Indekss 
Protokols
PDF 242kWORD 75k
Otrdiena, 2017. gada 3. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Politisko grupu sastāvs
 3.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)
 4.Balsošanas laiks
  4.1.Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)
  4.2.Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ***I (balsošana)
  4.3.ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I (balsošana)
  4.4.Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (balsošana)
  4.5.Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (balsošana)
  4.6.Cīņa pret kibernoziedzību (balsošana)
  4.7.ES politiskās attiecības ar ASEAN (balsošana)
 5.Balsojumu skaidrojumi
 6.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 7.Sēdes atsākšana
 8.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 9.Stāvoklis Moldovā (debates)
 10.Bērnu laulību izbeigšana (debates)
 11.ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (debates)
 12.Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)
 13.ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (debates)
 14.Tūkstošiem atceltu aviokompānijas "Ryanair" reisu un Regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām (EK) Nr. 261/2004 izpilde (debates)
 15.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (debates)
 16.Politisko grupu sastāvs
 17.Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I - To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I - Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (debates)
 18.Nākamās sēdes darba kārtība
 19.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Politisko grupu sastāvs

Sophie Montel, Mireille D'Ornano un Florian Philippot, sākot ar 2017. gada 3. oktobri, vairs nav ENF grupas locekļi.

Minētie deputāti ir kļuvuši par politiskajām grupām nepiederošiem deputātiem.


3. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (debates)

Komisijas paziņojums: Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)).

Uzstājās Jean-Claude Juncker (Komisijas priekšsēdētājs), Michel Barnier (galvenais sarunu vadītājs) un Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs).

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Raffaele Fitto ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Martina Anderson GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Nigel Farage EFDD grupas vārdā, Janice Atkinson ENF grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn – par Reglamenta neievērošanu, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt un Marian Harkin.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki un Derek Vaughan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica un Indrek Tarand.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini un Notis Marias.

Uzstājās Michel Barnier.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Guy Verhofstadt (koordinators un ALDE grupas priekšsēdētājs), Manfred Weber (PPE grupas priekšsēdētājs), Gianni Pittella (S&D grupas priekšsēdētājs), Gabriele Zimmer (GUE/NGL grupas priekšsēdētāja), Philippe Lamberts un Ska Keller (Verts/ALE grupas līdzpriekšsēdētāji), Danuta Maria Hübner (AFCO komitejas priekšsēdētāja) – par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott EFDD grupas vārdā – par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 3.10.2017. protokola 4.1. punkts.

°
° ° °

Uzstājās Angelo Ciocca, vēršot uzmanību uz divu Itālijas pilsoņu likteni, kurus Tunisijas varas iestādes jau pirms 18 dienām aizturējušas Sfaksas ostā (sēdes vadītājs atbildēja, ka viņš sazināsies ar Eiropas Ārējās darbības dienestu, lai tas varētu attiecīgi rīkoties).


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (balsošana)

Komisijas paziņojums: Pašreizējais stāvoklis sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)).

Rezolūciju priekšlikumi B8-0538/2017 un B8-0539/2017

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B8-0538/2017

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0361).

(Rezolūcijas priekšlikums B8-0539/2017 vairs nav spēkā.)

SĒDI VADA: Ulrike LUNACEK
Priekšsēdētāja vietniece


4.2. Dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošana elektriskās un elektroniskās iekārtās ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja. Referente: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0362).


4.3. ICCAT konvencijas apgabalā piemērojamie pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumi ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko nosaka pārvaldības, saglabāšanas un kontroles pasākumus, kuri piemērojami Starptautiskās Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisijas (ICCAT) konvencijas apgabalā, un ar ko groza Padomes Regulas (EK) Nr. 1936/2001, (EK) Nr. 1984/2003 un (EK) Nr. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Zivsaimniecības komiteja. Referents: Gabriel Mato (A8-0173/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0363).


4.4. Sieviešu ekonomisko iespēju palielināšana privātajā un publiskajā sektorā ES (balsošana)

Ziņojums par sieviešu ekonomisko iespēju palielināšanu privātajā un publiskajā sektorā ES [2017/2008(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referente: Anna Hedh (A8-0271/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0364).

Uzstāšanās

James Carver informēja par savas balsošanas iekārtas problēmām.


4.5. Vēršanās pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs (balsošana)

Ziņojums par vēršanos pret pilsoniskās sabiedrības darbības iespēju samazināšanos jaunattīstības valstīs [2016/2324(INI)] - Attīstības komiteja. Referente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0365).


4.6. Cīņa pret kibernoziedzību (balsošana)

Ziņojums par cīņu pret kibernoziedzību [2017/2068(INI)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0366).


4.7. ES politiskās attiecības ar ASEAN (balsošana)

Ziņojums par ES politiskajām attiecībām ar ASEAN [2017/2026(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0367).


5. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Rezolūcijas priekšlikums par pašreizējo stāvokli sarunās ar Apvienoto Karalisti (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo un Danuta Jazłowiecka

Gabriel Mato ziņojums - A8-0173/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā un Estefanía Torres Martínez

Anna Hedh ziņojums - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek un Danuta Jazłowiecka

Teresa Jiménez-Becerril Barrio ziņojums - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria un Mairead McGuinness

Elissavet Vozemberg-Vrionidi ziņojums - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák un Monica Macovei

Reinhard Bütikofer ziņojums - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský un Stanislav Polčák


6. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.55.)


SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta 15.02.


8. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


9. Stāvoklis Moldovā (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: Stāvoklis Moldovā (2017/2848(RSP)).

Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Anna Elżbieta Fotyga ECR grupas vārdā, Petras Auštrevičius ALDE grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Igor Šoltes Verts/ALE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Jean-Luc Schaffhauser ENF grupas vārdā, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan un Siegfried Mureşan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos un Maria Grapini.

Uzstājās Christos Stylianides.

Rezolūciju priekšlikumi, kas jāiesniedz saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu, tiks paziņoti vēlāk.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: kādā no nākamajām sesijām.


10. Bērnu laulību izbeigšana (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000064/2017) un kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Komisijai: VP/HR - Bērnu laulību izbeigšana (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017).

Vilija Blinkevičiūtė izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle), uzstājoties Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā, atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Anna Maria Corazza Bildt PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Beatriz Becerra Basterrechea ALDE grupas vārdā, Kostadinka Kuneva GUE/NGL grupas vārdā, Linnéa Engström Verts/ALE grupas vārdā un Daniela Aiuto EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Pavel TELIČKA
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Mylène Troszczynski ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella un Pirkko Ruohonen-Lerner.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná un Takis Hadjigeorgiou.

Uzstājās Věra Jourová.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdāpar bērnu laulību izbeigšanu (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2017. protokola 9.12. punkts.


11. ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (debates)

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces / Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums: ES un Ēģiptes partnerības prioritātes 2017.–2020. gadam (2017/2874(RSP)).

Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumu Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos vārdā.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Victor Boştinaru S&D grupas vārdā, Bas Belder ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Fabio Massimo Castaldo EFDD grupas vārdā, Mario Borghezio ENF grupas vārdā, Georgios Epitideios, pie grupām nepiederošs deputāts, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri un Neena Gill.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza un Malin Björk.

Uzstājās Miguel Arias Cañete.

Debates tika slēgtas.


12. Kļūdu labojums (Reglamenta 231. pants)

Par kļūdu labojumu P7_TA(2012)0010(COR01) paziņoja iepriekšējās dienas plenārsēdē (2.10.2017. protokola 8. punkts).

Tā kā neviena politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, saskaņā ar Reglamenta 231. panta 4. punktu nav pieprasījuši par to balsot, šo kļūdu labojumu uzskata par apstiprinātu.


13. ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000068/2017) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Padomei: 2017. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācijā) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000069/2017) un kuru uzdeva Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte un Piernicola Pedicini ENVI komitejas vārdā Komisijai: 2017. gada ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācijā) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017).

Adina-Ioana Vălean izvērsa jautājumus.

SĒDI VADA: David-Maria SASSOLI
Priekšsēdētāja vietnieks

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

Uzstājās Peter Liese PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Jadwiga Wiśniewska ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā, Julia Reid EFDD grupas vārdā, Marcus Pretzell ENF grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè un Nicola Caputo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström un Julie Ward.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Matti Maasikas.

SĒDI VADA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

—   Adina-Ioana Vălean ENVI komitejas vārdā, Peter Liese PPE grupas vārdā, Gilles Pargneaux S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Marco Affronte Verts/ALE grupas vārdā un Piernicola Pedicini EFDD grupas vārdā - par ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konferenci (COP 23) Bonnā (Vācijā) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2017. protokola 9.13. punkts.


14. Tūkstošiem atceltu aviokompānijas "Ryanair" reisu un Regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām (EK) Nr. 261/2004 izpilde (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Tūkstošiem atceltu aviokompānijas "Ryanair" reisu un Regulas par gaisa transporta pasažieru tiesībām (EK) Nr. 261/2004 izpilde (2017/2876(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Violeta Bulc (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Deirdre Clune PPE grupas vārdā, Ismail Ertug S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Matt Carthy GUE/NGL grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini un Hugues Bayet.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Andrey Novakov, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou un Mairead McGuinness.

Uzstājās Violeta Bulc un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.


15. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (debates)

Rezolūcijas priekšlikums, ko iesniegusi ENVI komiteja saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu un 4. punkta c) apakšpunktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017).

Jytte Guteland un Bas Eickhout (autori) iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumu.

SĒDI VADA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Angélique Delahaye PPE grupas vārdā, Miriam Dalli S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Anja Hazekamp GUE/NGL grupas vārdā, Martin Häusling Verts/ALE grupas vārdā, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach un Cristian-Silviu Buşoi.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Notis Marias un Michèle Rivasi.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.10.2017. protokola 9.9. punkts.


16. Politisko grupu sastāvs

Sophie Montel, Mireille D'Ornano un Florian Philippot pievienosies EFDD grupai, sākot ar 2017. gada 4. oktobri.


17. Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I - To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I - Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Daniela Aiuto (A8-0167/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017).

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0165/2017).

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica un Dominique Riquet iepazīstināja ar ziņojumiem.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis (Komisijas loceklis).

Uzstājās Joëlle Bergeron (JURI komitejas atzinuma sagatavotāja), Helga Stevens (LIBE komitejas atzinuma sagatavotāja), Wim van de Camp PPE grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Gesine Meissner ALDE grupas vārdā, James Carver EFDD grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo un Maria Grapini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Georgios Epitideios.

Uzstājās Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica un Dominique Riquet.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 9.6. punkts, 9.7. punkts un 4.10.2017. protokola 9.8. punkts.


18. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 611.537/OJME).


19. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika