместник-председател


4.2. Ограничение за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на конвенцията на Международната комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), и за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Икономическо овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС (гласуване)

Доклад относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС [2017/2008(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0364)

Изказвания

James Carver, за да сигнализира за проблем с неговия апарат за гласуване.


4.5. Провеждане на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави (гласуване)

Доклад относно провеждането на борба със стесняването на пространството, предоставяно на гражданското общество в развиващите се държави [2016/2324(INI)] - Комисия по развитие. Докладчик: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Борбата с киберпрестъпността (гласуване)

Доклад относно борбата с киберпрестъпността [2017/2068(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Политическите отношения между ЕС и АСЕАН (гласуване)

Доклад относно политическите отношения между Европейския съюз и Асоциацията на народите от Югоизточна Азия [2017/2026(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Предложение за резолюция относно актуалното състояние на преговорите с Обединеното кралство (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Момчил Неков, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo и Danuta Jazłowiecka

Доклад Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, и Estefanía Torres Martínez

Доклад Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek и Danuta Jazłowiecka

Доклад Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria и Mairead McGuinness

Доклад Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák и Monica Macovei

Доклад Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Илхан Кючюк, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský и Stanislav Polčák.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.55 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.02 ч.


8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Положението в Молдова (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Положението в Молдова (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Anna Elżbieta Fotyga, от името на групата ECR, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, James Carver, от името на групата EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, от името на групата ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan и Siegfried Mureşan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Илхан Кючюк, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos и Maria Grapini.

Изказа се Christos Stylianides.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следваща месечна сесия.


10. Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000064/2017), зададен от Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, към Комисията: VP/HR - Прекратяване на сключването на брак в детска възраст (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, отговори на въпроса.

Изказаха се: Anna Maria Corazza Bildt, от името на групата PPE, Iratxe García Pérez, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, от името на групата ALDE, Kostadinka Kuneva, от името на групата GUE/NGL, Linnéa Engström, от името на групата Verts/ALE, и Daniela Aiuto, от името на групата EFDD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella и Pirkko Ruohonen-Lerner.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná и Takis Hadjigeorgiou.

Изказа се Věra Jourová.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Vilija Blinkevičiūtė, от името на комисията FEMM, относно прекратяване на сключването на брак в детска възраст (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 4.10.2017 г г.


11. Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. (разискване)

Изявление на заместник-председателя на Комисията /върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети за партньорството между ЕС и Египет за периода 2017-2020 г. (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата S&D, Bas Belder, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, Mario Borghezio, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri и Neena Gill.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza и Malin Björk.

Изказа се Miguel Arias Cañete.

Разискването приключи.


12. Поправкa (член 231 от Правилника за дейността)

Поправката P7_TA(2012)0010(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера (точка 8 от протокола от 2.10.2017 г).

Тъй като поправката не е предмет на искане за подлагане на гласуване от страна на политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг (член 231, параграф 4 от Правилника за дейността), тя се счита за приета.


13. Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000068/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Съвета: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000069/2017), зададен от Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte и Piernicola Pedicini, от името на комисията ENVI, към Комисията: Конференция на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean разви въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Miguel Arias Cañete (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Peter Liese, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Jadwiga Wiśniewska, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, Julia Reid, от името на групата EFDD, Marcus Pretzell, от името на групата ENF, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè и Nicola Caputo.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström и Julie Ward.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Matti Maasikas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Dimitrios PAPADIMOULIS
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 128, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Adina-Ioana Vălean, от името на комисията ENVI, Peter Liese, от името на групата PPE, Gilles Pargneaux, от името на групата S&D, Julie Girling, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Estefanía Torres Martínez, от името на групата GUE/NGL, Marco Affronte, от името на групата Verts/ALE, и Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, относно Конференцията на ООН по изменението на климата през 2017 г. в Бон, Германия (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 4.10.2017 г.


14. Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004/ЕО за правата на пътниците във въздушния транспорт (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Хиляди отменени полети на Ryanair и прилагането на Регламент 261/2004/ЕО за правата на пътниците във въздушния транспорт (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (действащ председател на Съвета) и Violeta Bulc (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Deirdre Clune, от името на групата PPE, Ismail Ertug, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Pavel Telička, от името на групата ALDE, Matt Carthy, от името на групата GUE/NGL, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Rosa D'Amato, от името на групата EFDD, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini и Hugues Bayet.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Новаков, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou и Mairead McGuinness.

Изказаха се: Violeta Bulc и Matti Maasikas.

Разискването приключи.


15. Противопоставяне на акт за изпълнение: Научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (разискване)

Предложение за резолюция, внесено от комисия ENVI, съгласно член 106, параграфи 2 и 3 и параграф 4, буква в) от Правилника за дейността, относно проекта на регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1107/2009 чрез установяване на научни критерии за определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland и Bas Eickhout (автори) представиха предложението за резолюция.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Заместник-председател

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Angélique Delahaye, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Anja Hazekamp, от името на групата GUE/NGL, Martin Häusling, от името на групата Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach и Cristian-Silviu Buşoi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Nicola Caputo, Notis Marias и Michèle Rivasi.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 4.10.2017 г.


16. Състав на политическите групи

Sophie Montel, Mireille D'Ornano и Florian Philippot ще се присъединят към групата EFDD, считано от 4 октомври 2017 г.


17. Правила за безопасност и стандарти за пътническите кораби ***I - Регистрация на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки ***I - Система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии ***I (разискване)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/45/ЕО за правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/41/ЕО на Съвета относно регистрацията на лица, които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или от пристанища на държавите членки на Общността, и за изменение на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за система от проверки с оглед на безопасната експлоатация на ро-ро фериботите и високоскоростните пътнически кораби по редовни линии, за изменение на Директива 2009/16/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно държавния пристанищен контрол и за отмяна на Директива 1999/35/ЕО на Съвета [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica и Dominique Riquet представиха докладите.

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Joëlle Bergeron (докладчик по становището на комисията JURI), Helga Stevens (докладчик по становището на комисията LIBE), Wim van de Camp, от името на групата PPE, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Gesine Meissner, от името на групата ALDE, James Carver, от името на групата EFDD, Konstantinos Papadakis, независим член на ЕП, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo и Maria Grapini.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria и Georgios Epitideios.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica и Dominique Riquet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.6, точка 9.7 и точка 9.8 от протокола от 4.10.2017 г.


18. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE 611.537/OJME).


19. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 22.40 ч.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Майдел, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност