Zoznam 
Zápisnica
PDF 247kWORD 76k
Utorok, 3. októbra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Zloženie politických skupín
 3.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Hlasovanie
  4.1.Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)
  4.2.Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ***I (hlasovanie)
  4.3.Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I (hlasovanie)
  4.4.Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (hlasovanie)
  4.5.Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (hlasovanie)
  4.6.Boj proti počítačovej kriminalite (hlasovanie)
  4.7.Politické vzťahy EÚ s ASEAN (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Pokračovanie rokovania
 8.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 9.Situácia v Moldavsku (rozprava)
 10.Ukončenie manželstiev maloletých (rozprava)
 11.Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)
 12.Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)
 13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (rozprava)
 14.Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave (rozprava)
 15.Námietka proti vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (rozprava)
 16.Zloženie politických skupín
 17.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Zloženie politických skupín

Sophie Montel, Mireille D'Ornano a Florian Philippot už nie sú členmi skupiny ENF, a to s účinnosťou od 3. októbra 2017.

Zasadajú medzi nezaradenými poslancami.


3. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP))

Vystúpili: Jean-Claude Juncker (predseda Komisie), Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Janice Atkinson v mene skupiny ENF, Diane Dodds – nezaradená poslankyňa, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn s procedurálnym návrhom, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt a Marian Harkin.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki a Derek Vaughan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica a Indrek Tarand.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini a Notis Marias.

V rozprave vystúpil Michel Barnier.

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Guy Verhofstadt (koordinátor a predseda skupiny ALDE), Manfred Weber (predseda skupiny PPE), Gianni Pittella (predseda skupiny S&D), Gabriele Zimmer (predsedníčka skupiny GUE/NGL), Philippe Lamberts a Ska Keller (spolupredsedovia skupiny Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (predsedníčka výboru AFCO), o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott v mene skupiny EFDD, o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.1 zápisnice zo dňa 3.10.2017.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Angelo Ciocca k údelu dvoch talianskych občanov, ktorí sú už 18 dní zadržiavaní tuniskými úradmi v prístave Sfax (predseda odpovedal, že vyzve Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, aby prijala primerané opatrenia).


4. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (hlasovanie)

Vyhlásenie Komisie: Súčasný stav rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP))

Návrhy uznesenia B8-0538/2017 a B8-0539/2017

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA B8-0538/2017

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Návrh uznesenia B8-0539/2017 sa stal bezpredmetným.)

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka


4.2. Obmedzenie používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Riadenie, ochrana a kontrola uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na riadenie, ochranu a kontrolu uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických tuniakov (ICCAT) a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1936/2001, nariadenie Rady (ES) č. 1984/2003 a nariadenie Rady (ES) č. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajca: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Posilnenie ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ (hlasovanie)

Správa o posilnení ekonomického postavenia žien v súkromnom a vo verejnom sektore v EÚ [2017/2008(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0364)

Vystúpenia:

James Carver, ktorý upozornil na problém so svojím hlasovacím zariadením.


4.5. Riešenie problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách (hlasovanie)

Správa o riešení problému zmenšujúceho sa priestoru občianskej spoločnosti v rozvojových krajinách [2016/2324(INI)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Boj proti počítačovej kriminalite (hlasovanie)

Správa o boji proti počítačovej kriminalite [2017/2068(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Politické vzťahy EÚ s ASEAN (hlasovanie)

Správa o politických vzťahoch EÚ s ASEAN [2017/2026(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Návrh uznesenia o stave rokovaní so Spojeným kráľovstvom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo a Danuta Jazłowiecka

Správa: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD a Estefanía Torres Martínez

Správa: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek a Danuta Jazłowiecka

Správa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria a Mairead McGuinness

Správa: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák a Monica Macovei

Správa: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský a Stanislav Polčák.


6. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Schôdza bola prerušená o 13.55.)


PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

7. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.02.


8. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


9. Situácia v Moldavsku (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Situácia v Moldavsku (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Anna Elżbieta Fotyga v mene skupiny ECR, Petras Auštrevičius v mene skupiny ALDE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Igor Šoltes v mene skupiny Verts/ALE, James Carver v mene skupiny EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v mene skupiny ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan a Siegfried Mureşan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos a Maria Grapini.

V rozprave vystúpil Christos Stylianides.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: nasledujúca plenárna schôdza.


10. Ukončenie manželstiev maloletých (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000064/2017), ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: VP/HR - Ukončenie manželstiev maloletých (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė rozvinula otázku.

Věra Jourová (členka Komisie), v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v mene skupiny ALDE, Kostadinka Kuneva v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene skupiny Verts/ALE a Daniela Aiuto v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Pavel TELIČKA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Mylène Troszczynski v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella a Pirkko Ruohonen-Lerner.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná a Takis Hadjigeorgiou.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—    Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru FEMM, o ukončení manželstiev maloletých (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.12 zápisnice zo dňa 4.10.2017.


11. Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (rozprava)

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku: Priority partnerstva medzi EÚ a Egyptom na roky 2017 – 2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením v mene podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, Victor Boştinaru v mene skupiny S&D, Bas Belder v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Mario Borghezio v mene skupiny ENF, Georgios Epitideios – nezaradený poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri a Neena Gill.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza a Malin Björk.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete.

Rozprava sa skončila.


12. Korigendum (článok 231 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 8 zápisnice zo dňa 2.10.2017) bolo oznámené korigendum (P7_TA(2012)0010(COR01)).

Keďže žiadna politická skupina ani poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o hlasovanie o tomto korigende (článok 231 ods. 4 rokovacieho poriadku), korigendum sa považuje za prijaté.


13. Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000068/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Radu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000069/2017), ktorú položili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v nemeckom Bonne (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean rozvinula otázky.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Miguel Arias Cañete (člen Komisie) odpovedali na otázky.

Vystúpili títo poslanci: Peter Liese v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE, Julia Reid v mene skupiny EFDD, Marcus Pretzell v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè a Nicola Caputo.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström a Julie Ward.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Matti Maasikas.

PREDSEDNÍCTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredseda

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Adina-Ioana Vălean, v mene výboru ENVI, Peter Liese v mene skupiny PPE, Gilles Pargneaux v mene skupiny S&D, Julie Girling v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Estefanía Torres Martínez v mene skupiny GUE/NGL, Marco Affronte v mene skupiny Verts/ALE a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, o konferencii OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 4.10.2017.


14. Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Tisícky zrušených letov spoločnosti Ryanair a presadzovanie nariadenia č. 261/2004/ES o právach cestujúcich v leteckej doprave (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Violeta Bulc (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Deirdre Clune v mene skupiny PPE, Ismail Ertug v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Matt Carthy v mene skupiny GUE/NGL, Karima Delli v mene skupiny Verts/ALE, Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini a Hugues Bayet.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Andrey Novakov, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou a Mairead McGuinness.

Vystúpili: Violeta Bulc a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.


15. Námietka proti vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (rozprava)

Návrh uznesenia, ktorý predložil výbor ENVI, v súlade s článkom 106 odsekmi 2 a 3 a odsekom 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland a Bas Eickhout (autori) uviedli návrh uznesenia.

PREDSEDNÍCTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredseda

Vystúpil: Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angélique Delahaye v mene skupiny PPE, Miriam Dalli v mene skupiny S&D, Arne Gericke v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Martin Häusling v mene skupiny Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach a Cristian-Silviu Buşoi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo, Notis Marias a Michèle Rivasi.

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 4.10.2017.


16. Zloženie politických skupín

Sophie Montel, Mireille D'Ornano a Florian Philippot sa s účinnosťou od 4. októbra 2017 stanú členmi skupiny EFDD.


17. Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I - Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I - Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet uviedli svoje správy

V rozprave vystúpil Vytenis Povilas Andriukaitis (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joëlle Bergeron (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko), Helga Stevens (spravodajkyňa výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Wim van de Camp v mene skupiny PPE, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Gesine Meissner v mene skupiny ALDE, James Carver v mene skupiny EFDD, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo a Maria Grapini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Georgios Epitideios.

Vystúpili: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica a Dominique Riquet.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6, bod 9.7 a bod 9.8 zápisnice zo dňa 4.10.2017.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.537/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.40 h.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia