Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 236kWORD 74k
Teisipäev, 3. oktoober 2017 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Fraktsioonide koosseis
 3.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)
 4.Hääletused
  4.1.Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (hääletus)
  4.2.Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I (hääletus)
  4.3.Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)
  4.4.Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (hääletus)
  4.5.Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (hääletus)
  4.6.Küberkuritegevuse vastane võitlus (hääletus)
  4.7.ELi poliitilised suhted ASEANiga (hääletus)
 5.Selgitused hääletuse kohta
 6.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 7.Istungi jätkamine
 8.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 9.Olukord Moldovas (arutelu)
 10.Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (arutelu)
 11.ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)
 12.Parandus (kodukorra artikkel 231)
 13.ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)
 14.Tuhanded Ryanairi poolt ärajäetud lennud ja lennureisijate õigusi käsitleva määruse 261/2004/EÜ jõustamine (arutelu)
 15.Vastuväide rakendusaktile: Teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (arutelu)
 16.Fraktsioonide koosseis
 17.Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded ***I - Liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ***I - Liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Fraktsioonide koosseis

Sophie Montel, Mireille D'Ornano ja Florian Philippot ei ole alates 3. oktoobrist 2017 fraktsiooni ENF liikmed.

Nad on fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed.


3. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (arutelu)

Komisjoni avaldus: Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (2017/2847(RSP))

Sõna võtsid Jean-Claude Juncker (komisjoni president), Michel Barnier (pealäbirääkija) ja Matti Maasikas (nõukogu eesistuja).

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Gianni Pittella fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Janice Atkinson fraktsiooni ENF nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn töökorralduslikus küsimuses, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt ja Marian Harkin.

ISTUNGI JUHATAJA: Mairead McGUINNESS
asepresident

Sõna võtsid Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki ja Derek Vaughan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica ja Indrek Tarand.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini ja Notis Marias.

Sõna võttis Michel Barnier.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Guy Verhofstadt (fraktsiooni ALDE koordinaator ja esimees), Manfred Weber (fraktsiooni PPE esimees), Gianni Pittella (fraktsiooni S&D esimees), Gabriele Zimmer (fraktsiooni GUE/NGL esimees), Philippe Lamberts ja Ska Keller (fraktsiooni Verts/ALE kaasesimehed), Danuta Maria Hübner (AFCO-komisjoni esimees) Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott fraktsiooni EFDD nimel Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 3.10.2017 protokollipunkt 4.1.

°
° ° °

Sõna võttis Angelo Ciocca kahe Itaalia kodaniku vabastamise kohta, keda Tuneesia ametivõimud on 18 päeva Sfaxi sadamas kinni pidanud (president vastas, et ta võtab asjakohaste algatuste tegemiseks ühendust Euroopa välisteenistusega).


4. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


4.1. Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (hääletus)

Komisjoni avaldus: Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seis (2017/2847(RSP))

Resolutsiooni ettepanekud B8-0538/2017 ja B8-0539/2017

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B8-0538/2017

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Resolutsiooni ettepanek B8-0539/2017 muutus kehtetuks.)

ISTUNGI JUHATAJA: Ulrike LUNACEK
asepresident


4.2. Teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramine elektri- ja elektroonikaseadmetes ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/65/EL teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Rahvusvahelise Atlandi Tuunikala Kaitse Komisjoni (ICCAT) konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning millega muudetakse nõukogu määruseid (EÜ) nr 1936/2001, (EÜ) nr 1984/2003 ja (EÜ) nr 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

ESIALGNE KOKKULEPE

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine ELi era- ja avalikus sektoris (hääletus)

Raport naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ELi era- ja avalikus sektoris [2017/2008(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0364)

Sõnavõtud

James Carver, kes osutas oma hääletuspuldiga seotud probleemile.


4.5. Kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemine arengumaades (hääletus)

Raport kodanikuühiskonna tegutsemisruumi ahenemise probleemiga tegelemise kohta arengumaades [2016/2324(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 5 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Küberkuritegevuse vastane võitlus (hääletus)

Raport küberkuritegevuse vastase võitluse kohta [2017/2068(INI)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 6 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. ELi poliitilised suhted ASEANiga (hääletus)

Raport ELi poliitiliste suhete kohta ASEANiga [2017/2026(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 7 )

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta avaldatakse parlamendiliikmete veebilehtedel Euroopa Parlamendi veebisaidil.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Resolutsiooni ettepanek Ühendkuningriigiga peetavate läbirääkimiste seisu kohta (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, ja Estefanía Torres Martínez

Raport: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek ja Danuta Jazłowiecka

Raport: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria ja Mairead McGuinness

Raport: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák ja Monica Macovei

Raport: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský ja Stanislav Polčák.


6. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud Europarli veebisaidil (Täiskogu – Hääletused – Hääletustulemused (nimeliste hääletuste tulemused)) ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.

(Istung katkestati kell 13.55.)


ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

7. Istungi jätkamine

Istung jätkus kell 15.02.


8. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


9. Olukord Moldovas (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Olukord Moldovas (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Anna Elżbieta Fotyga fraktsiooni ECR nimel, Petras Auštrevičius fraktsiooni ALDE nimel, Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Igor Šoltes fraktsiooni Verts/ALE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Jean-Luc Schaffhauser fraktsiooni ENF nimel, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan ja Siegfried Mureşan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos ja Maria Grapini.

Sõna võttis Christos Stylianides.

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel esitatavad resolutsiooni ettepanekud tehakse teatavaks hiljem.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: järgmisel osaistungjärgul.


10. Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000064/2017), mille esitas Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel komisjonile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Lapsega sõlmitud abielude kaotamine (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė esitas küsimuse.

Věra Jourová (komisjoni liige) vastas komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel küsimusele.

Sõna võtsid Anna Maria Corazza Bildt fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Beatriz Becerra Basterrechea fraktsiooni ALDE nimel, Kostadinka Kuneva fraktsiooni GUE/NGL nimel, Linnéa Engström fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Daniela Aiuto fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Pavel TELIČKA
asepresident

Sõna võtsid Mylène Troszczynski fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella ja Pirkko Ruohonen-Lerner.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná ja Takis Hadjigeorgiou.

Sõna võttis Věra Jourová.

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel lapsega sõlmitud abielude kaotamise kohta (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2017 protokollipunkt 9.12.


11. ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteedid aastateks 2017–2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esines avaldusega komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja nimel.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Bas Belder fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Mario Borghezio fraktsiooni ENF nimel, Georgios Epitideios (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri ja Neena Gill.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza ja Malin Björk.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete.

Arutelu lõpetati.


12. Parandus (kodukorra artikkel 231)

Parandus (P7_TA(2012)0010(COR01)) tehti teatavaks eelmisel päeval toimunud täiskogu istungil (2.10.2017 protokollipunkt 8).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt miinimumlävendile vastav arv parlamendiliikmeid ei ole esitanud taotlust paranduse hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 231 lõige 4), loeti parandus heakskiidetuks.


13. ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents – COP 23 Saksamaal Bonnis (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000068/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel nõukogule: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000069/2017), mille esitasid Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte ja Piernicola Pedicini ENVI-komisjoni nimel komisjonile: ÜRO 2017. aasta kliimamuutuste konverents (COP 23) Saksamaal Bonnis (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean esitas küsimused.

ISTUNGI JUHATAJA: David-Maria SASSOLI
asepresident

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julia Reid fraktsiooni EFDD nimel, Marcus Pretzell fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè ja Nicola Caputo.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström ja Julie Ward.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Matti Maasikas.

ISTUNGI JUHATAJA: Dimitrios PAPADIMOULIS
asepresident

Kodukorra artikli 128 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanek:

—   Adina-Ioana Vălean ENVI-komisjoni nimel, Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Gilles Pargneaux fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Affronte fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel Saksamaal Bonnis toimuva 2017. aasta ÜRO kliimamuutuste konverentsi (COP23) kohta (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2017 protokollipunkt 9.13.


14. Tuhanded Ryanairi poolt ärajäetud lennud ja lennureisijate õigusi käsitleva määruse 261/2004/EÜ jõustamine (arutelu)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Tuhanded Ryanairi poolt ärajäetud lennud ja lennureisijate õigusi käsitleva määruse 261/2004/EÜ jõustamine (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (nõukogu eesistuja) ja Violeta Bulc (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Deirdre Clune fraktsiooni PPE nimel, Ismail Ertug fraktsiooni S&D nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Pavel Telička fraktsiooni ALDE nimel, Matt Carthy fraktsiooni GUE/NGL nimel, Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel, Rosa D'Amato fraktsiooni EFDD nimel, Janusz Korwin-Mikke (fraktsioonilise kuuluvuseta), Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini ja Hugues Bayet.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Andrey Novakov, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Violeta Bulc ja Matti Maasikas.

Arutelu lõpetati.


15. Vastuväide rakendusaktile: Teaduslikud kriteeriumid endokriinsüsteemi häireid põhjustavate omaduste määramiseks (arutelu)

Resolutsiooni ettepanek, mille esitas ENVI-komisjon kodukorra artikli 106 lõigete 2 ja 3 ning lõike 4 punkti c kohaselt komisjoni määruse eelnõu kohta, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 II lisa ja sätestatakse teaduslikud kriteeriumid endokriinseid häireid põhjustavate omaduste määramiseks (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland ja Bas Eickhout (autorid) tutvustasid resolutsiooni ettepanekut.

ISTUNGI JUHATAJA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
asepresident

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angélique Delahaye fraktsiooni PPE nimel, Miriam Dalli fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Anja Hazekamp fraktsiooni GUE/NGL nimel, Martin Häusling fraktsiooni Verts/ALE nimel, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach ja Cristian-Silviu Buşoi.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias ja Michèle Rivasi.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.10.2017 protokollipunkt 9.9.


16. Fraktsioonide koosseis

Sophie Montel, Mireille D'Ornano ja Florian Philippot kuuluvad alates 4. oktoobrist 2017 fraktsiooni EFDD.


17. Reisilaevade ohutuseeskirjad ja -nõuded ***I - Liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimine ***I - Liinivedudel kasutatavate ro-ro-reisiparvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise kontrollsüsteem ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/45/EÜ reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse nõukogu direktiivi 98/41/EÜ ühenduse liikmesriikide sadamatesse või sadamatest liiklevate reisilaevade pardal olevate isikute registreerimise kohta ning muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/65/EL, milles käsitletakse liikmesriikide sadamatesse sisenevate ja neist väljuvate laevade teavitusformaalsusi [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Raport liinivedudel kasutatavate parvlaevade ja kiirreisilaevade ohutu käitamise tagamiseks kasutatava kontrollide süsteemi kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/16/EÜ (mis käsitleb sadamariigi kontrolli) ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 1999/35/EÜ [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ja Dominique Riquet tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Vytenis Povilas Andriukaitis (komisjoni liige).

Sõna võtsid Joëlle Bergeron (JURI-komisjoni arvamuse koostaja), Helga Stevens (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Wim van de Camp fraktsiooni PPE nimel, Kosma Złotowski fraktsiooni ECR nimel, Gesine Meissner fraktsiooni ALDE nimel, James Carver fraktsiooni EFDD nimel, Konstantinos Papadakis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo ja Maria Grapini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Georgios Epitideios.

Sõna võtsid Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica ja Dominique Riquet.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: punkt 9.6punkt 9.7 ja 4.10.2017 protokollipunkt 9.8.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord PE 611.537/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

peasekretär

president


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Kohalolijad:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Vabandataval põhjusel puudujad:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Õigusteave - Privaatsuspoliitika