Index 
Notulen
PDF 279kWORD 81k
Woensdag 4 oktober 2017 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 3.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)
 4.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)
 5.Kredietoverschrijvingen
 6.Ingekomen stukken
 7.Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)
 8.Samenstelling van delegaties
 9.Stemmingen
  9.1.Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.2.Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.3.Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.4.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.5.Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  9.6.Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I (stemming)
  9.7.Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I (stemming)
  9.8.Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (stemming)
  9.9.Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen (stemming)
  9.10.Genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127 (stemming)
  9.11.Genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 (stemming)
  9.12.De uitbanning van kindhuwelijken (stemming)
  9.13.VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (stemming)
 10.Stemverklaringen
 11.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 12.Hervatting van de vergadering
 13.De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië (debat)
 14.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 15.Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU (actualiteitendebat)
 16.Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016 (debat)
 17.Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (debat)
 18.Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) (debat)
 19.Samenstelling commissies en delegaties
 20.Veiligheid op de Europese wegen (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.08 uur geopend.


2. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 135 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken om het houden van een debat ingediend:

I.   De situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou en Maria Lidia Senra Rodríguez, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo en Ignazio Corrao, namens de EFDD-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio, namens de ENF-Fractie, over de situatie van mensen met albinisme in Malawi en andere Afrikaanse landen (B8-0562/2017).

II.   De zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, over de zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Tibor Szanyi, namens de S&D-Fractie, over de zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei en Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, over de zaken van de leiders van de Krim-Tataren, Akhtem Chiygoz en Ilmi Umerov, en journalist Mykola Semena (B8-0559/2017).

III.   De situatie op de Maldiven (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova en Valentinas Mazuronis, namens de ALDE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić en Jana Žitňanská, namens de ECR-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva en Stelios Kouloglou, namens de GUE/NGL-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao en Isabella Adinolfi, namens de EFDD-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev en Ramón Luis Valcárcel Siso, namens de PPE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post en Wajid Khan, namens de S&D-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie op de Maldiven (B8-0561/2017).

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 162 van het Reglement.


3. Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement)

Aan het Parlement toegezonden ontwerpen van gedelegeerde handelingen:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende het definitieve systeem van bijdragen in de administratieve uitgaven van de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 14 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 589/2008 wat betreft de handelsnormen voor eieren van hennen met vrije uitloop wanneer de toegang van de hennen tot de uitloop in de openlucht is beperkt (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 20 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: AGRI

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vereisten inzake producttoezicht en -governance voor verzekeringsondernemingen en verzekeringsdistributeurs (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van informatievereisten en gedragsregels die van toepassing zijn op de distributie van verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 21 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot rectificatie van de Spaanse versie van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie ter aanvulling van Richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van waterverwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van waterverwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ITRE

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 ten aanzien van technische reguleringsnormen inzake indirecte clearingregelingen (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 22 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1233/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toepassing van bepaalde richtsnoeren op het gebied van door de overheid gesteunde exportkredieten (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 25 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 26 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/571 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen inzake vergunningverlening aan, organisatorische vereisten voor en publicatie van transactiemeldingen door aanbieders van datarapporteringsdiensten. (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 26 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van de bijlagen II, III en IV bij Verordening (EU) nr. 978/2012 van het Europees Parlement en de Raad houdende toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 2 maanden vanaf de datum van ontvangst van 27 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: INTA

- Gedelegeerde Verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot technische reguleringsnormen voor gestandaardiseerde Unieterminologie voor aan een betaalrekening gekoppelde diensten (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 1 maand vanaf de datum van ontvangst van 28 september 2017

verwezen naar ten principale: ECON, IMCO (artikel 54 van het Reglement)

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad door te specificeren hoe de nominale waarde van andere financiële instrumenten dan derivaten, de notionele waarde van derivaten en de intrinsieke waarde van beleggingsfondsen moeten worden beoordeeld (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het specificeren hoe de criteria van artikel 20, lid 1, onder c), punt iii), moeten worden toegepast om te beoordelen of bepaalde gebeurtenissen significante negatieve gevolgen hebben voor de marktintegriteit, de financiële stabiliteit, de consumenten, de reële economie of de financiering van huishoudens en ondernemingen in een of meer lidstaten (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad door technische aspecten van de definities in artikel 3, lid 1, van de verordening te specificeren (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 29 september 2017

verwezen naar de bevoegde commissie: ECON

Ontwerp van gedelegeerde handeling waarvoor de termijn op verzoek van de bevoegde commissie is gewijzigd van 1 naar 3 maanden:

- Gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen voor de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Termijn voor de indiening van bezwaren 3 maanden vanaf de datum van ontvangst van 4 september 2017

verwezen naar ten principale: ECON


4. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 110/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, de aanduiding, de presentatie, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - termijn : 29 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: AGRI (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot vervanging van bijlage I bij Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - termijn : 29 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI

- Verordening van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1126/2008 tot goedkeuring van bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad wat International Accounting Standard 28 en International Financial Reporting Standards 1 en 12 betreft (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - termijn : 15 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ECON
advies: JURI

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1338/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot statistieken op basis van de Europese gezondheidsenquête (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - termijn : 30 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: ENVI
advies: EMPL (artikel 54 van het Reglement)

- Verordening van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 1177/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake de communautaire statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC), wat betreft de lijst van secundaire doelvariabelen voor 2019 betreffende de intergenerationele overdracht van achterstand, samenstelling van huishoudens en inkomensontwikkeling (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - termijn : 29 december 2017)
verwezen naar de bevoegde commissie: EMPL


5. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten haar goedkeuring te hechten aan kredietoverschrijving van de Europese Commissie DEC 18/2017 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 27, lid 4, van het Financieel Reglement heeft de Raad van de Europese Unie de begrotingsautoriteit in kennis gesteld van de goedkeuring van kredietoverschrijving DEC 18/2017 - Afdeling III - Commissie.

Overeenkomstig artikel 25, lid 1, van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving V/AB-10/C/17 van de Europese Rekenkamer.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen de kredietoverschrijvingen INF 3/2017 en INF 4/2017 van het Hof van Justitie.

Overeenkomstig artikel 25 van het Financieel Reglement heeft de Begrotingscommissie besloten geen bezwaar te maken tegen kredietoverschrijving INF 2/2017 van de Europese Dienst voor extern optreden.


6. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 2/2017- EDEO (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 3/2017 - Hof van Justitie (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor kredietoverschrijving INF 4/2017 - Hof van Justitie (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 19/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 20/2017 - Afdeling III – Commissie (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 1/2017 - Comité van de Regio's (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 4/2017 - Comité van de Regio's (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving INF 5/2017 - Comité van de Regio's (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG


7. Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de vergadering van de Europese Raad van 19 en 20 oktober 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Beatrix von Storch, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, en Bruno Gollnisch, niet-fractiegebonden lid.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff, over het verloop van het debat (de Voorzitter verschaft uitleg), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, eveneens over het verloop van het debat (de Voorzitter verschaft uitleg), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia en Iratxe García Pérez.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis en Eleftherios Synadinos.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Pervenche Berès, over het verloop van het voorgaande debat (de Voorzitter neemt hiervan kennis), en Indrek Tarand, over de toepassing van artikel 20 van het Reglement (de Voorzitter herinnert eraan dat deze kwestie onder de bevoegdheid van de Conferentie van voorzitters valt).

°
° ° °

8. Samenstelling van delegaties

De Voorzitter heeft van de S&D-Fractie het volgende verzoek tot benoeming ontvangen:

Delegatie in de parlementaire commissie Cariforum-EU: David Martin

Deze benoeming wordt geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Xabier Benito Ziluaga, over de organisatie van het eerste middagdebat (de Voorzitter verschaft uitleg (punt 13 van de notulen van 2.10.2017)).


9. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


9.1. Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0368)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


9.2. Bepalingen van het Schengenacquis inzake het Visuminformatiesysteem in Bulgarije en Roemenië * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de inwerkingstelling van bepaalde bepalingen van het Schengenaquis inzake het Visuminformatiesysteem in de Republiek Bulgarije en in Roemenië [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0369)

Spreker:

Nuno Melo, die erop wijst dat zijn stemapparaat niet werkt.


9.3. Geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens in de Tsjechische Republiek * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van voertuigregistratiegegevens met de Tsjechische Republiek [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPUITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Portugal [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPUITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende de start van de geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Griekenland [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPUITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD

Aangenomen bij één enkele stemming (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/45/EG inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten varen ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 98/41/EG van de Raad inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen en tot wijziging van Richtlijn 2010/65/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende meldingsformaliteiten voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit havens van de lidstaten [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende een inspectiesysteem voor de veilige exploitatie van ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen op geregelde diensten en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende havenstaatcontrole en tot intrekking van Richtlijn 1999/35/EG van de Raad [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE en AMENDEMENTEN

VOORLOPIG AKKOORD

Goedgekeurd (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, en lid 4, onder c), van het Reglement, over het ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Verantwoordelijke leden: Jytte Guteland en Bas Eickhout

(Meerderheid van de leden van het Parlement)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja FG72 x A5547-127, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6 (stemming)

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde soja DAS-44406-6, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid - Verantwoordelijke leden: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. De uitbanning van kindhuwelijken (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) (stemming)

Ontwerpresolutie B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 183 van het Reglement staan op de webpagina's van de leden op de website van het Parlement.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato, namens de EFDD-Fractie, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan en Lucy Anderson

Verslag Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi en Bogdan Andrzej Zdrojewski

Verslag Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Bezwaar tegen een uitvoeringshandeling: wetenschappelijke criteria voor het bepalen van hormoonontregelende eigenschappen - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn en Notis Marias

De uitbanning van kindhuwelijken - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune en Jiří Pospíšil

VN-Klimaatconferentie 2017 in Bonn, Duitsland (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias en Jadwiga Wiśniewska.


11. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 13.08 uur onderbroken.)


VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

12. Hervatting van de vergadering

De vergadering wordt hervat om 15.00 uur.

Het woord wordt gevoerd door Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon en James Carver.


13. De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië (debat)

Verklaring van de Commissie: De grondwet, de rechtsstaat en de grondrechten in Spanje in het licht van de gebeurtenissen in Catalonië (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (eerste vicevoorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Gianni Pittella, namens de S&D-Fractie, Ryszard Antoni Legutko, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Ska Keller, namens de Verts/ALE-Fractie, Raymond Finch, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, en Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Frans Timmermans.

De Voorzitter legt ter afsluiting van het debat een korte verklaring af.

Het debat wordt gesloten.


14. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


15. Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU (actualiteitendebat)

Begrotingspact en de integratie ervan in het wettelijk kader van de EU (2017/2866(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli om het door de EFDD-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Valdis Dombrovskis (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Dariusz Rosati, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Joachim Starbatty, namens de ECR-Fractie, Petr Ježek, namens de ALDE-Fractie, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie, Ernest Urtasun, namens de Verts/ALE-Fractie, Bernard Monot, namens de ENF-Fractie, Janusz Korwin-Mikke, niet-fractiegebonden lid, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, naar aanleiding van de opmerkingen van Mercedes Bresso (de Voorzitter herinnert aan de bepalingen van artikel 164 van het Reglement) en Nikolaos Chountis.

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner en Bernd Lucke.

Het woord wordt gevoerd door Valdis Dombrovskis.

Het woord wordt gevoerd door Marco Valli om overeenkomstig artikel 164 van het Reglement een persoonlijke verklaring af te leggen naar aanleiding van de opmerkingen van Mercedes Bresso (de Voorzitter antwoordt dat de kwestie zal worden onderzocht).

Het debat wordt gesloten.


16. Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016 (debat)

Presentatie van het jaarverslag van de Rekenkamer - 2016 (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (voorzitter van de Rekenkamer) presenteert het verslag.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Martina Dlabajová, namens de ALDE-Fractie, Dennis de Jong, namens de GUE/NGL-Fractie, Indrek Tarand, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Valli, namens de EFDD-Fractie, Olaf Stuger, namens de ENF-Fractie, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes en Jonathan Arnott.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov en Daniel Buda.

(De vergadering wordt enkele ogenblikken onderbroken)

VOORZITTER: Bogusław LIBERADZKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Notis Marias en Maria Grapini.

VOORZITTER: Ryszard CZARNECKI
Ondervoorzitter

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Günther Oettinger en Klaus-Heiner Lehne.

Het debat wordt gesloten.


17. Nauwere samenwerking: Europees Openbaar Ministerie *** (debat)

Aanbeveling over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera leidt de aanbeveling in.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Sylvia-Yvonne Kaufmann, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jiří Pospíšil, en Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie.

VOORZITTER: Mairead McGUINNESS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gilles Lebreton, namens de ENF-Fractie, Konstantinos Papadakis, niet-fractiegebonden lid, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini en Bogusław Liberadzki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo en Notis Marias.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Barbara Matera.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 4.4 van de notulen van 5.10.2017.


18. Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Aanhoudingsbevelen van Interpol (rode kennisgevingen) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (fungerend voorzitter van de Raad) en Věra Jourová (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Tim Aker, namens de EFDD-Fractie, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil en Juan Fernando López Aguilar.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias en Julie Ward.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová en Matti Maasikas.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter


19. Samenstelling commissies en delegaties

De Voorzitter heeft van de PPE-Fractie de volgende verzoeken om benoeming ontvangen:

Commissie LIBE: Asim Ahmedov Ademov

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Asim Ahmedov Ademov

Deze benoemingen worden geacht te zijn bekrachtigd, indien hiertegen vóór de goedkeuring van deze notulen geen bezwaar is gemaakt.


20. Veiligheid op de Europese wegen (debat)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000060/2017) van Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola en Michał Boni, namens de PPE-Fractie, aan de Commissie: Veiligheid op de Europese wegen (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský licht de vraag toe.

Věra Jourová (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Emil Radev, namens de PPE-Fractie, Inés Ayala Sender, namens de S&D-Fractie, Kosma Złotowski, namens de ECR-Fractie, Pavel Telička, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo en Agnes Jongerius.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jiří Pospíšil.

Het woord wordt gevoerd door Věra Jourová.

Het debat wordt gesloten.


21. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 611.537/OJJE).


22. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 21.48 uur gesloten.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Aanwezig:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Verontschuldigd:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Juridische mededeling - Privacybeleid