Indekss 
Protokols
PDF 273kWORD 81k
Trešdiena, 2017. gada 4. oktobris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)
 4.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)
 5.Apropriāciju pārvietojumi
 6.Dokumentu iesniegšana
 7.Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)
 8.Delegāciju sastāvs
 9.Balsošanas laiks
  9.1.Nolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.2.Šengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.3.Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.4.Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.5.Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)
  9.6.Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I (balsošana)
  9.7.To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I (balsošana)
  9.8.Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (balsošana)
  9.9.Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (balsošana)
  9.10.Ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127 (balsošana)
  9.11.Ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6 (balsošana)
  9.12.Bērnu laulību izbeigšana (balsošana)
  9.13.ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (balsošana)
 10.Balsojumu skaidrojumi
 11.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 12.Sēdes atsākšana
 13.Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā (debates)
 14.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 15.Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (debates par aktuāliem jautājumiem)
 16.Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (debates)
 17.Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra *** (debates)
 18.Interpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi) (debates)
 19.Komiteju un delegāciju sastāvs
 20.Drošība uz Eiropas ceļiem (debates)
 21.Nākamās sēdes darba kārtība
 22.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.08.


2. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 135. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūciju priekšlikumiem.

I.   Cilvēku ar albīnismu stāvoklis Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou un Maria Lidia Senra Rodríguez GUE/NGL grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru un Soraya Post S&D grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs(B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio ENF grupas vārdā – par cilvēku ar albīnismu stāvokli Malāvijā un citās Āfrikas valstīs (B8-0562/2017).

II.   Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietas (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé un Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Tibor Szanyi S&D grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei un Ruža Tomašić ECR grupas vārdā – par Krimas tatāru līderu Akhtem Chiygoz, Ilmi Umerov un žurnālista Mykola Semena lietām (B8-0559/2017).

III.   Stāvoklis Maldīvijā (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova un Valentinas Mazuronis ALDE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić un Jana Žitňanská ECR grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva un Stelios Kouloglou GUE/NGL grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao un Isabella Adinolfi EFDD grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev un Ramón Luis Valcárcel Siso PPE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post un Wajid Khan S&D grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Maldīvijā (B8-0561/2017).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 162. pantu.


3. Deleģētie akti (Reglamenta 105. panta 6. punkts)

Parlamentam iesniegtie deleģēto aktu projekti

- Komisijas deleģētā regula par Vienotās noregulējuma valdes administratīvo izdevumu segšanai paredzēto iemaksu galīgo sistēmu (C(2017)06047 – 2017/2851(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 14. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Regulu (EK) Nr. 589/2008 groza attiecībā uz brīvās turēšanas apstākļos dētu olu tirdzniecības standartiem, ja dējējvistu piekļuve āra aplokiem ir ierobežota (C(2017)06214 – 2017/2853(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 20. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: AGRI

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz produktu pārraudzības un pārvaldības prasībām apdrošināšanas sabiedrībām un apdrošināšanas izplatītājiem (C(2017)06218 – 2017/2854(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2016/97 papildina attiecībā uz informācijas prasībām un darījumdarbības veikšanas noteikumiem, kas piemērojami apdrošināšanas ieguldījumu produktu izplatīšanai (C(2017)06229 – 2017/2855(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 21. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru labo spāņu valodas versiju Komisijas Deleģētajai regulai (ES) Nr. 812/2013, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/30/ES papildina attiecībā uz ūdenssildītāju, karstā ūdens tvertņu un ūdenssildītāja un saules enerģijas iekārtas komplektu energomarķējumu (C(2017)06261 – 2017/2862(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 25. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ITRE

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (C(2017)06268 – 2017/2860(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 22. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 149/2013 groza attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par netiešas tīrvērtes mehānismiem (C(2017)06270 – 2017/2859(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 22. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1233/2011 par dažu pamatnostādņu piemērošanu oficiāli atbalstītu eksporta kredītu jomā (C(2017)06315 – 2017/2863(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 25. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 428/2009, ar ko izveido Kopienas režīmu divējāda lietojuma preču eksporta, pārvadājumu, starpniecības un tranzīta kontrolei (C(2017)06321 – 2017/2865(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 26. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/571, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par atļauju izsniegšanu, organizatoriskām prasībām un darījumu publicēšanu attiecībā uz datu ziņošanas pakalpojumu sniedzējiem (C(2017)06337 – 2017/2864(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 26. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko groza II, III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 978/2012 par vispārējo tarifa preferenču sistēmas piemērošanu (C(2017)06339 – 2017/2871(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 2 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 27. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: INTA

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/92/ES papildina saistībā ar regulatīvajiem tehniskajiem standartiem Savienības standartizētajai terminoloģijai attiecībā uz raksturīgākajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar maksājumu kontu (C(2017)06451 – 2017/2882(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 1 mēnesis, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 28. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON, IMCO (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu, kā ir jānovērtē tādu finanšu instrumentu nominālā summa, kas nav atvasinātie instrumenti, atvasināto instrumentu nosacītā summa un ieguldījumu fondu tīrā aktīvu vērtība (C(2017)06464 – 2017/2884(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina attiecībā uz precizējumu par to, kā 20. panta 1. punkta c) apakšpunkta iii) punktā noteiktie kritēriji ir jāpiemēro, lai novērtētu, vai konkrēti notikumi radītu būtisku un negatīvu ietekmi uz tirgus integritāti, finanšu stabilitāti, patērētājiem, reālo ekonomiku vai mājsaimniecību un uzņēmumu finansēšanu vienā vai vairākās dalībvalstīs (C(2017)06469 – 2017/2885(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 papildina, lai precizētu minētās regulas 3. panta 1. punktā noteikto tehnisko elementu definīcijas (C(2017)06474 – 2017/2883(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 29. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON

Deleģētā akta projekts, attiecībā uz kuru termiņš iebildumu izteikšanai pēc kompetentās komitejas pieprasījuma ir mainīts no 1 mēneša uz 3 mēnešiem:

- Komisijas deleģētā regula, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz

regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par informācijas atklāšanu attiecībā uz apgrūtinātiem un neapgrūtinātiem aktīviem (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA)).

Termiņš iebildumu izteikšanai: 3 mēneši, sākot ar saņemšanas datumu, t. i., 2017. gada 4. septembri.

nodots atbildīgajai komitejai: ECON


4. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 106. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko aizstāj Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 I pielikumu (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz 28. starptautisko grāmatvedības standartu un 1. un 12. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - termiņš: 2017. gada 15. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ECON
atzinums: JURI

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz statistiku, kas balstīta uz Eiropas veselības apsekojumu (EHIS), īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1338/2008 (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - termiņš: 2017. gada 30. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: EMPL (Reglamenta 54. pants)

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz to 2019. gada sekundāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu, kas saistīti ar trūkumu pārmantošanu no paaudzes paaudzē, mājsaimniecības sastāvu un ienākumu attīstību, īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku attiecībā uz ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - termiņš: 2017. gada 29. decembris).
nodots atbildīgajai komitejai: EMPL


5. Apropriāciju pārvietojumi

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi apstiprināt Eiropas Komisijas apropriāciju pārvietojumu DEC 18/2017, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 27. panta 4. punktu Eiropas Savienības Padome ir informējusi budžeta lēmējinstitūciju par to, ka ir apstiprinājusi apropriāciju pārvietojumu DEC 18/2017, III iedaļa — Komisija.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. panta 1. punktu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Revīzijas palātas apropriāciju pārvietojumu V/AB-10/C/17.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Tiesas apropriāciju pārvietojumiem INF 3/2017 un INF 4/2017.

Saskaņā ar Finanšu regulas 25. pantu Budžeta komiteja ir nolēmusi neizteikt iebildumus pret Eiropas Ārējās darbības dienesta apropriāciju pārvietojumu INF 2/2017.


6. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 2/2017 — EĀDD (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 3/2017 — Tiesa (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2017 — Tiesa (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 19/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 20/2017, III iedaļa — Komisija (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 1/2017 — Reģionu komiteja (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 4/2017 — Reģionu komiteja (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam INF 5/2017 — Reģionu komiteja (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG


7. Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Gatavošanās Eiropadomes 2017. gada 19. un 20. oktobra sanāksmei (2017/2744(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Beatrix von Storch EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā un Bruno Gollnisch, pie grupām nepiederošs deputāts.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Angelika Niebler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff par debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, arī komentējot debašu norisi (sēdes vadītājs sniedza precizējumus), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia un Iratxe García Pérez.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis un Eleftherios Synadinos.

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Uzstājās Frans Timmermans un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Pervenche Berès, runājot par iepriekšējo debašu norisi (sēdes vadītāja to pieņēma zināšanai), un Indrek Tarand — par Reglamenta 20. panta piemērošanu (sēdes vadītāja atgādināja, ka attiecīgais jautājums ir Priekšsēdētāju konferences kompetencē).

°
° ° °

8. Delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs bija saņēmis S&D grupas pieprasījumu iecelt turpmāk minētajā amatā šādu deputātu:

Delegācija CARIFORUM valstu un ES parlamentārajā komitejā: David Martin.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.

°
° ° °

Uzstājās Xabier Benito Ziluaga, runājot par pēcpusdienas darba kārtības pirmo debašu organizēšanu (sēdes vadītāja nāca klajā ar precizējumiem šajā jautājumā (2.10.2017. protokola 13. punkts).


9. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


9.1. Nolīgums, ar ko izveido EU-LAC starptautisko fondu *** (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu, ar ko izveido ES un Latīņamerikas un Karību jūras reģiona valstu starptautisko fondu [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Ārlietu komiteja. Referents: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 1. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0368).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


9.2. Šengenas acquis noteikumi saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijā un Rumānijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanu saistībā ar Vīzu Informācijas sistēmu Bulgārijas Republikā un Rumānijā [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 2. punkts.)

PADOMES LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0369).

Uzstāšanās

Nuno Melo informēja, ka viņa balsošanas iekārta nedarbojas.


9.3. Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Čehijas Republikā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Čehijas Republika sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Maria Grapini (A8-0288/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 3. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0370).


9.4. Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Portugālē * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes lēmumam par to, lai Portugāle sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Jaromír Štětina (A8-0289/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 4. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0371).


9.5. Daktiloskopijas datu automatizētas apmaiņas sākšana Grieķijā * (Reglamenta 150. pants) (balsošana)

Ziņojums par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Grieķija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referents: Claude Moraes (A8-0287/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 5. punkts.)

PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMA PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P8_TA-PROV(2017)0372).


9.6. Pasažieru kuģu drošības noteikumi un standarti ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Direktīvā 2009/45/EK par pasažieru kuģu drošības noteikumiem un standartiem [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Daniela Aiuto (A8-0167/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 6. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0373).


9.7. To personu reģistrācija, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz dalībvalstu ostām vai no tām ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko izdara grozījumus Padomes Direktīvā 98/41/EK par to personu reģistrāciju, kas atrodas uz pasažieru kuģiem, kuri kursē uz Kopienas dalībvalstu ostām vai no tām, un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/65/ES par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kuri ienāk dalībvalstu ostās un/vai iziet no tām [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referente: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 7. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0374).


9.8. Regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēma ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par regulārā satiksmē izmantotu Ro-Ro prāmju un ātrgaitas pasažieru kuģu drošas ekspluatācijas inspekciju sistēmu, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/16/EK par ostas valsts kontroli grozīšanu un Padomes Direktīvas 1999/35/EK atcelšanu [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Dominique Riquet (A8-0165/2017).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 8. punkts.)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS un GROZĪJUMI

PROVIZORISKA VIENOŠANĀS

Apstiprināts (P8_TA-PROV(2017)0375).


9.9. Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, kā arī 4. punkta c) apakšpunktu, par projektu Komisijas regulai, ar ko groza Regulas (EK) Nr. 1107/2009 II pielikumu, aprakstot zinātniskus kritērijus endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Atbildīgie deputāti: Jytte Guteland un Bas Eickhout.

(Parlamenta deputātu vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 9. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0376).


9.10. Ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas FG72 x A5547-127, sastāv vai ir ražoti no tām (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 10. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0377).


9.11. Ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6 (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums, iesniegts saskaņā ar Reglamenta 106. panta 2. un 3. punktu, par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 par ģenētiski modificētu pārtiku un barību atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas DAS-44406-6, sastāv vai ir ražoti no tām (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja - Atbildīgie deputāti: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis un Sirpa Pietikäinen.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 11. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0378).


9.12. Bērnu laulību izbeigšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0535/2017 (2017/2663(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 12. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0379).


9.13. ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B8-0534/2017 (2017/2620(RSP)).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums.)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma “Balsošanas rezultāti” 13. punkts.)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P8_TA-PROV(2017)0380).


10. Balsojumu skaidrojumi

Rakstiski balsojumu skaidrojumi

Balsojumu skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 183. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti Parlamenta tīmekļa vietnē attiecīgo deputātu lapās.

Mutiski balsojumu skaidrojumi

Daniela Aiuto ziņojums - A8-0167/2017
Rosa D'Amato EFDD grupas vārdā, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan un Lucy Anderson

Izaskun Bilbao Barandica ziņojums - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi un Bogdan Andrzej Zdrojewski

Dominique Riquet ziņojums - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Iebildumu izteikšana pret īstenošanas aktu: zinātniskie kritēriji endokrīni disruptīvu īpašību noteikšanai - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn un Notis Marias

Bērnu laulību izbeigšana - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune un Jiří Pospíšil

ANO 2017. gada Klimata pārmaiņu konference (COP 23) Bonnā (Vācija) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias un Jadwiga Wiśniewska.


11. Balsojumu labojumi un nodomi balsot

Balsojumu labojumi un nodomi balsot ir pieejami Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl”\ “Plenārsēde”\ “Balsojumi”\ “Balsojumu rezultāti” (Rezultāti balsošanai pēc saraksta), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta tīmekļa vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojumu labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt Oficiālajā Vēstnesī.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.08.)


SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

12. Sēdes atsākšana

Sēde tika atsākta plkst. 15.00.

Uzstājās Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon un James Carver.


13. Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā (debates)

Komisijas paziņojums: Konstitūcija, tiesiskums un pamattiesības Spānijā Katalonijas notikumu kontekstā (2017/2888(RSP)).

Frans Timmermans (Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Gianni Pittella S&D grupas vārdā, Ryszard Antoni Legutko ECR grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Patrick Le Hyaric GUE/NGL grupas vārdā, Ska Keller Verts/ALE grupas vārdā, Raymond Finch EFDD grupas vārdā, Marcel de Graaff ENF grupas vārdā un Steven Woolfe, pie grupām nepiederošs deputāts.

Uzstājās Frans Timmermans.

Sēdes vadītājs debašu noslēgumā nāca klajā ar īsu paziņojumu.

Debates tika slēgtas.


14. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


15. Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (debates par aktuāliem jautājumiem)

Fiskālais pakts un tā iekļaušana ES tiesiskajā regulējumā (2017/2866(RSP)).

Uzstājās Marco Valli, lai sāktu debates, kuras bija ierosinājusi EFDD grupa.

Uzstājās Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Valdis Dombrovskis (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks).

Uzstājās Dariusz Rosati PPE grupas vārdā, Pervenche Berès S&D grupas vārdā, Joachim Starbatty ECR grupas vārdā, Petr Ježek ALDE grupas vārdā, Miguel Viegas GUE/NGL grupas vārdā, Ernest Urtasun Verts/ALE grupas vārdā, Bernard Monot ENF grupas vārdā, Janusz Korwin-Mikke, pie grupām nepiederošs deputāts, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea saistībā ar Mercedes Bresso izteikumiem (sēdes vadītājs atgādināja par Reglamenta 164. panta noteikumiem) un Nikolaos Chountis.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner un Bernd Lucke.

Uzstājās Valdis Dombrovskis.

Uzstājās Marco Valli, saskaņā ar Reglamenta 164. pantu nākot klajā ar personisku paziņojumu saistībā ar Mercedes Bresso izteikumiem (sēdes vadītājs atbildēja, ka šis jautājums tiks izskatīts).

Debates tika slēgtas.


16. Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (debates)

Iepazīstināšana ar Revīzijas palātas 2016. gada pārskatu (2017/2765(RSP)).

Klaus-Heiner Lehne (Revīzijas palātas priekšsēdētājs) iepazīstināja ar pārskatu.

Uzstājās Günther Oettinger (Komisijas loceklis).

Uzstājās Joachim Zeller PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Martina Dlabajová ALDE grupas vārdā, Dennis de Jong GUE/NGL grupas vārdā, Indrek Tarand Verts/ALE grupas vārdā, Marco Valli EFDD grupas vārdā, Olaf Stuger ENF grupas vārdā, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes un Jonathan Arnott.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov un Daniel Buda.

(Sēde uz neilgu laiku tika pārtraukta.)

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Notis Marias un Maria Grapini.

SĒDI VADA: Ryszard CZARNECKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić un Nicola Caputo.

Uzstājās Günther Oettinger un Klaus-Heiner Lehne.

Debates tika slēgtas.


17. Ciešāka sadarbība: Eiropas Prokuratūra *** (debates)

Ieteikums par projektu Padomes regulai, ar kuru īsteno ciešāku sadarbību, lai izveidotu Eiropas Prokuratūru (EPPO) [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja. Referente: Barbara Matera (A8-0290/2017).

Barbara Matera iepazīstināja ar ieteikumu.

Uzstājās Věra Jourová (Komisijas locekle).

Uzstājās Sylvia-Yvonne Kaufmann S&D grupas vārdā, Monica Macovei ECR grupas vārdā, Roberta Metsola PPE grupas vārdā, Louis Michel ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jiří Pospíšil, un Laura Ferrara EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Mairead McGUINNESS
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Gilles Lebreton ENF grupas vārdā, Konstantinos Papadakis, pie grupām nepiederošs deputāts, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini un Bogusław Liberadzki.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo un Notis Marias.

Uzstājās Věra Jourová un Barbara Matera.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 5.10.2017. protokola 4.4. punkts.


18. Interpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi) (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Interpola apcietināšanas orderi (t.s. sarkanie paziņojumi) (2017/2873(RSP)).

Matti Maasikas (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Věra Jourová (Komisijas locekle) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā, Bodil Valero Verts/ALE grupas vārdā, Tim Aker EFDD grupas vārdā, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil un Juan Fernando López Aguilar.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias un Julie Ward.

Uzstājās Věra Jourová un Matti Maasikas.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Rainer WIELAND
Priekšsēdētāja vietnieks


19. Komiteju un delegāciju sastāvs

Priekšsēdētājs ir saņēmis PPE grupas pieprasījumus iecelt amatā turpmāk minētos deputātus:

LIBE komiteja: Asim Ahmedov Ademov;

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Asim Ahmedov Ademov.

Iecelšanu uzskatīs par apstiprinātu, ja līdz šā protokola apstiprināšanai nebūs iesniegts neviens iebildums.


20. Drošība uz Eiropas ceļiem (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000060/2017) un kuru uzdeva Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola un Michał Boni PPE grupas vārdā Komisijai: Drošība uz Eiropas ceļiem (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017).

Tomáš Zdechovský izvērsa jautājumu.

Věra Jourová (Komisijas locekle) atbildēja uz jautājumu.

Uzstājās Emil Radev PPE grupas vārdā, Inés Ayala Sender S&D grupas vārdā, Kosma Złotowski ECR grupas vārdā, Pavel Telička ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo un Agnes Jongerius.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jiří Pospíšil.

Uzstājās Věra Jourová.

Debates tika slēgtas.


21. Nākamās sēdes darba kārtība

Nākamās dienas sēdes darba kārtība tika noteikta (dokuments Darba kārtība PE 611.537/OJJE).


22. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 21.48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietniece


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Klātesoši:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Attaisnoti nepiedalās:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridisks paziņojums - Privātuma politika