Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι αιτιολογήσεις ψήφου που υποβάλλονται γραπτώς, κατά την έννοια του άρθρου 183 του Κανονισμού, εμφαίνονται στις σελίδες των βουλευτών στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan και Lucy Anderson

Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi και Bogdan Andrzej Zdrojewski

Έκθεση Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: επιστημονικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn και Νότης Μαριάς

Εξάλειψη των γάμων παιδιών - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Νότης Μαριάς, Stanislav Polčák, Deirdre Clune και Jiří Pospíšil

Διάσκεψη 2017 των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή στη Βόννη, Γερμανία (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Νότης Μαριάς και Jadwiga Wiśniewska.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου