Indeks 
Protokol
PDF 243kWORD 75k
Tirsdag den 3. oktober 2017 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.De politiske gruppers sammensætning
 3.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)
 4.Afstemningstid
  4.1.Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)
  4.2.Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)
  4.3.Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I (afstemning)
  4.4.Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (afstemning)
  4.5.Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (afstemning)
  4.6.Bekæmpelse af IT-kriminalitet (afstemning)
  4.7.EU's politiske forbindelser med ASEAN (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 9.Situationen i Moldova (forhandling)
 10.Afskaffelse af børneægteskaber (forhandling)
 11.Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)
 12.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)
 13.FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (forhandling)
 14.Tusindvis af flyaflysninger hos Ryanair og håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder (forhandling)
 15.Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (forhandling)
 16.De politiske gruppers sammensætning
 17.Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I - Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne ***I - Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. De politiske gruppers sammensætning

Sophie Montel, Mireille D'Ornano og Florian Philippot var ikke længere medlemmer af ENF-Gruppen med virkning fra den 3. oktober 2017.

De ville være at finde blandt løsgængerne.


3. Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (forhandling)

Redegørelse ved Kommissionen: Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))

Talere: Jean-Claude Juncker (formand for Kommissionen), Michel Barnier (chefforhandler) og Matti Maasikas (formand for Rådet).

Talere: Manfred Weber for PPE-Gruppen, Gianni Pittella for S&D-Gruppen, Raffaele Fitto for ECR-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Martina Anderson for GUE/NGL-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Nigel Farage for EFDD-Gruppen, Janice Atkinson for ENF-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, med en bemærkning til forretningsordenen, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt og Marian Harkin.

FORSÆDE: Mairead McGUINNESS
næstformand

Talere: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki og Derek Vaughan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica og Indrek Tarand.

FORSÆDE: Antonio TAJANI
formand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini og Notis Marias.

Indlæg af Michel Barnier.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 123, stk. 2):

—   Guy Verhofstadt (koordinator og formand for ALDE-Gruppen), Manfred Weber (formand for PPE-Gruppen), Gianni Pittella (formand for S&D-Gruppen), Gabriele Zimmer (formand for GUE/NGL-Gruppen), Philippe Lamberts og Ska Keller (formænd for Verts/ALE-Gruppen) og Danuta Maria Hübner (formand for AFCO) om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott for EFDD-Gruppen om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.1 i protokollen af 3.10.2017.

°
° ° °

Indlæg af Angelo Ciocca om to italienske statsborgeres skæbne, som de tunesiske myndigheder havde tilbageholdt i havnen i Sfax 18 dage tidligere (formanden svarede, at han ville henvende sig til Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, således at der blev truffet passende foranstaltninger).


4. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (afstemning)

Redegørelse ved Kommissionen: Status over forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP))

Forslag til beslutning B8-0538/2017 og B8-0539/2017

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING B8-0538/2017

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Forslag til beslutning B8-0539/2017 bortfaldt).

FORSÆDE: Ulrike LUNACEK
næstformand


4.2. Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for ICCAT ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i konventionsområdet for Den Internationale Kommission for Bevarelse af Tunfiskebestanden i Atlanterhavet (ICCAT), og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1936/2001, (EF) nr. 1984/2003 og (EF) nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

FORELØBIG AFTALE

Godkendt (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU (afstemning)

Betænkning om styrkelse af kvinders økonomiske indflydelse og status i den private og offentlige sektor i EU [2017/2008(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0364)

Indlæg

James Carver, der gjorde opmærksom på et problem med sit afstemningsanlæg.


4.5. Indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene (afstemning)

Betænkning om indskrænkning af civilsamfundets spillerum i udviklingslandene [2016/2324(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Bekæmpelse af IT-kriminalitet (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af IT-kriminalitet [2017/2068(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. EU's politiske forbindelser med ASEAN (afstemning)

Betænkning om EU's politiske forbindelser med ASEAN [2017/2026(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 183, var tilgængelige på medlemmernes sider på Parlamentets websted.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Forslag til beslutning om status i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, og Estefanía Torres Martínez

Betænkning: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek og Danuta Jazłowiecka

Betænkning: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria og Mairead McGuinness

Betænkning: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák og Monica Macovei

Betænkning: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský og Stanislav Polčák.


6. Stemmerettelser og -intentioner

Stemmerettelser og -intentioner findes på Europarl, ”Plenarmøder”, ”Afstemninger”, ”Afstemningsresultater” (Resultat af afstemningerne ved navneopråb) og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

(Mødet afbrudt kl. 13.55.)


FORSÆDE: Ioan Mircea PAŞCU
næstformand

7. Genoptagelse af mødet

Mødet genoptaget kl. 15.02.


8. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


9. Situationen i Moldova (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Moldova (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Anna Elżbieta Fotyga for ECR-Gruppen, Petras Auštrevičius for ALDE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Jean-Luc Schaffhauser for ENF-Gruppen, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan og Siegfried Mureşan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos og Maria Grapini.

Indlæg af Christos Stylianides.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: senere mødeperiode.


10. Afskaffelse af børneægteskaber (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000064/2017) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: VP/HR - Afskaffelse af børneægteskaber (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė begrundede spørgsmålet.

Věra Jourová (medlem af Kommissionen), for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, besvarede spørgsmålet.

Talere: Anna Maria Corazza Bildt for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea for ALDE-Gruppen, Kostadinka Kuneva for GUE/NGL-Gruppen, Linnéa Engström for Verts/ALE-Gruppen og Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Pavel TELIČKA
næstformand

Talere: Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella og Pirkko Ruohonen-Lerner.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná og Takis Hadjigeorgiou.

Indlæg af Věra Jourová.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Vilija Blinkevičiūtė for FEMM om afskaffelse af børneægteskaber (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 4.10.2017.


11. Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (forhandling)

Redegørelse ved næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Prioriteterne for partnerskabet mellem EU og Egypten for 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen for næstformand i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Victor Boştinaru for S&D-Gruppen, Bas Belder for ECR-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Fabio Massimo Castaldo for EFDD-Gruppen, Mario Borghezio for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri og Neena Gill.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza og Malin Björk.

Indlæg af Miguel Arias Cañete.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. Berigtigelse (forretningsordenens artikel 231)

Berigtigelse (P7_TA(2012)0010(COR01)) var blevet meddelt på plenarmødet den foregående dag (punkt 8 i protokollen af 2.10.2017).

Da der ikke af nogen politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst nåede op på den lave tærskel, var blevet anmodet om, at denne berigtigelse blev sat under afstemning, jf. forretningsordenens artikel 231, stk. 4, ansås den for vedtaget.


13. FN’s konference om klimaændringer 2017 (COP 23) i Bonn, Tyskland (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000068/2017) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano og Piernicola Pedicini for ENVI til Rådet: FN's klimakonference 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000069/2017) af Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte og Piernicola Pedicini for ENVI til Kommissionen: FN's klimakonference 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean begrundede forespørgslerne.

FORSÆDE: David-Maria SASSOLI
næstformand

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, Julia Reid for EFDD-Gruppen, Marcus Pretzell for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè og Nicola Caputo.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström og Julie Ward.

Talere: Miguel Arias Cañete og Matti Maasikas.

FORSÆDE: Dimitrios PAPADIMOULIS
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 128, stk. 5):

—   Adina-Ioana Vălean for ENVI, Peter Liese for PPE-Gruppen, Gilles Pargneaux for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Marco Affronte for Verts/ALE-Gruppen, og Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen om FN's konference om klimaændringer 2017 i Bonn, Tyskland (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 4.10.2017.


14. Tusindvis af flyaflysninger hos Ryanair og håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder (forhandling)

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Tusindvis af flyaflysninger hos Ryanair og håndhævelse af forordning (EF) nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (formand for Rådet) og Violeta Bulc (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Deirdre Clune for PPE-Gruppen, Ismail Ertug for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Pavel Telička for ALDE-Gruppen, Matt Carthy for GUE/NGL-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Rosa D'Amato for EFDD-Gruppen, Janusz Korwin-Mikke, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini og Hugues Bayet.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andrey Novakov, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou og Mairead McGuinness.

Talere: Violeta Bulc og Matti Maasikas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Indsigelse mod en gennemførelsesretsakt: videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (forhandling)

Forslag til beslutning indgivet af ENVI, jf. forretningsordenens artikel 106, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c), om udkast til Kommissionens forordning om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1107/2009 ved fastlæggelse af videnskabelige kriterier til bestemmelse af hormonforstyrrende egenskaber (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland og Bas Eickhout (stillere) forelagde beslutningsforslaget.

FORSÆDE: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
næstformand

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Angélique Delahaye for PPE-Gruppen, Miriam Dalli for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Anja Hazekamp for GUE/NGL-Gruppen, Martin Häusling for Verts/ALE-Gruppen, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach og Cristian-Silviu Buşoi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias og Michèle Rivasi.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 4.10.2017.


16. De politiske gruppers sammensætning

Sophie Montel, Mireille D'Ornano og Florian Philippot ville være medlem af EFDD-Gruppen med virkning fra den 4. oktober 2017.


17. Sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe ***I - Registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i medlemsstaterne ***I - Inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/45/EF om sikkerhedsregler og -standarder for passagerskibe [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 98/41/EF om registrering af de ombordværende på passagerskibe, som sejler til og fra havne i Fællesskabets medlemsstater og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skibe, der ankommer til eller afgår fra havne i medlemsstaterne [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en inspektionsordning med henblik på sikker drift af ro-ro-færger og højhastighedspassagerfartøjer i fast rutefart og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF om havnestatskontrol og om ophævelse af Rådets direktiv 1999/35/EF [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica og Dominique Riquet forelagde betænkningerne.

Indlæg af Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Joëlle Bergeron (ordfører for udtalelse fra JURI), Helga Stevens (ordfører for udtalelse fra LIBE), Wim van de Camp for PPE-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Gesine Meissner for ALDE-Gruppen, James Carver for EFDD-Gruppen, Konstantinos Papadakis, løsgænger, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo og Maria Grapini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Georgios Epitideios.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica og Dominique Riquet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.6, punkt 9.7 og punkt 9.8 i protokollen af 4.10.2017.


18. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 611.537/OJME).


19. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Til stede:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Fritaget:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik