Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 273kWORD 81k
Keskiviikko 4. lokakuuta 2017 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)
 4.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)
 5.Määrärahojen siirrot
 6.Vastaanotetut asiakirjat
 7.Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 8.Valtuuskuntien kokoonpano
 9.Äänestykset
  9.1.EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.2.Viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.3.Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tšekin tasavallan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.4.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Portugalin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.5.Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kreikan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  9.6.Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I (äänestys)
  9.7.Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I (äänestys)
  9.8.Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (äänestys)
  9.9.Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (äänestys)
  9.10.Muuntogeeninen soija FG72 x A5547-127 (äänestys)
  9.11.Muuntogeeninen soija DAS-44406-6 (äänestys)
  9.12.Lapsiavioliittojen lopettaminen (äänestys)
  9.13.Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Istunnon jatkaminen
 13.Perustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa (keskustelu)
 14.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 15.Finanssipoliittinen sopimus ja sen sisällyttäminen EU:n lainsäädäntökehykseen (ajankohtainen keskustelu)
 16.Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)
 17.Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto *** (keskustelu)
 18.Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset (keskustelu)
 19.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 20.Euroopan tieturvallisuus (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.08.


2. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 135 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malawissa (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0543/2017)

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0544/2017)

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ja Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0546/2017)

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0547/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0551/2017)

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0553/2017)

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ja Ignazio Corrao EFDD-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0554/2017)

—   Mario Borghezio ENF-ryhmän puolesta henkilöiden, joilla on albinismi, tilanteesta Afrikassa, erityisesti Malawissa (B8-0562/2017).

II.   Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapaukset (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé ja Bart Staes Verts/ALE-ryhmän puolesta Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (B8-0545/2017)

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (B8-0548/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Tibor Szanyi S&D-ryhmän puolesta Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (B8-0552/2017)

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (B8-0557/2017)

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta Krimin tataarijohtajien Ahtem Tšijgozin ja Ilmi Umerovin sekä toimittaja Mykola Semenan tapauksista (B8-0559/2017).

III.   Malediivien tilanne (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova ja Valentinas Mazuronis ALDE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0549/2017)

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić ja Jana Žitňanská ECR-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0550/2017)

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ja Stelios Kouloglou GUE/NGL-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0555/2017)

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ja Isabella Adinolfi EFDD-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0556/2017)

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ja Ramón Luis Valcárcel Siso PPE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0558/2017)

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ja Wajid Khan S&D-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0560/2017)

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Malediivien tilanteesta (B8-0561/2017).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 162 artiklan mukaisesti.


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 105 artiklan 6 kohta)

Parlamentille toimitetut ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus hallintomaksuja koskevasta lopullisesta järjestelmästä kriisinratkaisuneuvoston hallintomenojen kattamiseksi (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EY) N:o 589/2008 muuttamisesta ulkokanojen munien kaupan pitämisen vaatimusten osalta silloin, kun kanojen pääsyä laidunalueelle on rajoitettu (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 20. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusyrityksiä ja vakuutusten tarjoajia koskevien tuotehallintavaatimusten osalta (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/97 täydentämisestä vakuutusmuotoisten sijoitustuotteiden tarjoamiseen sovellettavien tiedonantovaatimusten ja liiketoiminnan menettelytapasääntöjen osalta (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/30/EU täydentämisestä vedenlämmittimien, kuumavesisäiliöiden ja vedenlämmittimestä ja aurinkolämpölaitteesta koostuvien kokoonpanojen energiamerkinnän osalta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 812/2013 espanjankielisen toisinnon oikaisemisesta (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä epäsuoria määritysmenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 22. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 149/2013 muuttamisesta epäsuoria määritysmenettelyjä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 22. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus tiettyjen suuntaviivojen soveltamisesta julkisesti tuettuihin vientiluottoihin annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1233/2011 muuttamisesta (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 25. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 26. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä raportointipalvelujen tarjoajiin sovellettavilla toimiluvan myöntämistä, toiminnan järjestämistä koskevia vaatimuksia sekä liiketoimien julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/571 muuttamisesta (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 26. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 978/2012 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

vastustamisen määräaika: 2 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 27. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU täydentämisestä maksutiliin liittyviä palveluja käsittelevää unionin standardoitua terminologiaa koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

vastustamisen määräaika: 1 kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 28. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON, IMCO (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä määrittämällä, miten muiden rahoitusvälineiden kuin johdannaisten nimellismäärä, johdannaisten nimellismäärä ja sijoitusrahastojen varojen nettoarvo on laskettava (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä sen erittelemiseksi, miten 20 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdassa säädettyjä perusteita on sovellettava arvioitaessa, onko tietyillä tapahtumilla merkittävä kielteinen vaikutus markkinoiden eheyteen, rahoitusvakauteen, kuluttajiin, reaalitalouteen tai kotitalouksien ja yritysten rahoitukseen yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/1011 täydentämisestä asetuksen 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen määritelmien teknisten seikkojen täsmentämiseksi (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 29. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

Ehdotus delegoiduksi säädökseksi, jonka määräaikaa on muutettu 1 kuukaudesta 3 kuukauteen asiasta vastaavan valiokunnan pyynnöstä:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä kiinnitetyn ja kiinnittämättömän omaisuuden julkistamista koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

vastustamisen määräaika: 3 kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 4. syyskuuta 2017

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


4. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 106 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 liitteen II muuttamisesta (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - määräaika: 29. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteen I korvaamisesta (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - määräaika: 29. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisten tilinpäätösstandardien IAS 28, IFRS 1 ja IFRS 12 osalta (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - määräaika: 15. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON
lausuntoa varten: JURI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1338/2008 täytäntöönpanosta eurooppalaiseen terveyshaastattelututkimukseen (EHIS) perustuvien tilastojen osalta (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - määräaika: 30. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: EMPL (työjärjestyksen 54 artikla)

- Komission asetus yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1177/2003 täytäntöönpanosta sukupolvelta toiselle siirtyvää huono-osaisuutta, kotitalouden kokoonpanoa ja tulojen kehitystä koskevien vuoden 2019 toissijaisten tavoitemuuttujien luettelon osalta (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - määräaika: 29. joulukuuta 2017)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL


5. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt hyväksyä Euroopan komission määrärahasiirron DEC 18/2017 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 27 artiklan 4 kohdan mukaisesti Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut budjettivallan käyttäjälle hyväksyneensä määrärahasiirron DEC 18/2017 - Pääluokka III - Komissio.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan tilintarkastustuomioistuimen määrärahasiirtoa V/AB-10/C/17.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta unionin tuomioistuimen määrärahasiirtoja INF 3/2017 ja INF 4/2017.

Varainhoitoasetuksen 25 artiklan mukaisesti budjettivaliokunta on päättänyt olla vastustamatta Euroopan ulkosuhdehallinnon määrärahasiirtoa INF 2/2017.


6. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu:

- Määrärahasiirtoesitys INF 2/2017 - EUH (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 3-INF/2017 – Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys 4-INF/2017 – Euroopan unionin tuomioistuin (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 19/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 20/2017 - Pääluokka III – Komissio (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 1/2017 - Alueiden komitea (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 4/2017 - Alueiden komitea (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys INF 5/2017 – Alueiden komitea (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG


7. Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 19. ja 20. lokakuuta pidettävän kokouksen valmistelu (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Beatrix von Storch EFDD-ryhmän puolesta, Nicolas Bay ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Bruno Gollnisch.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Angelika Niebler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík myös keskustelun kulusta (puhemies täsmensi asiaa), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia ja Iratxe García Pérez.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ja Eleftherios Synadinos.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Frans Timmermans ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Pervenche Berès edellisen keskustelun kulusta (puhemies pani asian merkille) ja Indrek Tarand työjärjestyksen 20 artiklan soveltamisesta (puhemies muistutti, että asia kuuluu puheenjohtajakokouksen toimivaltaan).

°
° ° °

8. Valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavan nimityspyynnön:

valtuuskunta Cariforumin ja EY:n parlamentaarisessa valiokunnassa: David Martin

Nimitys katsotaan vahvistetuksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.

°
° ° °

Xabier Benito Ziluaga käytti puheenvuoron iltapäivän ensimmäisen keskustelun järjestämisestä (puhemies täsmensi asiaa (istunnon pöytäkirja 2.10.2017, kohta 13).


9. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


9.1. EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskeva sopimus *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi EU:n ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


9.2. Viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten voimaansaattaminen Bulgariassa ja Romaniassa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi viisumitietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön tiettyjen määräysten voimaansaattamisesta Bulgarian tasavallassa ja Romaniassa [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0369)

Puheenvuoro:

Nuno Melo ilmoittaakseen, että hänen äänestyskoneensa ei toimi.


9.3. Ajoneuvorekisteritietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Tšekin tasavallan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tšekin tasavallan kanssa [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Portugalin kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Portugalin kanssa [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Sormenjälkitietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto Kreikan kanssa * (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Kreikan kanssa [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

ESITYS NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun direktiivin 2009/45/EY muuttamisesta [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinti ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhteisön jäsenvaltioiden satamiin tai satamista liikennöivillä matkustaja-aluksilla olevien henkilöiden rekisteröinnistä annetun neuvoston direktiivin 98/41/EY ja jäsenvaltioiden satamiin saapuvia ja/tai satamista lähteviä aluksia koskevista ilmoitusmuodollisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/65/EU muuttamisesta [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Tarkastusjärjestelmä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tarkastusjärjestelmästä säännöllisen ro-ro-alusliikenteen ja suurnopeusmatkustaja-alusliikenteen turvallisen harjoittamisen varmistamiseksi, satamavaltioiden suorittamasta valvonnasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/16/EY muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 1999/35/EY kumoamisesta [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 4 kohdan c alakohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Vastuussa olevat jäsenet: Jytte Guteland ja Bas Eickhout

(parlamentin jäsenten enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Muuntogeeninen soija FG72 x A5547-127 (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa FG72 x A5547-127 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051972 - 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Vastuussa olevat jäsenet: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Muuntogeeninen soija DAS-44406-6 (äänestys)

Työjärjestyksen 106 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys ehdotuksesta komission täytäntöönpanopäätökseksi muuntogeenistä soijaa DAS-44406-6 sisältävien, siitä koostuvien tai siitä valmistettujen tuotteiden markkinoille saattamisen sallimisesta muuntogeenisistä elintarvikkeista ja rehuista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1829/2003 mukaisesti (D051971 - 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta - Vastuussa olevat jäsenet: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ja Sirpa Pietikäinen

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Lapsiavioliittojen lopettaminen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan ja Lucy Anderson

Mietintö Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi ja Bogdan Andrzej Zdrojewski

Mietintö Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Delegoidun säädöksen vastustaminen: Tieteelliset kriteerit hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien määrittämiseksi - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn ja Notis Marias

Lapsiavioliittojen lopettaminen - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune ja Jiří Pospíšil

Vuonna 2017 Bonnissa Saksassa järjestettävä YK:n ilmastokokous (COP 23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias ja Jadwiga Wiśniewska.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.08.)


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

12. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.00.

Puheenvuorot: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon ja James Carver.


13. Perustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa (keskustelu)

Komission julkilausuma: Perustuslaki, oikeusvaltioperiaate ja perusoikeudet Espanjassa Katalonian tapahtumien valossa (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Gianni Pittella S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Antoni Legutko ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta, Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Steven Woolfe.

Frans Timmermans käytti puheenvuoron.

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman keskustelun päätteeksi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


15. Finanssipoliittinen sopimus ja sen sisällyttäminen EU:n lainsäädäntökehykseen (ajankohtainen keskustelu)

Finanssipoliittinen sopimus ja sen sisällyttäminen EU:n lainsäädäntökehykseen (2017/2866(RSP))

Marco Valli käytti puheenvuoron alustaakseen EFDD-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Valdis Dombrovskis (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: Dariusz Rosati PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Joachim Starbatty ECR-ryhmän puolesta, Petr Ježek ALDE-ryhmän puolesta, Miguel Viegas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea Mercedes Bresson puheenvuorosta (puhemies palautti mieliin työjärjestyksen 164 artiklan määräykset) ja Nikolaos Chountis.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner ja Bernd Lucke.

Valdis Dombrovskis käytti puheenvuoron.

Marco Valli käytti puheenvuoron antaakseen työjärjestyksen 164 artiklan mukaisen henkilökohtaisen lausuman Mercedes Bresson puheenvuoron johdosta (puhemies vastasi, että asia tutkitaan).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


16. Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen esittely (keskustelu)

Tilintarkastustuomioistuimen vuoden 2016 vuosikertomuksen esittely (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (tilintarkastustuomioistuimen presidentti) esitteli asian.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Martina Dlabajová ALDE-ryhmän puolesta, Dennis de Jong GUE/NGL-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta, Olaf Stuger ENF-ryhmän puolesta, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes ja Jonathan Arnott.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Puheenvuorot: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov ja Daniel Buda.

(Istunto keskeytettiin hetkeksi.)

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias ja Maria Grapini.

Puhetta johti
varapuhemies Ryszard CZARNECKI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Klaus-Heiner Lehne.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


17. Tiiviimpi yhteistyö: Euroopan syyttäjänvirasto *** (keskustelu)

Väliaikainen mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan syyttäjänviraston perustamisesta [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera esitteli suosituksen.

Věra Jourová (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jiří Pospíšil, ja Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead McGUINNESS

Puheenvuorot: Gilles Lebreton ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Konstantinos Papadakis, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini ja Bogusław Liberadzki.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Barbara Matera.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.10.2017, kohta 4.4.


18. Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Interpolin julkaisemat kansainväliset etsintäkuulutukset (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (neuvoston puheenjohtaja) ja Věra Jourová (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tim Aker EFDD-ryhmän puolesta, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil ja Juan Fernando López Aguilar.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ja Julie Ward.

Puheenvuorot: Věra Jourová ja Matti Maasikas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND


19. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut PPE-ryhmältä seuraavat nimityksiä koskevat pyynnöt:

LIBE-valiokunta: Asim Ahmedov Ademov

valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Asim Ahmedov Ademov

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi, ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


20. Euroopan tieturvallisuus (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000060/2017) – Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ja Michał Boni PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Euroopan tieturvallisuus (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský esitteli kysymyksen.

Věra Jourová (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Emil Radev PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Pavel Telička ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo ja Agnes Jongerius.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil.

Věra Jourová käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 611.537/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 21.48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö