Kazalo 
Zapisnik
PDF 239kWORD 75k
Torek, 3. oktober 2017 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Članstvo v političnih skupinah
 3.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)
 4.Čas glasovanja
  4.1.Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)
  4.2.Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ***I (glasovanje)
  4.3.Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ***I (glasovanje)
  4.4.Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU (glasovanje)
  4.5.Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (glasovanje)
  4.6.Boj proti kibernetski kriminaliteti (glasovanje)
  4.7.Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (glasovanje)
 5.Obrazložitve glasovanja
 6.Popravki in namere glasovanj
 7.Nadaljevanje seje
 8.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 9.Razmere v Moldaviji (razprava)
 10.Preprečevanje porok otrok (razprava)
 11.Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 (razprava)
 12.Popravek (člen 231 Poslovnika)
 13.Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (razprava)
 14.Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah letalskih potnikov (razprava)
 15.Nasprotovanje izvedbenemu aktu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (razprava)
 16.Članstvo v političnih skupinah
 17.Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje ***I - Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih ***I - Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ***I (razprava)
 18.Dnevni red naslednje seje
 19.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Članstvo v političnih skupinah

Sophie Montel, Mireille D'Ornano in Florian Philippot so prenehali biti člani skupine ENF z veljavo od 3. oktobra 2017.

Njihovo mesto je med samostojnimi poslanci.


3. Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (razprava)

Izjava Komisije: Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP))

Govorili so Jean-Claude Juncker (predsednik Komisije), Michel Barnier (glavni pogajalec), in Matti Maasikas (predsedujoči Svetu).

Govorili so Manfred Weber v imenu skupine PPE, Gianni Pittella v imenu skupine S&D, Raffaele Fitto v imenu skupine ECR, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Martina Anderson v imenu skupine GUE/NGL, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Nigel Farage v imenu skupine EFDD, Janice Atkinson v imenu skupine ENF, Diane Dodds samostojna poslanka, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn v zvezi s postopkom, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt in Marian Harkin.

PREDSEDSTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsednica

Govorili so Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki in Derek Vaughan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica in Indrek Tarand.

PREDSEDSTVO: Antonio TAJANI
predsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini in Notis Marias.

Govoril je Michel Barnier.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Guy Verhofstadt (koordinator in predsednik skupine ALDE), Manfred Weber (predsednik skupine PPE), Gianni Pittella (predsednik skupine S&D), Gabriele Zimmer (predsednica skupine GUE/NGL), Philippe Lamberts in Ska Keller (sopredsednika skupine Verts/ALE), Danuta Maria Hübner (predsednica odbora AFCO) o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017);

—   Jonathan Arnott v imenu skupine EFDD o trenutnem stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 4.1 zapisnika z dne 3.10.2017.

°
° ° °

Govoril je Angelo Ciocca o usodi dveh italijanskih državljanov, ki so ju tunizijske oblasti že pred 18 dnevi priprle v pristanišču Sfax (predsednik je odgovoril, da bo posredoval pri Evropski službi za zunanje delovanje, da bodo sprejeti ustrezni ukrepi).


4. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom "Izid glasovanj".

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


4.1. Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (glasovanje)

Izjava Komisije: Stanje pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP))

predlogi resolucij B8-0538/2017 in B8-0539/2017

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE B8-0538/2017

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Predlog resolucije B8-0539/2017 je brezpredmeten.)

PREDSEDSTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsednica


4.2. Omejevanje uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Upravljalni, ohranitveni in nadzorni ukrepi, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT) ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi upravljalnih, ohranitvenih in nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo na območju konvencije Mednarodne komisije za ohranitev tunov v Atlantiku (ICCAT), ter spremembi uredb Sveta (ES) št. 1936/2001, (ES) št. 1984/2003 in (ES) št. 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Odbor za ribištvo. Poročevalec: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

ZAČASNI SPORAZUM

Odobreno (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Krepitev ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU (glasovanje)

Poročilo o krepitvi ekonomskega položaja žensk v zasebnem in javnem sektorju v EU [2017/2008(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0364)

Govori

James Carver, ki je opozoril na težave na svojem glasovalnem mestu.


4.5. Obravnava vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju (glasovanje)

Poročilo o obravnavi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju [2016/2324(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Boj proti kibernetski kriminaliteti (glasovanje)

Poročilo o boju proti kibernetski kriminaliteti [2017/2068(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. Politični odnosi EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) (glasovanje)

Poročilo o političnih odnosih EU z Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) [2017/2026(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 183 Poslovnika so na voljo na spletnem mestu Parlamenta na straneh, rezerviranih za poslance.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Predlog resolucije o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, in Estefanía Torres Martínez

Poročilo: Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek in Danuta Jazłowiecka

Poročilo: Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria in Mairead McGuinness

Poročilo: Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák in Monica Macovei

Poročilo: Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský in Stanislav Polčák.


6. Popravki in namere glasovanj

Popravki in namere glasovanj so na spletišču Europarl na povezavi "Plenarno zasedanje", "Glasovanja", "Izidi glasovanja" (Izidi poimenskih glasovanj) in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronska različica na spletišču Europarl se bo redno posodabljala najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.

(Seja je bila prekinjena ob 13.55.)


PREDSEDSTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredsednik

7. Nadaljevanje seje

Seja se je ponovno začela ob 15.02.


8. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


9. Razmere v Moldaviji (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Moldaviji (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Anna Elżbieta Fotyga v imenu skupine ECR, Petras Auštrevičius v imenu skupine ALDE, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Igor Šoltes v imenu skupine Verts/ALE, James Carver v imenu skupine EFDD, Jean-Luc Schaffhauser v imenu skupine ENF, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan in Siegfried Mureşan.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos in Maria Grapini.

Govoril je Christos Stylianides.

Predlogi resolucij, ki se vložijo v skladu s členom 123(2) Poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: na enem od naslednjih delnih zasedanj.


10. Preprečevanje porok otrok (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000064/2017), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Komisiji: VP/PP - Preprečevanje porok otrok (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė je predstavila vprašanje.

Věra Jourová (članica Komisije) je v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko odgovorila na vprašanje.

Govorili so Anna Maria Corazza Bildt v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Beatriz Becerra Basterrechea v imenu skupine ALDE, Kostadinka Kuneva v imenu skupine GUE/NGL, Linnéa Engström v imenu skupine Verts/ALE, in Daniela Aiuto v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Pavel TELIČKA
podpredsednik

Govorili so Mylène Troszczynski v imenu skupine ENF, Lampros Fountoulis samostojni poslanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella in Pirkko Ruohonen-Lerner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná in Takis Hadjigeorgiou.

Govorila je Věra Jourová.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM o preprečevanju porok otrok (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 4.10.2017.


11. Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prednostne naloge partnerstva med EU in Egiptom za obdobje 2017–2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (član Komisije) je podal izjavo v imenu podpredsednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Bas Belder v imenu skupine ECR, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v imenu skupine EFDD, Mario Borghezio v imenu skupine ENF, Georgios Epitideios samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri in Neena Gill.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza in Malin Björk.

Govoril je Miguel Arias Cañete.

Razprava se je zaključila.


12. Popravek (člen 231 Poslovnika)

Popravek P7_TA(2012)0010(COR01) je bil objavljen na včerajšnjem zasedanju (točka 8 zapisnika z dne 2.10.2017).

Ker nobena politična skupina oziroma skupina poslancev, katerih število bi dosegalo vsaj spodnji prag, ni zahtevala glasovanja o popravku (člen 231( 4) Poslovnika), se šteje, da je sprejet.


13. Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000068/2017), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Svetu: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000069/2017), ki so ga postavili Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte in Piernicola Pedicini v imenu odbora ENVI Komisiji: Konferenca OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean je predstavila vprašanja.

PREDSEDSTVO: David-Maria SASSOLI
podpredsednik

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Miguel Arias Cañete (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Peter Liese v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Jadwiga Wiśniewska v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, Julia Reid v imenu skupine EFDD, Marcus Pretzell v imenu skupine ENF, Zoltán Balczó samostojni poslanec, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè in Nicola Caputo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström in Julie Ward.

Govorila sta Miguel Arias Cañete in Matti Maasikas.

PREDSEDSTVO: Dimitrios PAPADIMOULIS
podpredsednik

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 128(5) Poslovnika zaključi razprava:

—   Adina-Ioana Vălean v imenu odbora ENVI, Peter Liese v imenu skupine PPE, Gilles Pargneaux v imenu skupine S&D, Julie Girling v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Estefanía Torres Martínez v imenu skupine GUE/NGL, Marco Affronte v imenu skupine Verts/ALE, in Piernicola Pedicini v imenu skupine EFDD o konferenci OZN o podnebnih spremembah leta 2017 v Bonnu v Nemčiji (COP 23) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.13 zapisnika z dne 4.10.2017.


14. Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah letalskih potnikov (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Več tisoč odpovedi letov družbe Ryanair in izvajanje Uredbe (ES) št. 261/2004 o pravicah letalskih potnikov (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (predsedujoči Svetu) in Violeta Bulc (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Deirdre Clune v imenu skupine PPE, Ismail Ertug v imenu skupine S&D, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Pavel Telička v imenu skupine ALDE, Matt Carthy v imenu skupine GUE/NGL, Karima Delli v imenu skupine Verts/ALE, Rosa D'Amato v imenu skupine EFDD, Janusz Korwin-Mikke samostojni poslanec, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini in Hugues Bayet.

Po postopku "catch the eye" so govorili Andrey Novakov, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou in Mairead McGuinness.

Govorila sta Violeta Bulc in Matti Maasikas.

Razprava se je zaključila.


15. Nasprotovanje izvedbenemu aktu: znanstvena merila za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (razprava)

Predlog resolucije, ki ga je v skladu s členom 106(2), (3) in (4)(c) Poslovnika vložil odbor ENVI o osnutku uredbe Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009 z določitvijo znanstvenih meril za ugotavljanje lastnosti endokrinih motilcev (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland in Bas Eickhout (avtorja) sta predstavila predlog resolucije.

PREDSEDSTVO: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
podpredsednik

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Angélique Delahaye v imenu skupine PPE, Miriam Dalli v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Anja Hazekamp v imenu skupine GUE/NGL, Martin Häusling v imenu skupine Verts/ALE, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach in Cristian-Silviu Buşoi.

Po postopku "catch the eye" so govorili Nicola Caputo, Notis Marias in Michèle Rivasi.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika z dne 4.10.2017.


16. Članstvo v političnih skupinah

Sophie Montel, Mireille D'Ornano in Florian Philippot bodo s 4. oktobrom 2017 pristopili k skupini EFDD.


17. Varnostni predpisi in standardi za potniške ladje ***I - Registracija oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic ali iz njih ***I - Sistem inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ***I (razprava)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 2009/45/ES o varnostnih predpisih in standardih za potniške ladje [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/41/ES o registraciji oseb, ki potujejo s potniškimi ladjami, ki plujejo v pristanišča držav članic Skupnosti ali iz njih, in o spremembi Direktive 2010/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o formalnostih poročanja za ladje, ki priplujejo v pristanišča držav članic in/ali izplujejo iz njih [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu inšpekcijskih pregledov za varno izvajanje linijskih prevozov z ro-ro trajekti in visokohitrostnimi potniškimi plovili ter spremembi Direktive 2009/16/ES Evropskega parlamenta in Sveta o pomorski inšpekciji države pristanišča ter razveljavitvi Direktive Sveta 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica in Dominique Riquet so predstavili poročila.

Govoril je Vytenis Povilas Andriukaitis (član Komisije).

Govorili so Joëlle Bergeron (pripravljavka mnenja odbora JURI), Helga Stevens (pripravljavka mnenja odbora LIBE), Wim van de Camp v imenu skupine PPE, Kosma Złotowski v imenu skupine ECR, Gesine Meissner v imenu skupine ALDE, James Carver v imenu skupine EFDD, Konstantinos Papadakis samostojni poslanec, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo in Maria Grapini.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Georgios Epitideios.

Govorili so Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica in Dominique Riquet.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.6, točka 9.7 in točka 9.8 zapisnika z dne 4.10.2017.


18. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 611.537/OJME).


19. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Navzoči:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Opravičeni:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov