Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 74k
Tisdagen den 3 oktober 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)
  
4.2.Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I (omröstning)
  
4.3.Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I (omröstning)
  
4.4.Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (omröstning)
  
4.5.Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (omröstning)
  
4.6.Bekämpning av it-brottslighet (omröstning)
  
4.7.EU:s politiska förbindelser med Asean (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 9.Situationen i Moldavien (debatt)
 10.Avskaffande av barnäktenskap (debatt)
 11.Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)
 13.FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)
 14.Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (debatt)
 15.Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)
 16.De politiska gruppernas sammansättning
 17.Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I – Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I – Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. De politiska gruppernas sammansättning

Sophie Montel, Mireille D'Ornano och Florian Philippot hade med verkan från den 3 oktober 2017 utträtt ur ENF-gruppen.

De tillhörde nu de grupplösa ledamöterna.


3. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)

Uttalande av kommissionen: Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))

Talare: Jean-Claude Juncker (kommissionens ordförande), Michel Barnier (huvudförhandlare), och Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Raffaele Fitto för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Nigel Farage för EFDD-gruppen, Janice Atkinson för ENF-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Esteban González Pons, Roberto Gualtieri, James Nicholson, Cecilia Wikström, Barbara Spinelli, Alyn Smith, David Coburn, för en ordningsfråga, Gerard Batten, Harald Vilimsky, Steven Woolfe, Elmar Brok, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Catherine Bearder, Helmut Scholz, Molly Scott Cato, Patrick O'Flynn, Laurenţiu Rebega, Diane James, Danuta Maria Hübner, Mercedes Bresso, Zdzisław Krasnodębski, Morten Løkkegaard, Miguel Viegas, Jean Lambert, Gerolf Annemans, Zoltán Balczó, Mairead McGuinness, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt och Marian Harkin.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Kateřina Konečná, Terry Reintke, Auke Zijlstra, David McAllister, Birgit Sippel, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Steeve Briois, György Schöpflin, Pervenche Berès, Angel Dzhambazki, Paloma López Bermejo, Janusz Lewandowski, Nicola Danti, Julie Girling, Jérôme Lavrilleux, Bernd Lange, Seán Kelly, Ramón Jáuregui Atondo, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Gunnar Hökmark, Jens Geier, Jeroen Lenaers, Carlos Zorrinho, Georgios Kyrtsos, Enrique Guerrero Salom, Christofer Fjellner, Marc Tarabella, Carlos Coelho, Marita Ulvskog, Maria Spyraki, Jeppe Kofod, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki och Derek Vaughan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrzej Grzyb, Juan Fernando López Aguilar, Branislav Škripek, Izaskun Bilbao Barandica och Indrek Tarand.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Maria Grapini och Notis Marias.

Talare: Michel Barnier.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Guy Verhofstadt (samordnare och ordförande för ALDE-gruppen), Manfred Weber (ordförande för PPE-gruppen), Gianni Pittella (ordförande för S&D-gruppen), Gabriele Zimmer (ordförande för GUE/NGL-gruppen), Philippe Lamberts och Ska Keller (ordförande för Verts/ALE-gruppen), Danuta Maria Hübner (ordförande för AFCO-utskottet), om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017),

—   Jonathan Arnott för EFDD-gruppen, om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP)) (B8-0539/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.1 i protokollet av den 3.10.2017.

°
° ° °

Talare: Angelo Ciocca yttrade sig om situationen för de två italienska medborgare som satts i fängsligt förvar sedan 18 dagar tillbaka av de tunisiska myndigheterna i hamnen i Sfax. (Talmannen svarade att han skulle kontakta Europeiska utrikestjänsten för att lämpliga initiativ skulle tas i detta ärende.)


4. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


4.1. Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (omröstning)

Uttalande av kommissionen: Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP))

Resolutionsförslag B8-0538/2017 och B8-0539/2017

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B8-0538/2017

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0361)

(Resolutionsförslag B8-0539/2017 bortföll.)

ORDFÖRANDESKAP: Ulrike LUNACEK
Vice talman


4.2. Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning [COM(2017)0038 - C8-0021/2017 - 2017/0013(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Adina-Ioana Vălean (A8-0205/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0362)


4.3. Förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Iccat ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av förvaltnings-, bevarande- och kontrollåtgärder som ska tillämpas i konventionsområdet för Internationella kommissionen för bevarande av tonfisk i Atlanten (Iccat) och om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1936/2001, (EG) nr 1984/2003 och (EG) nr 520/2007 [COM(2016)0401 - C8-0224/2016 - 2016/0187(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Gabriel Mato (A8-0173/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0363)


4.4. Kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU (omröstning)

Betänkande om kvinnors ekonomiska egenmakt i den privata och den offentliga sektorn i EU [2017/2008(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Anna Hedh (A8-0271/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0364)

Inlägg:

James Carver påtalade ett problem med hans omröstningsapparat.


4.5. Det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna (omröstning)

Betänkande om det krympande utrymmet för det civila samhället i utvecklingsländerna [2016/2324(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (A8-0283/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0365)


4.6. Bekämpning av it-brottslighet (omröstning)

Betänkande om kampen mot it-brottslighet [2017/2068(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (A8-0272/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0366)


4.7. EU:s politiska förbindelser med Asean (omröstning)

Betänkande om EU:s politiska förbindelser med Asean [2017/2026(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Reinhard Bütikofer (A8-0243/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0367)


5. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Resolutionsförslag om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (2017/2847(RSP)) (B8-0538/2017)
Jasenko Selimovic, Alex Mayer, Krisztina Morvai, Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Nikos Androulakis, Momchil Nekov, Michela Giuffrida, Michaela Šojdrová, Marlene Mizzi, Jonathan Arnott, Janusz Korwin-Mikke, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Matt Carthy, Neena Gill, Daniel Hannan, Nicola Caputo och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Gabriel Mato - A8-0173/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, och Estefanía Torres Martínez

Betänkande Anna Hedh - A8-0271/2017
Urszula Krupa, Adam Szejnfeld, Estefanía Torres Martínez, Michaela Šojdrová, Krisztina Morvai, Marek Jurek, Mairead McGuinness, Tania González Peñas, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Branislav Škripek och Danuta Jazłowiecka

Betänkande Teresa Jiménez-Becerril Barrio - A8-0283/2017
Monica Macovei, Estefanía Torres Martínez, José Inácio Faria och Mairead McGuinness

Betänkande Elissavet Vozemberg-Vrionidi - A8-0272/2017
Philippe Juvin, Tomáš Zdechovský, Adam Szejnfeld, Stefano Maullu, Petras Auštrevičius, Jiří Pospíšil, Morten Messerschmidt, Seán Kelly, Stanislav Polčák och Monica Macovei

Betänkande Reinhard Bütikofer - A8-0243/2017
Ilhan Kyuchyuk, Adam Szejnfeld, Monica Macovei, Tomáš Zdechovský och Stanislav Polčák.


6. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.55.)


ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

7. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.02.


8. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


9. Situationen i Moldavien (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Moldavien (2017/2848(RSP))

Christos Stylianides (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga för ECR-gruppen, Petras Auštrevičius för ALDE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Jean-Luc Schaffhauser för ENF-gruppen, David McAllister, Knut Fleckenstein, Bas Belder, Norica Nicolai, Rebecca Harms, Franz Obermayr, Marian-Jean Marinescu, Andi Cristea, Monica Macovei, Bronis Ropė, Edouard Ferrand, Elmar Brok, Ryszard Czarnecki, Tunne Kelam, Kazimierz Michał Ujazdowski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Fulvio Martusciello, Andrzej Grzyb, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan och Siegfried Mureşan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil, Doru-Claudian Frunzulică, Ilhan Kyuchyuk, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Cristian-Silviu Buşoi, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos och Maria Grapini.

Talare: Christos Stylianides.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: vid en senare sammanträdesperiod.


10. Avskaffande av barnäktenskap (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000064/2017) från Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, till kommissionen: VP/HR - Avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP)) (B8-0328/2017)

Vilija Blinkevičiūtė utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen), för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, besvarade frågan.

Talare: Anna Maria Corazza Bildt för PPE-gruppen, Iratxe García Pérez för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Beatriz Becerra Basterrechea för ALDE-gruppen, Kostadinka Kuneva för GUE/NGL-gruppen, Linnéa Engström för Verts/ALE-gruppen, och Daniela Aiuto för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Pavel TELIČKA
Vice talman

Talare: Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Lampros Fountoulis, grupplös, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Liliana Rodrigues, Jadwiga Wiśniewska, Charles Goerens, Ángela Vallina, Margot Parker, André Elissen, Jaromír Štětina, Pina Picierno, Branislav Škripek, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Anna Maria Corazza Bildt, Eleonora Forenza, Kristina Winberg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Marek Jurek, Georg Mayer, Carlos Coelho, Edouard Martin, Bernd Kölmel, Marco Zullo, Dominique Bilde, Jiří Pospíšil, Marc Tarabella och Pirkko Ruohonen-Lerner.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Csaba Sógor, Caterina Chinnici, Nicola Caputo, Julie Ward, Wajid Khan, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Kateřina Konečná och Takis Hadjigeorgiou.

Talare: Věra Jourová.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Vilija Blinkevičiūtė, för utskottet FEMM, om avskaffande av barnäktenskap (2017/2663(RSP)) (B8-0535/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 4.10.2017.


11. Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Prioriteringarna för partnerskapet mellan EU och Egypten 2017–2020 (2017/2874(RSP))

Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för ECR-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Mario Borghezio för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elena Valenciano, Anders Primdahl Vistisen, Jean-Luc Schaffhauser, Pier Antonio Panzeri och Neena Gill.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elly Schlein, Costas Mavrides, Takis Hadjigeorgiou, Eleonora Forenza och Malin Björk.

Talare: Miguel Arias Cañete.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


12. Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen)

Rättelsen P7_TA(2012)0010(COR01) hade tillkännagetts i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 8 i protokollet av den 2.10.2017).

Eftersom det inte inkommit någon begäran i enlighet med artikel 231.4 i arbetsordningen från en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet om att denna rättelse skulle bli föremål för omröstning, ansågs den ha godkänts.


13. FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000068/2017) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte, Mireille D'Ornano et Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till rådet: FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0329/2017)

Fråga för muntligt besvarande (O-000069/2017) från Adina-Ioana Vălean, Peter Liese, Gilles Pargneaux, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Estefanía Torres Martínez, Marco Affronte et Piernicola Pedicini, för utskottet ENVI, till kommissionen: FN:s klimatförändringskonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (2017/2620(RSP)) (B8-0330/2017)

Adina-Ioana Vălean utvecklade frågorna.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Miguel Arias Cañete (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Peter Liese för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Jadwiga Wiśniewska för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, Julia Reid för EFDD-gruppen, Marcus Pretzell för ENF-gruppen, Zoltán Balczó, grupplös, Andrzej Grzyb, Miriam Dalli, Neoklis Sylikiotis, Bas Eickhout, John Stuart Agnew, Olaf Stuger, Eleftherios Synadinos, Francesc Gambús, Jo Leinen, Stefan Eck, Yannick Jadot, Piernicola Pedicini, Annie Schreijer-Pierik, Edouard Martin, Rebecca Harms, Dubravka Šuica, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Damiano Zoffoli, Max Andersson, Seán Kelly, Nikos Androulakis, Sofia Ribeiro, Christel Schaldemose, Maria Spyraki, Carlos Zorrinho, José Inácio Faria, Simona Bonafè och Nicola Caputo.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Franc Bogovič, Notis Marias, Takis Hadjigeorgiou, Linnéa Engström och Julie Ward.

Talare: Miguel Arias Cañete och Matti Maasikas.

ORDFÖRANDESKAP: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vice talman

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 128.5 i arbetsordningen):

—   Adina-Ioana Vălean, för utskottet ENVI, Peter Liese för PPE-gruppen, Gilles Pargneaux för S&D-gruppen, Julie Girling för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Estefanía Torres Martínez för GUE/NGL-gruppen, Marco Affronte för Verts/ALE-gruppen, och Piernicola Pedicini för EFDD-gruppen, om FN:s klimatkonferens 2017 – COP 23 i Bonn, Tyskland (13−17 november 2017) (2017/2620(RSP)) (B8-0534/2017).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 4.10.2017.


14. Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Ryanairs tusentals inställningar av flyg och verkställandet av förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter (2017/2876(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Violeta Bulc (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Deirdre Clune för PPE-gruppen, Ismail Ertug för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Matt Carthy för GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Dieter-Lebrecht Koch, Inés Ayala Sender, Anneleen Van Bossuyt, Matthijs van Miltenburg, Merja Kyllönen, Jakop Dalunde, Daniela Aiuto, Massimiliano Salini, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Notis Marias, Gesine Meissner, João Pimenta Lopes, Michael Cramer, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Wim van de Camp, Bogusław Liberadzki, Stelios Kouloglou, Ivo Belet, Olga Sehnalová, Carlos Coelho, Karoline Graswander-Hainz, Pascal Arimont, Nicola Caputo, Maria Grapini och Hugues Bayet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andrey Novakov, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Tibor Szanyi, Paloma López Bermejo, Igor Šoltes, Jonathan Arnott, José Inácio Faria, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Arne Gericke, Takis Hadjigeorgiou och Mairead McGuinness.

Talare: Violeta Bulc och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (debatt)

Resolutionsförslag framlagt av ENVI-utskottet, i enlighet med artikel 106.2–3 och 106.4 c i arbetsordningen, om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)

Jytte Guteland och Bas Eickhout (förslagsställare) redogjorde för resolutionsförslaget.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Angélique Delahaye för PPE-gruppen, Miriam Dalli för S&D-gruppen, Arne Gericke för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Mairead McGuinness, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Yannick Jadot, Sirpa Pietikäinen, Guillaume Balas, Miroslav Mikolášik, Karin Kadenbach och Cristian-Silviu Buşoi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo, Notis Marias och Michèle Rivasi.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 4.10.2017.


16. De politiska gruppernas sammansättning

Sophie Montel, Mireille D'Ornano och Florian Philippot skulle ansluta sig till EFDD-gruppen med verkan från och med den 4 oktober 2017.


17. Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I – Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I – Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica och Dominique Riquet redogjorde för betänkandena.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Joëlle Bergeron (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Helga Stevens (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Wim van de Camp för PPE-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Werner Kuhn, Isabella De Monte, Ruža Tomašić, Izaskun Bilbao Barandica, Seán Kelly, Janusz Zemke, Notis Marias, Nicola Caputo och Maria Grapini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Georgios Epitideios.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis, Daniela Aiuto, Izaskun Bilbao Barandica och Dominique Riquet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6, punkt 9.7 och punkt 9.8 i protokollet av den 4.10.2017.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 611.537/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.40.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Köstinger, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy