Seznam 
Zápis
PDF 274kWORD 82k
Středa, 4. října 2017 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 3.Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)
 4.Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)
 5.Převody prostředků
 6.Předložení dokumentů
 7.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)
 8.Složení delegací
 9.Hlasování
  
9.1.Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.3.Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.4.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.5.Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.6.Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I (hlasování)
  
9.7.Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I (hlasování)
  
9.8.Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (hlasování)
  
9.9.Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (hlasování)
  
9.10.Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasování)
  
9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasování)
  
9.12.Ukončení dětských sňatků (hlasování)
  
9.13.Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Pokračování denního zasedání
 13.Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 15.Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU (rozprava na aktuální téma)
 16.Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016 (rozprava)
 17.Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** (rozprava)
 18.Zatykače Interpolu (červená oznámení) (rozprava)
 19.Členství ve výborech a delegacích
 20.Bezpečnost na evropských silnicích (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:08.


2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 135 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Situace osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Maria Lidia Senra Rodríguez za skupinu GUE/NGL o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post za skupinu S&D o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao za skupinu EFDD o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio za skupinu ENF o situaci osob s albinismem v Malawi a dalších afrických zemích (B8-0562/2017).

II.   Případy vůdců krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o případech vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o případech vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi za skupinu S&D o případech vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o případech vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei a Ruža Tomašić za skupinu ECR o případech vůdce krymských Tatarů Achtema Čijgoze a Ilmiho Umerova a novináře Mykoly Semeny (B8-0559/2017).

III.   Situace na Maledivách (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis za skupinu ALDE o situaci na Maledivách (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská za skupinu ECR o situaci na Maledivách (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou za skupinu GUE/NGL o situaci na Maledivách (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi za skupinu EFDD o situaci na Maledivách (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Ramón Luis Valcárcel Siso za skupinu PPE o situaci na Maledivách (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan za skupinu S&D o situaci na Maledivách (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE o situaci na Maledivách (B8-0561/2017).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 162 jednacího řádu.


3. Akty v přenesené pravomoci (čl. 105 odst. 6 jednacího řádu)

Návrhy aktů v přenesené pravomoci postoupené Parlamentu:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o konečném systému příspěvků na správní výdaje Jednotného výboru pro řešení krizí (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 14. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 20. září 2017

předáno příslušnému výboru: AGRI

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na dohled nad produktem a jeho řízení vztahující se na pojišťovny a distributory pojištění (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/97, pokud jde o požadavky na informace a pravidla výkonu činnosti vztahující se na distribuci pojistných produktů s investiční složkou (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 21. září 2017

předáno příslušnému výboru ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se opravuje španělské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 812/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů vody, zásobníků teplé vody a souprav sestávajících z ohřívače vody a solárního zařízení (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2017

předáno příslušnému výboru: ITRE

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014, pokud jde o regulační technické normy pro ujednání o nepřímém clearingu (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 22. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 149/2013, pokud jde o regulační technické normy týkající se ujednání o nepřímém clearingu (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 22. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1233/2011 o uplatňování některých pravidel v oblasti státem podporovaných vývozních úvěrů (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 25. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 26. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci o změně nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/571, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se povolování, organizačních požadavků a uveřejňování obchodů pro poskytovatele služeb hlášení údajů (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 26. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Lhůta pro námitku: 2 měsíce od data přijetí, tj. 27. září 2017

předáno příslušnému výboru: INTA

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU, pokud jde o regulační technické normy pro standardizovanou terminologii Unie pro nejreprezentativnější služby spojené s platebním účtem (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Lhůta pro námitku: 1 měsíc od data přijetí, tj. 28. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON, IMCO (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak se mají kritéria uvedená v čl. 20 odst. 1 písm. c) bodě iii) použít pro posouzení toho, zda by určité skutečnosti měly za následek významný a nepříznivý dopad na integritu trhů, finanční stabilitu, spotřebitele, reálnou ekonomiku nebo na financování domácností a podniků v jednom nebo více členských státech (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o specifikaci některých technických prvků definic stanovených v čl. 3 odst. 1 uvedeného nařízení (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 29. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON

Návrh aktu v přenesené pravomoci, u něhož se žádost příslušného výboru prodlužuje lhůta z 1 na 3 měsíce:

- nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Lhůta pro námitku: 3 měsíce od data přijetí, tj. 4. září 2017

předáno příslušnému výboru: ECON


4. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - lhůta: 29. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se nahrazuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - lhůta: 29. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 28 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1 a 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - lhůta: 15. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - lhůta: 30. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: EMPL (článek 54 jednacího řádu)

- nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2019, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění, složení domácností a vývoje příjmů (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - lhůta: 29. prosince 2017)
předáno příslušnému výboru: EMPL


5. Převody prostředků

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 27 odst. 4 finančního nařízení schválit převody prostředků Evropské komise DEC 18/2017 - oddíl III - Komise.

Rada Evropské unie informovala v souladu s čl. čl. 27 odst. 4 finančního nařízení rozpořtový orgán o schválení převodu prostředků DEC 18/2017 - oddíl III - Komise.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s čl. 25 odst. 1 finančního nařízení, že nevysloví námitky proti převodům prostředků Evropského účetního dvora V/AB-10/C/17.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení, že nevysloví námitky proti převodům prostředků Soudního dovra INF 3/2017 a INF 4/2017.

Rozpočtový výbor rozhodl v souladu s článkem 25 finančního nařízení, že nevysloví námitky proti převodu prostředků Evropské služby pro vnější činnost INF 2/2017.


6. Předložení dokumentů

Rada a Komise předložily tyto dokumenty:

- Návrh na převod prostředků 2/2017 – ESVČ (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 3-INF/2017 – Soudní dvůr (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků č. 4-INF/2017 – Soudní dvůr (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 19/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 20/2017 - Oddíl III - Komise (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků DEC 1/2017 - Výbor regionů (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 4/2017 - Výbor regionů (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG

- Návrh na převod prostředků INF 5/2017 - Výbor regionů (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

předáno

příslušný výbor :

BUDG


7. Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 19. a 20. října 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Beatrix von Storch za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, a Bruno Gollnisch – nezařazený poslanec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Vystoupili: Angelika Niebler, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesněnís), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, rovněž k průběhu rozpravy (předsedající poskytl upřesnění), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia a Iratxe García Pérez.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis a Eleftherios Synadinos.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:05.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Pervenche Berès k vedení předchozí rozpravy (předsedající vzala vystoupení na vědomí) a Indrek Tarand k uplatňování článku 20 jednacího řádu (předsedající připomněla, že záležitost spadá do působnosti Konference předsedů).

°
° ° °

8. Složení delegací

Předseda obdržel od skupiny S&D tuto žádost o jmenování:

delegace v Parlamentním výboru EU-Cariforum: David Martin

Pokud do schválení zápisu z tohoto zasedání nebudou předloženy žádné námitky, bude toto jmenování považováno za schválené.

°
° ° °

Vystoupil Xabier Benito Ziluaga k organizaci první odpolední rozpravy (předsedající tuto záležitost upřesnila (bod 13 zápisu ze dne 2.10.2017).


9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC jménem Evropské unie [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlament schválil uzavření dohody.


9.2. Ustanovení schengenského acquis týkající se Vízového informačního systému v Bulharsku a Rumunsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o uvedení v účinnost některých ustanovení schengenského acquis týkajících se Vízového informačního systému v Bulharské republice a Rumunsku [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0369)

Vystoupení

Nuno Melo, aby upozornil na problémy s fungováním svého hlasovacího zařízení.


9.3. Automatizovaná výměna údajů o registraci vozidel v České republice * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v České republice [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Portugalsku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Portugalsku [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Automatizovaná výměna daktyloskopických údajů v Řecku * (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny daktyloskopických údajů v Řecku [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodaj: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH PROVÁDĚCÍHO ROZHODNUTÍ RADY

přijat jediným hlasováním (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Bezpečnostní pravidla a normy pro osobní lodě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Registrace osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států nebo z nich ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodajka: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Systém inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu lodí typu ro-ro a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES o státní přístavní inspekci a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH KOMISE a POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

PŘEDBĚŽNÁ DOHODA

schválen (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 a odst. 4 písm. c) jednacího řádu, o návrhu nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 1107/2009 a stanoví se vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Jytte Guteland a Bas Eickhout

(většina hlasů všech poslanců Parlamentu)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju FG72 x A5547-127, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051972 - 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasování)

Návrh usnesení, předložený v souladu s čl. 106 odst. 2 a 3 jednacího řádu, o návrhu prováděcího rozhodnutí Komise o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou sóju DAS-44406-6, sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech (D051971 - 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin - Odpovědní poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Ukončení dětských sňatků (hlasování)

Návrh usnesení B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo (hlasování)

Návrh usnesení B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Písemná vysvětlení hlasování podaná podle článku 183 jednacího řádu se umístí na stránkách poslanců na internetových stránkách Parlamentu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato za skupinu EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan a Lucy Anderson

zpráva Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

zpráva Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Námitka vůči prováděcímu aktu: vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn a Notis Marias

Ukončení dětských sňatků - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune a Jiří Pospíšil

Konference OSN o změně klimatu 2017 (COP23) v Bonnu, Německo - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na internetových stránkách Europarl, „Plenární zasedání“, „Hlasování“, „Výsledky hlasování“ (Výsledky jmenovitého hlasování). V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 13:08.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

12. Pokračování denního zasedání

Denní zasedání pokračovalo v 15:00.

Vystoupili Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon a James Carver.


13. Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku (rozprava)

Prohlášení Komise: Ústava, právní stát a základní práva ve Španělsku v souvislosti s událostmi v Katalánsku (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (první místopředseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Gianni Pittella za skupinu S&D, Ryszard Antoni Legutko za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL, Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Raymond Finch za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF a Steven Woolfe – nezařazený poslanec.

Vystoupil Frans Timmermans.

Předseda rozpravu ukončil krátkým prohlášením.

Rozprava skončila.


14. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


15. Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU (rozprava na aktuální téma)

Rozpočtový pakt a jeho začlenění do právního rámce EU (2017/2866(RSP))

Vystoupil Marco Valli, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina EFDD.

Vystoupili: Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Valdis Dombrovskis (místopředseda Komise).

Vystoupili: Dariusz Rosati za skupinu PPE, Pervenche Berès za skupinu S&D, Joachim Starbatty za skupinu ECR, Petr Ježek za skupinu ALDE, Miguel Viegas za skupinu GUE/NGL, Ernest Urtasun za skupinu Verts/ALE, Bernard Monot za skupinu ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezařazený poslanec, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea v návaznosti na výroky, které pronesla Mercedes Bresso (předseda připomněl ustanovení článku 164 jednacího řádu), a Nikolaos Chountis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner a Bernd Lucke.

Vystoupil Valdis Dombrovskis.

Vystoupil Marco Valli s osobním prohlášením v souladu s článkem 164 jednacího řádu v návaznosti na výroky, které pronesla Mercedes Bresso (předsedající odpověděl, že záležitost bude projednána).

Rozprava skončila.


16. Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016 (rozprava)

Představení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2016 (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (předseda Účetního dvora) uvedl zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

Vystoupili: Joachim Zeller za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Martina Dlabajová za skupinu ALDE, Dennis de Jong za skupinu GUE/NGL, Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE, Marco Valli za skupinu EFDD, Olaf Stuger za skupinu ENF, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes a Jonathan Arnott.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Vystoupili: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov a Daniel Buda.

(Denní zasedání bylo na chvíli přerušeno.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Notis Marias a Maria Grapini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ryszard CZARNECKI
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić a Nicola Caputo.

Vystoupili: Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava skončila.


17. Posílená spolupráce: Úřad evropského veřejného žalobce *** (rozprava)

Doporučení k návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera uvedla doporučení.

Vystoupila Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: Sylvia-Yvonne Kaufmann za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Roberta Metsola za skupinu PPE, Louis Michel za skupinu ALDE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Jiří Pospíšil, a Laura Ferrara za skupinu EFDD.

PŘEDSEDNICTVÍ: Mairead McGUINNESS
místopředsedkyně

Vystoupili: Gilles Lebreton za skupinu ENF, Konstantinos Papadakis – nezařazený poslanec, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini a Bogusław Liberadzki.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystoupily: Věra Jourová a Barbara Matera.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 4.4 zápisu ze dne 5.10.2017.


18. Zatykače Interpolu (červená oznámení) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zatykače Interpolu (červená oznámení) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (úřadující předseda Rady) a Věra Jourová (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Claude Moraes za skupinu S&D, Cornelia Ernst za skupinu GUE/NGL, Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Tim Aker za skupinu EFDD, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias a Julie Ward.

Vystoupili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda


19. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupiny PPE následující žádosti o jmenování:

výbor LIBE: Asim Ahmedov Ademov

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Asim Ahmedov Ademov

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


20. Bezpečnost na evropských silnicích (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-000060/2017), kterou pokládají Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola a Michał Boni za skupinu PPE Komisi: Bezpečnost na evropských silnicích (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komise) odpověděla na otázku.

Vystoupili: Emil Radev za skupinu PPE, Inés Ayala Sender za skupinu S&D, Kosma Złotowski za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL, Jean Lambert za skupinu Verts/ALE, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo a Agnes Jongerius.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Jiří Pospíšil.

Vystoupila Věra Jourová.

Rozprava skončila.


21. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 611.537/OJJE).


22. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo ve 21:48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generální tajemník

místopředsedkyně


PREZENČNÍ LISTINA

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právní upozornění - Ochrana soukromí