Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 266kWORD 81k
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)
  4.2.Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)
  4.4.Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  4.5.Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)
  4.6.Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (ψηφοφορία)
  4.7.Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Επανάληψη της συνόδου
 8.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 9.Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)
 10.Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)
 11.Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (συζήτηση)
 12.Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)
 13.Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)
 14.Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)
 15.Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 17.Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών ***I - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Sophie Montel, Mireille D'Ornano και Florian Philippot δεν είναι πλέον μέλη της Ομάδας ENF από 3 Οκτωβρίου 2017.

Εντάσσονται στους μη εγγεγραμμένους βουλευτές.


3. Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))

Παρεμβαίνουν οι Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της Επιτροπής), Michel Barnier (επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ) και Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου).

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianni Pittella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raffaele Fitto, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Martina Anderson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janice Atkinson, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, επί της τήρησης της διαδικασίας, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt και Marian Harkin.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Mairead McGUINNESS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Γεώργιος Κύρτσος, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Μαρία Σπυράκη, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki και Derek Vaughan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica και Indrek Tarand.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Επιτήδειος, Michaela Šojdrová, Maria Grapini και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Guy Verhofstadt (συντονιστής και πρόεδρος της Ομάδας ALDE), Manfred Weber (πρόεδρος της Ομάδας PPE), Gianni Pittella (πρόεδρος της Ομάδας S&D), Gabriele Zimmer (πρόεδρος της Ομάδας GUE/NGL), Philippe Lamberts και Ska Keller (συμπρόεδροι της Ομάδας Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (πρόεδρος της Ομάδας AFCO), σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017

—   Jonathan Arnott, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 4.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 3.10.2017.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Angelo Ciocca σχετικά με την τύχη δύο Ιταλών που κρατούνται εδώ και 18 ημέρες από τις αρχές της Τυνησίας στο λιμάνι του Sfax (ο Πρόεδρος απαντά ότι θα παρέμβει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, ώστε να αναληφθούν οι δέουσες πρωτοβουλίες).


4. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.


4.1. Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (ψηφοφορία)

Δήλωση της Επιτροπής: Πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP))

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0538/2017 και B8-0539/2017

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0538/2017

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Η πρόταση ψηφίσματος B8-0539/2017 καταπίπτει.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ulrike LUNACEK
Αντιπρόεδρος


4.2. Περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Μέτρα διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον καθορισμό μέτρων διαχείρισης, διατήρησης και ελέγχου που εφαρμόζονται στη ζώνη της σύμβασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1936/2001, (ΕΚ) αριθ. 1984/2003 και (ΕΚ) αριθ. 520/2007 του Συμβουλίου [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της ΕΕ [2017/2008(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0364)

Παρεμβάσεις

James Carver, για να αναφέρει ένα πρόβλημα με τη συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό του.


4.5. Αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες (ψηφοφορία)

Έκθεση για την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης του χώρου της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες [2016/2324(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγήτρια: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της κυβερνοεγκληματικότητας [2017/2068(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη (A8-0272/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές σχέσεις της ΕΕ με τον ASEAN [2017/2026(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Νίκος Ανδρουλάκης, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, και Estefanía Torres Martínez

Έκθεση Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek και Danuta Jazłowiecka

Έκθεση Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria και Mairead McGuinness

Έκθεση Ελισσάβετ Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák και Monica Macovei

Έκθεση Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský και Stanislav Polčák.


6. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου παρατίθενται στον ιστότοπο Europarl, "Ολομέλεια", "Ψηφοφορίες", "Αποτελέσματα ψηφοφοριών" (Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση) και στην έντυπη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση του Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.55.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

7. Επανάληψη της συνόδου

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.02.


8. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


9. Κατάσταση στη Μολδαβία (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Κατάσταση στη Μολδαβία (2017/2848(RSP))

Ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anna Elżbieta Fotyga, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Petras Auštrevičius, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Igor Šoltes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan και Siegfried Mureşan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Γεώργιος Επιτήδειος, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Ελευθέριος Συναδινός και Maria Grapini.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: Μεταγενέστερη περίοδος συνόδου.


10. Εξάλειψη των γάμων παιδιών (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000064/2017) που κατέθεσε η Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: VP/HR - Εξάλειψη των γάμων ανηλίκων (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Η Vilija Blinkevičiūtė αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (μέλος της Επιτροπής), εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας , απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Anna Maria Corazza Bildt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Iratxe García Pérez, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Κωνσταντίνα Κούνεβα, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Linnéa Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Daniela Aiuto, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pavel TELIČKA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Mylène Troszczynski, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Λάμπρος Φουντούλης, μη εγγεγραμμένος, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella και Pirkko Ruohonen-Lerner.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná και Τάκης Χατζηγεωργίου.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, σχετικά με την εξάλειψη των γάμων παιδιών (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.


11. Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας: Προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης ΕΕ-Αιγύπτου για την περίοδο 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Ο Miguel Arias Cañete (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εκ μέρους της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/ Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας .

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Bas Belder, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Mario Borghezio, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Γεώργιος Επιτήδειος, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri και Neena Gill.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elly Schlein, Κώστας Μαυρίδης, Τάκης Χατζηγεωργίου, Eleonora Forenza και Malin Björk.

Παρεμβαίνει ο Miguel Arias Cañete.

Η συζήτηση περατώνεται.


12. Διορθωτικό (άρθρο 231 του Κανονισμού)

Το διορθωτικό P7_TA(2012)0010(COR01) ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια εχθές (σημείο 8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 2.10.2017).

Επειδή δεν υποβλήθηκε αίτηση να τεθεί το διορθωτικό σε ψηφοφορία από καμία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο (άρθρο 231, παράγραφος 4, του Κανονισμού), το διορθωτικό αυτό λογίζεται εγκριθέν.


13. Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) (συζήτηση)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000068/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000069/2017) που κατέθεσαν οι Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Η Adina-Ioana Vălean αναπτύσσει τις ερωτήσεις.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: David-Maria SASSOLI
Αντιπρόεδρος

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Miguel Arias Cañete (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jadwiga Wiśniewska, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julia Reid, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Marcus Pretzell, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Νεοκλής Συλικιώτης, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Ελευθέριος Συναδινός, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Νίκος Ανδρουλάκης, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Μαρία Σπυράκη, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè και Nicola Caputo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Franc Bogovič, Νότης Μαριάς, Τάκης Χατζηγεωργίου, Linnéa Engström και Julie Ward.

Παρεμβαίνουν οι Miguel Arias Cañete και Matti Maasikas.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Δημήτριος ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ
Αντιπρόεδρος

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού για την περάτωση της συζήτησης:

—   Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, Peter Liese, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gilles Pargneaux, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Estefanía Torres Martínez, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Marco Affronte, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Piernicola Pedicini, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, σχετικά με τη διάσκεψη του 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, στη Βόννη της Γερμανίας (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.


14. Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (συζήτηση)

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων από τη Ryanair και η εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004/ΕΚ σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών (2017/2876(RSP))

Οι Matti Maasikas (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Violeta Bulc (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Deirdre Clune, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Pavel Telička, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Matt Carthy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Janusz Korwin-Mikke, μη εγγεγραμμένος, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Νότης Μαριάς, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Στέλιος Κούλογλου, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini και Hugues Bayet.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Andrey Novakov, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Arne Gericke, Τάκης Χατζηγεωργίου και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Violeta Bulc και Matti Maasikas.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (συζήτηση)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσε η επιτροπή ENVI, σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3 και παράγραφος 4 στοιχείο γ) του Κανονισμού σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 με τον καθορισμό επιστημονικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Οι Jytte Guteland και Bas Eickhout (συντάκτες) παρουσιάζουν την πρόταση ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angélique Delahaye, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Miriam Dalli, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Arne Gericke, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Anja Hazekamp, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Martin Häusling, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach και Cristian-Silviu Buşoi.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Nicola Caputo, Νότης Μαριάς και Michèle Rivasi.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.


16. Σύνθεση των πολιτικών ομάδων

Οι Sophie Montel, Mireille D'Ornano και Florian Philippot θα προσχωρήσουν στην Ομάδα EFDD με ισχύ από 4 Οκτωβρίου 2017.


17. Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία ***I - Καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών ***I - Σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/45/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την καταγραφή των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας και για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Έκθεση για την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με σύστημα επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση των τακτικών δρομολογίων με οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη και για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα και την κατάργηση της οδηγίας 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Οι Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica και Dominique Riquet παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει ο Vytenis Povilas Andriukaitis (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Joëlle Bergeron (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Helga Stevens (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής LIBE), Wim van de Camp, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kosma Złotowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Carver, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Κωνσταντίνος Παπαδάκης, μη εγγεγραμμένος, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Νότης Μαριάς, Nicola Caputo και Maria Grapini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι José Inácio Faria και Γεώργιος Επιτήδειος.

Παρεμβαίνουν οι Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica και Dominique Riquet.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.6, σημείο 9.7 και σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.10.2017.


18. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 611.537/OJME).


19. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Παρόντες:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Ανδρουλάκης, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Χουντής, Christensen, Χριστοφόρου, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Επιτήδειος, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Φουντούλης, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Γραμματικάκης, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Καϊλή, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Κούλογλου, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Κούνεβα, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Κύρκος, Κύρτσος, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Μαριάς, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Μαυρίδης, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαδάκης Κωνσταντίνος, Παπαδημούλης, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Σακοράφα, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Σπυράκη, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Συλικιώτης, Συναδινός, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Θεοχάρους, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Βόζεμπεργκ-Βρυωνίδη, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Ζαγοράκης, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Ζαριανόπουλος, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Δικαιολογημένα απόντες:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου