Rodyklė 
Protokolas
PDF 276kWORD 82k
Trečiadienis, 2017 m. spalio 4 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)
 4.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)
 5.Asignavimų perkėlimas
 6.Gauti dokumentai
 7.Pasirengimas 2017 m. spalio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)
 8.Delegacijų sudėtis
 9.Balsuoti skirtas laikas
  9.1.Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.2.Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.3.Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.4.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.5.Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)
  9.6.Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I (balsavimas)
  9.7.Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I (balsavimas)
  9.8.Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I (balsavimas)
  9.9.Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (balsavimas)
  9.10.Genetiškai modifikuotos sojos FG72 x A5547-12 (balsavimas)
  9.11.Genetiškai modifikuotos sojos DAS-44406-6 (balsavimas)
  9.12.Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (balsavimas)
  9.13.2017 m. JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (balsavimas)
 10.Paaiškinimai dėl balsavimo
 11.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 12.Posėdžio atnaujinimas
 13.Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje (diskusijos)
 14.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 15.Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą (diskusija aktualia tema)
 16.Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)
 17.Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra *** (diskusijos)
 18.Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) (diskusijos)
 19.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 20.Saugumas Europos keliuose (diskusijos)
 21.Kito posėdžio darbotvarkė
 22.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.08 val.


2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 135 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Albinizmu sergančių asmenų padėtis Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou ir Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru ir Soraya Post S&D frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio ENF frakcijos vardu dėl albinizmu sergančių asmenų padėties Malavyje ir kitose Afrikos šalyse (B8-0562/2017).

II.   Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejai (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé ir Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu dėl Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejų (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejų (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Tibor Szanyi S&D frakcijos vardu dėl Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejų (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejų (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei ir Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu dėl Krymo totorių bendruomenės vadovų Achtemo Čyjhozo, Ilmio Umerovo ir žurnalisto Mykolos Semenos atvejų (B8-0559/2017).

III.   Padėtis Maldyvuose (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova ir Valentinas Mazuronis ALDE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić ir Jana Žitňanská ECR frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva ir Stelios Kouloglou GUE/NGL frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao ir Isabella Adinolfi EFDD frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev ir Ramón Luis Valcárcel Siso PPE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post ir Wajid Khan S&D frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold ir Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Maldyvuose (B8-0561/2017).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 162 straipsnį.


3. Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 105 straipsnio 6 dalis)

Parlamentui perduoti šie deleguotųjų aktų projektai:

- Komisijos deleguotasis reglamentas dėl galutinės įnašų, skirtų Bendros pertvarkymo valdybos administracinėms išlaidoms padengti, sistemos (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 14 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamos Komisijos reglamento (EB) Nr. 589/2008 nuostatos dėl laisvai laikomų vištų kiaušinių prekybos standartų, kai ribojamas vištų patekimas į lauko aptvarus (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 20 d.

Perduota atsakingam komitetui: AGRI

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo produktų priežiūros ir valdymo reikalavimais draudimo įmonėms ir draudimo produktų platintojams (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/97 papildoma draudimo principu pagrįstų investicinių produktų platinimui taikomais informavimo reikalavimais ir veiklos vykdymo taisyklėmis (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 21 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo ištaisoma Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 812/2013, kuriuo papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/30/ES, nustatant vandens šildytuvų, karšto vandens talpyklų, taip pat vandens šildytuvo ir saulės energijos kolektoriaus komplektų energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimus, teksto redakcija ispanų kalba (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: ITRE

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 600/2014 nuostatos dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų techninių reguliavimo standartų (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo dėl netiesioginės tarpuskaitos susitarimų techninių reguliavimo standartų iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 149/2013 (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 22 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1233/2011 dėl tam tikrų gairių taikymo oficialiai remiamiems eksporto kreditams (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 25 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2017/571, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais dėl duomenų teikimo paslaugų teikėjams taikytinų veiklos leidimo išdavimo, organizacinių ir skelbimo apie sandorius reikalavimų (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 26 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 978/2012, kuriuo taikoma bendrųjų muitų tarifų lengvatų sistema, II, III ir IV priedai (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 2 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 27 d.

Perduota atsakingam komitetui: INTA

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES papildoma techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatoma su mokėjimo sąskaita susijusių tipiškiausių paslaugų standartizuota Sąjungos terminija (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 1 mėnuo nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 28 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON, IMCO (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 patikslinant, kaip turi būti vertinama finansinių priemonių, kurios nėra išvestinės finansinės priemonės, nominalioji vertė, išvestinių priemonių nominalioji vertė ir grynoji investicinių fondų turto vertė (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 patikslinant, kaip turi būti taikomi 20 straipsnio 1 dalies c punkto iii papunktyje nurodyti kriterijai, pagal kuriuos įvertinama, ar tam tikri įvykiai turėtų didelį neigiamą poveikį rinkos vientisumui, finansiniam stabilumui, vartotojams, realiajai ekonomikai arba namų ūkių ir įmonių finansavimui vienoje ar daugiau valstybių narių (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1011 patikslinant 3 straipsnio 1 dalyje pateiktų apibrėžčių techninius elementus (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 29 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON

Deleguotojo akto projekto, kuriam atsakingo komiteto prašymu nuo 1 mėn. iki 3 mėnesių pratęstas terminas:

- Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 575/2013 papildomas informacijos apie suvaržytą ir nesuvaržytą turtą atskleidimo techniniais reguliavimo standartais (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Terminas prieštaravimams pareikšti: 3 mėnesiai nuo gavimo datos, t. y. nuo 2017 m. rugsėjo 4 d.

Perduota atsakingam komitetui: ECON


4. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- Komisijos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos II priedas (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo pakeičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 I priedas (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos reglamentas, kuriuo dėl 28-ojo tarptautinio apskaitos standarto ir 1-ojo ir 12-ojo tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 15 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ECON
Nuomonė: JURI

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1338/2008 nuostatos dėl Europos gyventojų sveikatos tyrimu (EGST) grindžiamos statistikos (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 30 d.)
Perduota atsakingam komitetui: ENVI
Nuomonė: EMPL (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis)

- Komisijos reglamentas, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES–SPGS) nuostatos dėl 2019 m. šalutinių tikslinių iš kartos į kartą išliekančių nepalankių sąlygų, namų ūkio sudėties ir pajamų dydžio pokyčių kintamųjų sąrašo (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - Terminas: 2017 m. gruodžio 29 d.)
Perduota atsakingam komitetui: EMPL


5. Asignavimų perkėlimas

Remdamasis Finansinio reglamento 27 (4) straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė patvirtinti Europos Komisijos asignavimų perkėlimą DEC 18/2017. III skirsnis - Komisija.

Remdamasi Finansinio reglamento 27 (4) straipsniu, Europos Sąjungos Taryba pranešė biudžeto valdymo institucijai, kad patvirtino asignavimų perkėlimą DEC 18/2017. III skirsnis - Komisija.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 (1) straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos Audito Rūmų asignavimų perkėlimui V/AB-10/C/17.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Teisingumo Teismo asignavimų perkėlimams INF 3/2017 ir INF 4/2017.

Remdamasis Finansinio reglamento 25 straipsniu, Biudžeto komitetas nusprendė neprieštarauti Europos išorės veiksmų tarnybos asignavimų perkėlimui INF 2/2017.


6. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 2/2017. EIVT (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 3-INF/2017. Teisingumo Teismas (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. 4-INF/2017. Teisingumo Teismas (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 19/2017. III skirsnis – Komisija (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 20/2017. III skirsnis - Komisija (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. DEC 1/2017. Regionų komitetas (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 4/2017. Regionų komitetas (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl asignavimų perkėlimo Nr. INF 5/2017. Regionų komitetas (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG


7. Pasirengimas 2017 m. spalio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pasirengimas 2017 m. spalio 19–20 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Beatrix von Storch EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Bruno Gollnisch.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Angelika Niebler (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Richard Sulík), Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Carlos Iturgaiz), Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Beatriz Becerra Basterrechea), Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff dėl diskusijų eigos (pirmininkas išsamiai paaiškino eigą), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maite Pagazaurtundúa Ruiz), Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, taip pat dėl diskusijų eigos (pirmininkas išsamiai ją paaiškino), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia ir Iratxe García Pérez.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis ir Eleftherios Synadinos.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Frans Timmermans ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Pervenche Berès dėl buvusios diskusijos eigos (pirmininkė pasižymėjo pastabas) ir Indrek Tarand dėl Darbo tvarkos taisyklių 20 straipsnio taikymo (pirmininkė priminė, kad šis klausimas priklauso Pirmininkų sueigos kompetencijai).

°
° ° °

8. Delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šį S&D frakcijos prašymą dėl paskyrimo:

Delegacija CARIFORUM ir ES parlamentiniame komitete: David Martin

Šis paskyrimas bus laikomas patvirtintu, jeigu iki posėdžio protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.

°
° ° °

Kalbėjo Xabier Benito Ziluaga dėl pirmosios popietės diskusijos organizavimo (pirmininkė išsamiai paaiškino šį klausimą (2017 10 02 protokolo 13 punktas).


9. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


9.1. Susitarimas, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas *** (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo, kuriuo įsteigiamas Tarptautinis ES ir LAK fondas, sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


9.2. Šengeno acquis nuostatos, susijusios su Vizų informacine sistema Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos sprendimo dėl tam tikrų Šengeno acquis nuostatų, susijusių su Vizų informacine sistema, pradėjimo taikyti Bulgarijos Respublikoje ir Rumunijoje projekto [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0369)

Kalbėjo:

Nuno Melo, jis pranešė, kad neveikia jo balsavimo pultas.


9.3. Automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis Čekijoje pradžios projekto [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Portugalijoje pradžios projekto [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje * (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl automatinio keitimosi daktiloskopiniais duomenimis Graikijoje pradžios projekto [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėjas: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5)

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMO PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Keleivinių laivų saugos taisyklės ir standartai ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracija ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/65/ES dėl pranešimo formalumų, taikomų į valstybių narių uostus įplaukiantiems ir (arba) iš jų išplaukiantiems laivams [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėja: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas )

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistema ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl inspektavimo, kuriuo užtikrinamas saugus reguliariąsias paslaugas teikiančių ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų eksploatavimas, sistemos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/16/EB dėl uosto valstybės kontrolės ir panaikinama Tarybos direktyva 1999/35/EB [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS ir PAKEITIMAI

PRELIMINARUS SUSITARIMAS

Patvirtinta (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis ir 4 dalies c punktą, dėl Komisijos reglamento, kuriuo nustatomi moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai ir iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 II priedas, projekto (D048947/06 – 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017)- Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Atsakingi EP nariai: Jytte Guteland ir Bas Eickhout

(Reikalinga kvalifikuota balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Genetiškai modifikuotos sojos FG72 x A5547-12 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 x A5547-127, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų projekto (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Atsakingi EP nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Genetiškai modifikuotos sojos DAS-44406-6 (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis, dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje genetiškai modifikuotų sojų DAS-44406-6, kurie iš jų sudaryti arba pagaminti, projekto (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas - Atsakingi EP nariai: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis ir Sirpa Pietikäinen

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. 2017 m. JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 183 straipsnį raštu pateiktus paaiškinimus dėl balsavimo galima rasti Parlamento interneto svetainės nariams skirtuose tinklalapiuose.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo

Pranešimas: Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato EFDD frakcijos vardu, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan ir Lucy Anderson

Pranešimas: Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi ir Bogdan Andrzej Zdrojewski

Pranešimas: Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Prieštaravimas įgyvendinimo aktui: moksliniai endokrininės sistemos ardomųjų savybių nustatymo kriterijai - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn ir Notis Marias

Vaikų santuokos reiškinio panaikinimas - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune ir Jiří Pospíšil

2017 m. JT klimato kaitos konferenciją Bonoje (Vokietija) (COP 23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias ir Jadwiga Wiśniewska.


11. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami interneto svetainės Europarl tinklalapio Plenarinis posėdis skilties Balsavimai dalyje Balsavimo rezultatai (Vardinio balsavimo rezultatai) ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

(Posėdis sustabdytas 13.08 val.)


PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

12. Posėdžio atnaujinimas

Posėdis atnaujintas 15.00 val.

Kalbėjo: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon ir James Carver.


13. Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Konstitucija, teisinė valstybė ir pagrindinės teisės Ispanijoje atsižvelgiant į įvykius Katalonijoje (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (Komisijos pirmininko pirmasis pavaduotojas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Gianni Pittella S&D frakcijos vardu, Ryszard Antoni Legutko ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Patrick Le Hyaric GUE/NGL frakcijos vardu, Ska Keller Verts/ALE frakcijos vardu, Raymond Finch EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu ir nepriklausomas Parlamento narys Steven Woolfe.

Kalbėjo Frans Timmermans.

Užbaigdamas diskusiją, Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą.

Diskusijos baigtos.


14. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


15. Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą (diskusija aktualia tema)

Fiskalinis susitarimas ir jo įtraukimas į ES teisinę sistemą (2017/2866(RSP))

Kalbėjo Marco Valli, pradėdama EFDD pasiūlytą diskusiją.

Kalbėjo: Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Valdis Dombrovskis (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Dariusz Rosati PPE frakcijos vardu, Pervenche Berès S&D frakcijos vardu, Joachim Starbatty ECR frakcijos vardu, Petr Ježek ALDE frakcijos vardu, Miguel Viegas GUE/NGL frakcijos vardu, Ernest Urtasun Verts/ALE frakcijos vardu, Bernard Monot ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Janusz Korwin-Mikke, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, reaguodama į Mercedes Bresso kalbą (pirmininkas priminė Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnio nuostatas) ir Nikolaos Chountis.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner ir Bernd Lucke.

Kalbėjo Valdis Dombrovskis.

Kalbėjo Marco Valli asmeniniu klausimu, pagal Darbo tvarkos taisyklių 164 straipsnį, reaguodamas į Mercedes Bresso kalbą (pirmininkas atsakė, kad klausimas bus nagrinėjamas).

Diskusijos baigtos.


16. Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas (diskusijos)

Audito Rūmų 2016 m. metinės ataskaitos pristatymas (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (Audito Rūmų pirmininkas) padarė pristatymą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

Kalbėjo: Joachim Zeller PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Martina Dlabajová ALDE frakcijos vardu, Dennis de Jong GUE/NGL frakcijos vardu, Indrek Tarand Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Valli EFDD frakcijos vardu, Olaf Stuger ENF frakcijos vardu, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes ir Jonathan Arnott.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov ir Daniel Buda.

(Posėdis sustabdytas kelioms minutėms.)

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Notis Marias ir Maria Grapini.

PIRMININKAVO: Ryszard CZARNECKI
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Klaus-Heiner Lehne.

Diskusijos baigtos.


17. Tvirtesnis bendradarbiavimas: Europos prokuratūra *** (diskusijos)

Rekomendaciją dėl Tarybos reglamento dėl Europos prokuratūros įsteigimo projekto [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera pristatė savo rekomendaciją.

Kalbėjo Věra Jourová (Komisijos narė).

Kalbėjo: Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D frakcijos vardu, Monica Macovei ECR frakcijos vardu, Roberta Metsola PPE frakcijos vardu, Louis Michel ALDE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Kazimierz Michał Ujazdowski), Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Jiří Pospíšil) ir Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Mairead McGUINNESS
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Gilles Lebreton ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Konstantinos Papadakis, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini ir Bogusław Liberadzki.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo ir Notis Marias.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Barbara Matera.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2017 10 05 protokolo 4.4 punktas


18. Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Interpolo arešto orderiai („raudonieji perspėjimai“) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Věra Jourová (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Cornelia Ernst GUE/NGL frakcijos vardu, Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Tim Aker EFDD frakcijos vardu, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil ir Juan Fernando López Aguilar.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias ir Julie Ward.

Kalbėjo: Věra Jourová ir Matti Maasikas.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas


19. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo šiuos PPE frakcijos prašymus dėl paskyrimo:

LIBE komitetas: Asim Ahmedov Ademov

Delegacija AKR ir ES jungtinėje parlamentinėje asamblėjoje: Asim Ahmedov Ademov

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


20. Saugumas Europos keliuose (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000060/2017), kurį pateikė Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola ir Michał Boni PPE frakcijos vardu Komisijai: Saugumas Europos keliuose (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský pristatė klausimą.

Věra Jourová (Komisijos narė) atsakė į klausimą.

Kalbėjo: Emil Radev PPE frakcijos vardu, Inés Ayala Sender S&D frakcijos vardu, Kosma Złotowski ECR frakcijos vardu, Pavel Telička ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Jean Lambert Verts/ALE frakcijos vardu, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo ir Agnes Jongerius.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jiří Pospíšil.

Kalbėjo Věra Jourová.

Diskusijos baigtos.


21. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 611.537/OJJE).


22. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 21.48 val.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotoja


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Dalyvavo:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Leista nedalyvauti:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Teisinė informacija - Privatumo politika