Indeks 
Protokół
PDF 280kWORD 82k
Środa, 4 października 2017 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 3.Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)
 4.Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)
 5.Przesunięcie środków
 6.Składanie dokumentów
 7.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)
 8.Skład delegacji
 9.Głosowanie
  9.1.Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.2.Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.3.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.4.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.5.Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  9.6.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I (głosowanie)
  9.7.Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I (głosowanie)
  9.8.System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (głosowanie)
  9.9.Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)
  9.10.Genetycznie zmodyfikowana soja FG72 x A5547-127 (głosowanie)
  9.11.Genetycznie zmodyfikowana soja DAS-44406-6 (głosowanie)
  9.12.Położenie kresu małżeństwom dzieci (głosowanie)
  9.13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 12.Wznowienie posiedzenia
 13.Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii (debata)
 14.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 15.Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (debata na aktualny temat)
 16.Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)
 17.Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** (debata)
 18.Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) (debata)
 19.Skład komisji i delegacji
 20.Bezpieczeństwo na drogach europejskich (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godz. 9.08.


2. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Następujący posłowie lub grupy polityczne przedstawili wnioski o przeprowadzenie debaty – złożone zgodnie z art. 135 Regulaminu – dotyczące następujących projektów rezolucji:

I.   Sytuacja osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon i Sven Giegold w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou i Maria Lidia Senra Rodríguez w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru i Soraya Post w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo i Ignazio Corrao w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio w imieniu grupy ENF, w sprawie sytuacji osób z albinizmem w Malawi i w innych krajach afrykańskich (B8-0562/2017).

II.   Sprawy przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Tibor Szanyi w imieniu grupy S&D, w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei i Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, w sprawie spraw przywódców Tatarów krymskich Achtema Czijgoza, Ilmiego Umerowa i dziennikarza Mykoły Semeny (B8-0559/2017).

III.   Sytuacja na Malediwach (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova i Valentinas Mazuronis w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić i Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva i Stelios Kouloglou w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao i Isabella Adinolfi w imieniu grupy EFDD, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev i Ramón Luis Valcárcel Siso w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post i Wajid Khan w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Malediwach (B8-0561/2017).

Czas wystąpień zostanie przydzielony zgodnie z art. 162 Regulaminu.


3. Akty delegowane (art. 105 ust. 6 Regulaminu)

Projekty aktów delegowanych przekazane Parlamentowi:

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie ostatecznego systemu składek na rzecz wydatków administracyjnych Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji iUporządkowanej Likwidacji (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 14 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 589/2008 wzakresie norm handlowych dotyczących jaj zchowu na wolnym wybiegu wprzypadku, gdy dostęp kur do wybiegów na otwartej przestrzeni jest ograniczony (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 20 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. AGRI

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 wodniesieniu do wymogów wzakresie nadzoru nad produktem izarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń idystrybutorów ubezpieczeń (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 wodniesieniu do wymogów informacyjnych izasad prowadzenia działalności mających zastosowanie do dystrybucji ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 21 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie sprostowania hiszpańskiej wersji językowej rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 812/2013 uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE wodniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody użytkowej izestawów zawierających podgrzewacz wody iurządzenie słoneczne (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych wzakresie ustaleń dotyczących rozliczeń pośrednich (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 149/2013 wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących pośrednich uzgodnień rozliczeniowych (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 22 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2011 wsprawie zastosowania niektórych wytycznych wdziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 25 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/571 uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE wodniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących zezwoleń, wymogów organizacyjnych ipublikacji transakcji dla dostawców usług wzakresie udostępniania informacji (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 26 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 2 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 27 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. INTA

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/92/UE w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujednoliconej terminologii unijnej w zakresie najbardziej reprezentatywnych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 1 miesiąc od dnia otrzymania, tj. od dnia 28 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON, IMCO (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie sposobu szacowania wartości nominalnej instrumentów finansowych innych niż pochodne, wartości nominalnej instrumentów pochodnych iwartości aktywów netto funduszy inwestycyjnych (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 wodniesieniu do określenia, wjaki sposób kryteria, októrych mowa wart.20 ust.1 lit.c) ppkt (iii), mają być stosowane do oceny, czy określone wydarzenia mogłyby mieć znaczący inegatywny wpływ na integralność rynku, stabilność finansową, konsumentów, gospodarkę realną lub finansowanie gospodarstw domowych iprzedsiębiorstw wjednym lub kilku państwach członkowskich (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 poprzez doprecyzowanie technicznych elementów definicji określonych wart.3 ust.1 tego rozporządzenia (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 29 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON

Projekt aktu delegowanego, w przypadku którego termin wyrażenia sprzeciwu został zmieniony z 1 na 3 miesiące na wniosek właściej komisji:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących ujawniania informacji na temat aktywów obciążonych i nieobciążonych (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Termin wyrażenia sprzeciwu: 3 miesiące od dnia otrzymania, tj. od dnia 4 września 2017 r.

odesłano do komisji przedm. właśc. ECON


4. Środki wykonawcze (art. 106 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 110/2008 w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - termin: 29 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: AGRI (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji zastępujące załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - termin: 29 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 28 oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1 i 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - termin: 15 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ECON
opinia: JURI

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1338/2008 w odniesieniu do statystyk na podstawie Europejskiego Ankietowego Badania Zdrowia (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - termin: 30 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. ENVI
opinia: EMPL (art. 54 Regulaminu)

- Rozporządzenie Komisji w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 1177/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego statystyk Wspólnoty w sprawie dochodów i warunków życia (EU-SILC) w odniesieniu do wykazu docelowych zmiennych wtórnych dotyczących międzypokoleniowego dziedziczenia niekorzystnych sytuacji życiowych, składu gospodarstw domowych i zmian dochodów na rok 2019 (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - termin: 29 grudnia 2017 r.)
odesłano do komisji przedm. właśc. EMPL


5. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła zatwierdzić przesunięcie środków Komisji Europejskiej DEC 18/2017 - Sekcja 3 - Komisja.

Zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego Rada Unii Europejskiej poinformowała władzę budżetową o zatwierdzeniu przesunięcia środków DEC 18/2017 - Sekcja 3 - Komisja.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Trybunału Obrachunkowego nr V/AB-10/C/17.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie sprzeciwiać się przesunięciu środków Trybunału Sprawiedliwości INF 3/2017 i INF 4/2017.

Zgodnie z art. 25 rozporządzenia finansowego Komisja Budżetowa postanowiła nie zgłaszać sprzeciwu w sprawie przesunięcia środków Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych INF 2/2017.


6. Składanie dokumentów

Następujące dokumenty zostały złożone:

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 2/2017 – ESDZ (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 3/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2017 - Trybunał Sprawiedliwości (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 19/2017 – Sekcja 3 – Komisja (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 20/2017 - Sekcja 3 - Komisja (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 1/2017 - Komitet Regionów (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 4/2017 - Komitet Regionów (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków INF 5/2017 - Komitet Regionów (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

odesłano

komisja przedm. właśc. :

BUDG


7. Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (19–20 października) (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Beatrix von Storch w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF i Bruno Gollnisch niezrzeszony.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Angelika Niebler, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Richarda Sulíka, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Carlosa Iturgaiza, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Beatriz Becerrę Basterrecheę, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Maite Pagazaurtundúę Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík również w sprawie przebiegu debaty (Przewodniczący udzielił wyjaśnień), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia i Iratxe García Pérez.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis i Eleftherios Synadinos.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Frans Timmermans i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12.05.)


PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Pervenche Berès w sprawie trybu prowadzenia poprzedniej debaty (Przewodnicząca przyjęła to wystąpienie do wiadomości) oraz Indrek Tarand w sprawie zastosowania art. 20 Regulaminu (Przewodnicząca przypomniała, że kwestia ta wchodzi w zakres uprawnień Konferencji Przewodniczących).

°
° ° °

8. Skład delegacji

Przewodnicząca otrzymała następującą nominację od grupy S&D:

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM-UE: David Martin

Niniejsza nominacja zostanie uznana za zatwierdzoną, jeżeli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu nikt nie zgłosi sprzeciwu.

°
° ° °

Głos zabrał Xabier Benito Ziluaga w sprawie organizacji pierwszej popołudniowej debaty (Przewodnicząca udzieliła szczegółowych informacji w tej sprawie) (pkt 13 protokołu z dnia 2.10.2017).


9. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


9.1. Zawarcie Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE–LAC [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


9.2. Wprowadzenie w życie w Republice Bułgarii i w Rumunii niektórych przepisów dorobku Schengen dotyczących Wizowego Systemu Informacyjnego * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie stosowania w Republice Bułgarii i w Rumunii przepisów dorobku Schengen związanych z systemem informacyjnym Schengen [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT DECYZJI RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0369)

Wystąpienia

Nuno Melo w celu zgłoszenia nieprawidłowego funkcjonowania jego stanowiska do głosowania.


9.3. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów w Republice Czeskiej * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie uruchomienia w Republice Czeskiej zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Portugalii * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Portugalii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Grecji * (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT DECYZJI WYKONAWCZEJ RADY

Przyjęto w jednym głosowaniu (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2009/45/WE w sprawie reguł i norm bezpieczeństwa statków pasażerskich [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 98/41/WE w sprawie rejestracji osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich Wspólnoty lub z portów państw członkowskich Wspólnoty i zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/65/UE w sprawie formalności sprawozdawczych dla statków wchodzących do lub wychodzących z portów państw członkowskich [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemu inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi oraz zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w sprawie kontroli państwa portu i uchylającej dyrektywę Rady 1999/35/WE [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI I POPRAWKI

WSTĘPNE POROZUMIENIE

Zatwierdzono (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 oraz ust. 4 lit. c) Regulaminu, w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1107/2009 poprzez ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Posłowie odpowiedzialni: Jytte Guteland i Bas Eickhout

(Wymagana większość kwalifikowana)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Genetycznie zmodyfikowana soja FG72 x A5547-127 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję FG72 x A5547-127, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Genetycznie zmodyfikowana soja DAS-44406-6 (głosowanie)

Projekt rezolucji, złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu, w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną soję DAS-44406-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności - Posłowie odpowiedzialni: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis i Sirpa Pietikäinen

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Położenie kresu małżeństwom dzieci (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (głosowanie)

Projekt rezolucji B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głsowaniu:

Sprawozdanie Danieli Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato w imieniu grupy EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan i Lucy Anderson

Sprawozdanie Izaskun Bilbao Barandicy - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi i Bogdan Andrzej Zdrojewski

Sprawozdanie Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Sprzeciw wobec aktu wykonawczego: ustanowienie naukowych kryteriów określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn i Notis Marias

Położenie kresu małżeństwom dzieci - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune i Jiří Pospíšil

Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias i Jadwiga Wiśniewska.


11. Korekty głosowania i zamiary głosowania

Korekty głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Europarl – „Posiedzenia plenarne” / „Głosowania” / „Wyniki głosowania” (Wyniki głosowań imiennych) oraz w wersji papierowej załącznika „Wyniki głosowań imiennych”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana najdłużej przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta, przetłumaczona i opublikowana w Dzienniku Urzędowym.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 13.08.)


PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

12. Wznowienie posiedzenia

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.00.

Głos zabrali: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon i James Carver.


13. Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii (debata)

Oświadczenie Komisji: Konstytucja, praworządność i prawa podstawowe w Hiszpanii w świetle wydarzeń w Katalonii (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (pierwszy wiceprzewodniczący Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Gianni Pittella w imieniu grupy S&D, Ryszard Antoni Legutko w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Ska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, Raymond Finch w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF i Steven Woolfe niezrzeszony.

Głos zabrał Frans Timmermans.

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie na zakończenie debaty.

Debata została zamknięta.


14. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


15. Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (debata na aktualny temat)

Pakt fiskalny i jego włączenie do ram prawnych UE (2017/2866(RSP))

Głos zabrał Marco Valli, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę EFDD.

Głos zabrali: Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Valdis Dombrovskis (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Dariusz Rosati w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Joachim Starbatty w imieniu grupy ECR, Petr Ježek w imieniu grupy ALDE, Miguel Viegas w imieniu grupy GUE/NGL, Ernest Urtasun w imieniu grupy Verts/ALE, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Janusz Korwin-Mikke niezrzeszony, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, w związku z wystąpieniem Mercedes Bresso (Przewodniczący przypomniał postanowienia art. 164 Regulaminu) i Nikolaos Chountis.

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner i Bernd Lucke.

Głos zabrał Valdis Dombrovskis.

Głos zabrał Marco Valli, składając oświadczenie osobiste zgodnie z art. 164 Regulaminu w następstwie wystąpienia Mercedes Bresso (Przewodniczący odpowiedział, że sprawa ta zostanie rozpatrzona).

Debata została zamknięta.


16. Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (debata)

Prezentacja sprawozdania rocznego Trybunału Obrachunkowego – 2016 r. (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego) dokonał prezentacji.

Głos zabrał Günther Oettinger (członek Komisji).

Głos zabrali: Joachim Zeller w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Martina Dlabajová w imieniu grupy ALDE, Dennis de Jong w imieniu grupy GUE/NGL, Indrek Tarand w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Valli w imieniu grupy EFDD, Olaf Stuger w imieniu grupy ENF, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes i Jonathan Arnott.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov i Daniel Buda.

(Posiedzenie zostało na chwilę zawieszone.)

PRZEWODNICTWO: Bogusław LIBERADZKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Notis Marias i Maria Grapini.

PRZEWODNICTWO: Ryszard CZARNECKI
Wiceprzewodniczący

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Günther Oettinger i Klaus-Heiner Lehne.

Debata została zamknięta.


17. Wzmocniona współpraca: Prokuratura Europejska *** (debata)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera przedstawiła zalecenie.

Głos zabrała Věra Jourová (członkini Komisji).

Głos zabrali: Sylvia-Yvonne Kaufmann w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Louis Michel w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Kazimierza Michała Ujazdowskiego, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jiříego Pospíšila, i Laura Ferrara w imieniu grupy EFDD.

PRZEWODNICTWO: Mairead McGUINNESS
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Gilles Lebreton w imieniu grupy ENF, Konstantinos Papadakis niezrzeszony, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini i Bogusław Liberadzki.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Nicola Caputo i Notis Marias.

Głos zabrały: Věra Jourová i Barbara Matera.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.4 protokołu z dnia 5.10.2017.


18. Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Nakazy aresztowania wydawane przez Interpol (tzw. czerwone noty) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (urzędujący przewodniczący Rady) i Věra Jourová (członkini Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Bodil Valero w imieniu grupy Verts/ALE, Tim Aker w imieniu grupy EFDD, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil i Juan Fernando López Aguilar.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias i Julie Ward.

Głos zabrali: Věra Jourová i Matti Maasikas.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący


19. Skład komisji i delegacji

Przewodniczący otrzymał od grupy PPE następujące wnioski o nominację:

komisja LIBE: Asim Ahmedov Ademov

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Asim Ahmedov Ademov

Niniejsze nominacje zostaną uznane za zatwierdzone, jeśli począwszy od chwili obecnej do czasu zatwierdzenia niniejszego protokołu, nikt nie zgłosi sprzeciwu.


20. Bezpieczeństwo na drogach europejskich (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000060/2017), które skierowali Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola i Michał Boni w imieniu grupy PPE, do Komisji: Bezpieczeństwo na drogach europejskich (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský rozwinął pytanie.

Věra Jourová (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie.

Głos zabrali: Emil Radev w imieniu grupy PPE, Inés Ayala Sender w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Pavel Telička w imieniu grupy ALDE, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo i Agnes Jongerius.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrał Jiří Pospíšil.

Głos zabrała Věra Jourová.

Debata została zamknięta.


21. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 611.537/OJJE).


22. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 21.48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodnicząca


LISTA OBECNOŚCI

Obecni:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Nieobecność usprawiedliwiona:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności