Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra

2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs(B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio ENF grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0562/2017).

II.   Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0559/2017).

III.   Stāvoklis Maldīvijā (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Wajid Khan S&D grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0561/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika