Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 4. oktober 2017 - Strasbourg

3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 105, stk. 6)

Udkast til delegerede retsakter modtaget af Parlamentet:

- Kommissionens delegerede forordning om den endelige ordning for bidrag til Den Fælles Afviklingsinstans' administrative udgifter (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 14. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 589/2008 for så vidt angår handelsnormer for æg fra frilandshøns, hvis adgang til udendørsarealer er begrænset (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 20. september 2017

henvist til kor. udv. AGRI

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår krav til produkttilsyn og styring for forsikringsselskaber og forsikringsdistributører (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/97 for så vidt angår oplysningskrav og regler om god forretningsskik i forbindelse med distribution af forsikringsbaserede investeringsprodukter (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 21. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om berigtigelse af den spanske udgave af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 812/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af vandvarmere og varmtvandsbeholdere samt pakker med vandvarmer og solvarmekomponent (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2017

henvist til kor. udv. ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 149/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende indirekte clearingordninger (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 22. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1233/2011 om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 25. september 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. september 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/571 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for udbydere af dataindberetningstjenester vedrørende meddelelse af tilladelse, organisatoriske krav og offentliggørelse af transaktioner (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 26. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II, III og IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 om anvendelse af et arrangement med generelle toldpræferencer (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Frist for indsigelse: 2 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 27. september 2017

henvist til kor. udv. INTA

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/92/EU for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende en standardiseret EU-terminologi for mest repræsentative tjenester, der er knyttet til en betalingskonto (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Frist for indsigelse: 1 måned, regnet fra datoen for modtagelsen den 28. september 2017

henvist til kor. udv. ECON, IMCO (forretningsordenens artikel 54)

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge, hvordan den nominelle værdi af andre finansielle instrumenter end derivater, den notionelle værdi af derivater og nettoværdien af investeringsfonde skal vurderes (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår præcisering af, hvordan kriterierne i artikel 20, stk. 1, litra c), nr. iii), skal anvendes til at vurdere, om bestemte begivenheder ville medføre væsentlige negative konsekvenser for markedernes integritet, den finansielle stabilitet, forbrugerne, realøkonomien eller finansieringen af husholdninger og virksomheder i en eller flere medlemsstater (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for at fastlægge visse tekniske elementer i definitionerne i samme forordnings artikel 3, stk. 1 (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 29. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

Udkast til delegeret retsakt, for hvilken fristen var blevet ændret fra 1 til 3 måneder på det kompetente udvalgs anmodning:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Frist for indsigelse: 3 måneder, regnet fra datoen for modtagelsen den 4. september 2017

henvist til kor. udv. ECON

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik