Index 
Proces-verbal
PDF 245kWORD 75k
Marţi, 3 octombrie 2017 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Componența grupurilor politice
 3.Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)
 4.Votare
  4.1.Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (vot)
  4.2.Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice ***I (vot)
  4.3.Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT ***I (vot)
  4.4.Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (vot)
  4.5.Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (vot)
  4.6.Combaterea criminalității informatice (vot)
  4.7.Relațiile politice ale UE cu ASEAN (vot)
 5.Explicații privind votul
 6.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 7.Reluarea ședinței
 8.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 9.Situația din Moldova (dezbatere)
 10.Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)
 11.Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 (dezbatere)
 12.Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)
 13.Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (dezbatere)
 14.Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian (dezbatere)
 15.Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (dezbatere)
 16.Componența grupurilor politice
 17.Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I - Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I - Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I (dezbatere)
 18.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 19.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Componența grupurilor politice

Sophie Montel, Mireille D'Ornano și Florian Philippot nu mai sunt membri ai Grupului ENF de la 3 octombrie 2017.

Ei fac parte din grupul deputaților neafiliați.


3. Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (dezbatere)

Declarație a Comisiei: Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP))

Au intervenit: Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei), Michel Barnier (negociator șef), și Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului).

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Gianni Pittella, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Martina Anderson, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Janice Atkinson, în numele Grupului ENF, Diane Dodds, neafiliată, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, pentru o chestiune legată de procedură, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt și Marian Harkin.

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki și Derek Vaughan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica și Indrek Tarand.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini și Notis Marias.

A intervenit Michel Barnier.

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Guy Verhofstadt (coordonator și președinte al Grupului ALDE), Manfred Weber (președintele Grupului PPE), Gianni Pittella (președintele Grupului S&D), Gabriele Zimmer (președinta Grupului GUE/NGL), Philippe Lamberts și Ska Keller (copreședinții Grupului Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (președinta Comisiei AFCO), referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott, în numele Grupului EFDD, referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 3.10.2017.

°
° ° °

A intervenit Angelo Ciocca cu privire la situația a doi cetățeni italieni luați în custodie de 18 zile de autoritățile tunisiene în portul Sfax (Președintele a răspuns că va interveni pe lângă Serviciul European de Acțiune Externă pentru ca să se ia inițiativele care se impun).


4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (vot)

Declarație a Comisiei: Stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP))

Propuneri de rezoluții: B8-0538/2017 și B8-0539/2017

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE B8-0538/2017

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Propunerea de rezoluție B8-0539/2017 a devenit caducă.)

A PREZIDAT: Ulrike LUNACEK
Vicepreședintă


4.2. Restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/65/UE privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Măsurile de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției ICCAT ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a măsurilor de gestionare, conservare și control aplicabile în zona Convenției Comisiei Internaționale pentru Conservarea Tonului din Oceanul Atlantic (ICCAT) și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1936/2001, (CE) nr. 1984/2003 și (CE) nr. 520/2007 ale Consiliului [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Comisia pentru pescuit. Raportor: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE (vot)

Raport referitor la capacitarea economică a femeilor în sectoarele publice și private din UE [2017/2008(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen. Raportoare: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0364)

Intervenții

James Carver, pentru a semnala că are o problemă cu postul său de vot.


4.5. Restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare (vot)

Raport referitor la restrângerea spațiului societății civile în țările în curs de dezvoltare [2016/2324(INI)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Combaterea criminalității informatice (vot)

Raport referitor la combaterea criminalității informatice [2017/2068(INI)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Relațiile politice ale UE cu ASEAN (vot)

Raport referitor la relațiile politice ale UE cu ASEAN [2017/2026(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Propunere de rezoluție referitoare la stadiul actual al negocierilor cu Regatul Unit (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo și Danuta Jazłowiecka

Raport Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, și Estefanía Torres Martínez

Raport Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek și Danuta Jazłowiecka

Raport Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria și Mairead McGuinness

Raport Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák și Monica Macovei

Raport Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský și Stanislav Polčák.


6. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal), precum și în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 13.55.)


A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

7. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.02.


8. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


9. Situația din Moldova (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația din Moldova (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Anna Elżbieta Fotyga, în numele Grupului ECR, Petras Auštrevičius, în numele Grupului ALDE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Igor Šoltes, în numele Grupului Verts/ALE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Jean-Luc Schaffhauser, în numele Grupului ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan și Siegfried Mureşan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos și Maria Grapini.

A intervenit Christos Stylianides.

Propunerile de rezoluție, care urmează să fie depuse în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, vor fi anunțate ulterior.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: perioada de sesiune ulterioară.


10. Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2017) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, Comisiei: VP/ÎR - Eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė a dezvoltat întrebarea.

Věra Jourová (membru al Comisiei), în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, a răspuns la întrebare.

Au intervenit: Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Beatriz Becerra Basterrechea, în numele Grupului ALDE, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL, Linnéa Engström, în numele Grupului Verts/ALE, și Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD.

A PREZIDAT: Pavel TELIČKA
Vicepreședinte

Au intervenit: Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella și Pirkko Ruohonen-Lerner.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná și Takis Hadjigeorgiou.

A intervenit Věra Jourová.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Vilija Blinkevičiūtė, în numele Comisiei FEMM, referitoare la eradicarea practicii de căsătorie a copiilor (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.12 al PV din 4.10.2017.


11. Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 (dezbatere)

Declarația Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Priorități ale parteneriatului UE-Egipt în perioada 2017-2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) a făcut declarația în numele Vicepreședintelui Comisiei/ Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, Victor Boştinaru, în numele Grupului S&D, Bas Belder, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Mario Borghezio, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri și Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza și Malin Björk.

A intervenit Miguel Arias Cañete.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Rectificare (articolul 231 din Regulamentul de procedură)

Rectificarea (P7_TA(2012)0010(COR01)) a fost anunțată ieri în ședință plenară (punctul 8 al PV din 2.10.2017).

Având în vedere că nu a făcut obiectul unei solicitări de supunere la vot din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus [articolul 231 alineatul (4) din Regulamentul de procedură], această rectificare este considerată adoptată.


13. Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (dezbatere)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000068/2017) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, Consiliului: Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000069/2017) adresată de Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean a dezvoltat întrebările.

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: Peter Liese, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Julia Reid, în numele Grupului EFDD, Marcus Pretzell, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström și Julie Ward.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Matti Maasikas.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Adina-Ioana Vălean, în numele Comisiei ENVI, Peter Liese, în numele Grupului PPE, Gilles Pargneaux, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, și Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, referitoare la Conferința ONU din 2017 privind schimbările climatice, care va avea loc la Bonn, Germania (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.13 al PV din 4.10.2017.


14. Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian (dezbatere)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Miile de anulări de zboruri ale companiei Ryanair și asigurarea respectării Regulamentului (CE) nr. 261/2004 privind drepturile pasagerilor care utilizează transportul aerian (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (Președintele în exercițiu al Consiliului) și Violeta Bulc (membră a Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Deirdre Clune, în numele Grupului PPE, Ismail Ertug, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Pavel Telička, în numele Grupului ALDE, Matt Carthy, în numele Grupului GUE/NGL, Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE, Rosa D'Amato, în numele Grupului EFDD, Janusz Korwin-Mikke, neafiliat, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini și Hugues Bayet.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrey Novakov, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou și Mairead McGuinness.

Au intervenit: Violeta Bulc și Matti Maasikas.

Dezbaterea s-a încheiat.


15. Obiecțiune la un act de punere în aplicare: criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (dezbatere)

Propunere de rezoluție depusă de Comisia ENVI, în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul de procedură, referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 prin stabilirea unor criterii științifice pentru determinarea proprietăților care perturbă sistemul endocrin (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland și Bas Eickhout (autori) au prezentat propunerea de rezoluție.

A PREZIDAT: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vicepreședinte

A intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Angélique Delahaye, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Anja Hazekamp, în numele Grupului GUE/NGL, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach și Cristian-Silviu Buşoi.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias și Michèle Rivasi.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 4.10.2017.


16. Componența grupurilor politice

Sophie Montel, Mireille D'Ornano și Florian Philippot se vor înscrie în Grupul EFDD, cu efect de la 4 octombrie 2017.


17. Normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri ***I - Înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ***I - Sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2009/45/CE privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/41/CE a Consiliului privind înregistrarea persoanelor care călătoresc la bordul navelor de pasageri care operează în porturile de destinație sau de plecare din statele membre ale Comunității și a Directivei 2010/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind formalitățile de raportare aplicabile navelor la sosirea în și/sau la plecarea din porturile statelor membre [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind un sistem de inspecții pentru operarea în condiții de siguranță a navelor de tip ro-ro ferry și a navelor de pasageri de mare viteză care desfășoară servicii regulate, de modificare a Directivei 2009/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul statului portului și de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica și Dominique Riquet și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Joëlle Bergeron (raportoarea pentru aviz a Comisiei JURI), Helga Stevens (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Wim van de Camp, în numele Grupului PPE, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Gesine Meissner, în numele Grupului ALDE, James Carver, în numele Grupului EFDD, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo și Maria Grapini.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Inácio Faria și Georgios Epitideios.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica și Dominique Riquet.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.6, punctul 9.7 și punctul 9.8 al PV din 4.10.2017.


18. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 611.537/OJME).


19. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Secretar General

Președinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Aviz juridic - Politica de confidențialitate