Zoznam 
Zápisnica
PDF 278kWORD 82k
Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)
 3.Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)
 4.Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)
 5.Presun rozpočtových prostriedkov
 6.Predloženie dokumentov
 7.Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)
 8.Zloženie delegácií
 9.Hlasovanie
  9.1.Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.2.Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.3.Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.4.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.5.Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  9.6.Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I (hlasovanie)
  9.7.Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I (hlasovanie)
  9.8.Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (hlasovanie)
  9.9.Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (hlasovanie)
  9.10.Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasovanie)
  9.11.Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasovanie)
  9.12.Ukončenie manželstiev maloletých (hlasovanie)
  9.13.Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (hlasovanie)
 10.Vysvetlenia hlasovania
 11.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 12.Pokračovanie rokovania
 13.Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (rozprava)
 14.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 15.Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ (tematická rozprava)
 16.Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016 (rozprava)
 17.Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra *** (rozprava)
 18.Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“) (rozprava)
 19.Zloženie výborov a delegácií
 20.Bezpečnosť na európskych cestách (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.08 h.


2. Rozprava o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesení)

Nasledujúci poslanci/politické skupiny požiadali podľa článku 135 rokovacieho poriadku, aby sa konala rozprava o týchto návrhoch uznesení:

I.   Situácia ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0543/2017);

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0544/2017);

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou a Maria Lidia Senra Rodríguez v mene skupiny GUE/NGL, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0546/2017);

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0547/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru a Soraya Post v mene skupiny S&D, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0551/2017);

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0553/2017);

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo a Ignazio Corrao v mene skupiny EFDD, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0554/2017);

—   Mario Borghezio v mene skupiny ENF, o situácii ľudí s albinizmom v Malawi a iných afrických krajinách (B8-0562/2017).

II.   Prípady vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé a Bart Staes v mene skupiny Verts/ALE, o prípadoch vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (B8-0545/2017);

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o prípadoch vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (B8-0548/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, o prípadoch vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (B8-0552/2017);

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o prípadoch vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (B8-0557/2017);

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei a Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, o prípadoch vedúcich predstaviteľov krymských Tatárov Achtema Čijgoza a Ilmiho Umerova a novinára Mykolu Semenu (B8-0559/2017).

III.   Situácia na Maldivách (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova a Valentinas Mazuronis v mene skupiny ALDE, o situácii na Maldivách (B8-0549/2017);

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić a Jana Žitňanská v mene skupiny ECR, o situácii na Maldivách (B8-0550/2017);

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva a Stelios Kouloglou v mene skupiny GUE/NGL, o situácii na Maldivách (B8-0555/2017);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao a Isabella Adinolfi v mene skupiny EFDD, o situácii na Maldivách (B8-0556/2017);

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev a Ramón Luis Valcárcel Siso v mene skupiny PPE, o situácii na Maldivách (B8-0558/2017);

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post a Wajid Khan v mene skupiny S&D, o situácii na Maldivách (B8-0560/2017);

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, o situácii na Maldivách (B8-0561/2017).

Rečnícky čas sa rozdelí v súlade s článkom 162 rokovacieho poriadku.


3. Delegované akty (článok 105 ods. 6 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli postúpené tieto návrhy delegovaných aktov:

- Delegované na Riadenie Komisie o konečnom systéme príspevkov na administratívne výdavky Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 14. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa mení na Riadenie (ES) č. 589/2008, pokiaľ ide o obchodné normy týkajúce sa vajec z chovu vo voľnom výbehu v prípade obmedzeného prístupu sliepok k voľnému výbehu (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 20. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: AGRI

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide opožiadavky na poisťovne adistribútorov poistenia týkajúce sa dohľadu nad produktmi aich správy (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) 2016/97, pokiaľ ide oinformačné požiadavky apravidlá výkonu činnosti uplatniteľné nadistribúciu investičných produktov založených na poistení (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 21. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa opravuje španielske jazykové znenie delegovaného na Riadenia Komisie (EÚ) č. 812/2013, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho pa Rlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide ooznačovanie ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody azostáv zložených zohrievača vody asolárneho za Riadenia energetickými štítkami (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ITRE

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa mení delegované na Riadenie Komisie(EÚ) č. 149/2013, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa nepriamych zúčtovacích mechanizmov (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 22. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa mení na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) č. 1233/2011 ouplatňovaní určitých usmernení voblasti štátom podporovaných vývozných úverov (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 25. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa mení na Riadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek sdvojakým použitím (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 26. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa mení delegované na Riadenie Komisie (EÚ) 2017/571, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho pa Rlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide oregulačné technické predpisy týkajúce sa udeľovania povolenia, organizačných požiadaviek auverejňovania transakcií pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 26. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa menia prílohyII, III aIV kna Riadeniu Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 2 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 27. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: INTA

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho pa Rlamentu a Rady 2014/92/EÚ so zreteľom na regulačné technické predpisy pre štanda Rdizovanú terminológiu Únie pre najtypickejšie služby viazané na platobný účet (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 1 mesiac od dátumu prijatia, t. j. od 28. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON, IMCO (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide ourčenie toho, ako sa má posudzovať nominálna hodnota iných finančných nástrojov než deriváty, pomyselná hodnota derivátov ačistá hodnota aktív investičných fondov (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 scieľom uviesť, ako sa kritériá uvedené včlánku 20 ods. 1 písm. c) bode iii) majú uplatňovať na účely posúdenia, či by vdôsledku určitých udalostí mohlo dôjsť kvýznamnému anegatívnemu dosahu na integritu trhu, finančnú stabilitu, spotrebiteľov, reálnu ekonomiku alebo financovanie domácností apodnikov vjednom alebo vo viacerých členských štátoch (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide ospresnenie technických prvkov vymedzenia pojmov stanovených včlánku 3 ods. 1 na Riadenia (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 29. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota z 1 na 3 mesiace na návrh príslušného výboru:

- Delegované na Riadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa na Riadenie Európskeho pa Rlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre zverejňovanie zaťažených a nezaťažených aktív (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Lehota na vznesenie námietky: 3 mesiace od dátumu prijatia, t. j. od 4. septembra 2017

predložené gestorskému výboru: ECON


4. Vykonávacie opatrenia (článok 106 rokovacieho poriadku)

Parlamentu boli predložené tieto návrhy vykonávacích opatrení patriace do regulačného postupu s kontrolou:

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - lehota: 29. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: AGRI (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa nahrádza príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - lehota: 29. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy, pokiaľ ide o medzinárodný účtovný štandard 28 a medzinárodné štandardy finančného výkazníctva 1 a 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - lehota: 15. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ECON
stanovisko: JURI

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokiaľ ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - lehota: 30. december 2017)
predložené gestorskému výboru: ENVI
stanovisko: EMPL (článok 54 rokovacieho poriadku)

- Nariadenie Komisie, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o štatistike Spoločenstva o príjmoch a životných podmienkach (EU-SILC), pokiaľ ide o zoznam cieľových sekundárnych premenných týkajúcich sa medzigeneračného prenosu znevýhodnení, zloženia domácnosti a vývoja príjmov na rok 2019 (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - lehota: 29. december 2017)
predložené gestorskému výboru: EMPL


5. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol schváliť presun rozpočtových prostriedkov Európskej komisie DEC 18/2017 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 27 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách Rada Európskej únie informovala rozpočtový orgán o schválení presunu rozpočtových prostriedkov DEC 18/2017 - Oddiel III - Komisia.

V súlade s článkom 25 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov Európskeho dvora audítorov V/AB-10/C/17.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov Súdneho dvora INF 3/2017 a INF 4/2017.

V súlade s článkom 25 nariadenia o rozpočtových pravidlách Výbor pre rozpočet rozhodol nevzniesť námietku voči presunu rozpočtových prostriedkov Európskej služby pre vonkajšiu činnosť INF 2/2017.


6. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 2/2017 - ESVČ (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 3/2017 - Súdny dvor (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2017 - Súdny dvor (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 19/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2017 - Oddiel III - Komisia (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov DEC 1/2017 - Výbor regiónov (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 4/2017 - Výbor regiónov (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun rozpočtových prostriedkov INF 5/2017 - Výbor regiónov (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG


7. Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Beatrix von Storch v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF a Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Angelika Niebler, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff k priebehu rozpravy (predseda uviedol bližšie informácie), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík takisto k priebehu rozpravy (predseda uviedol bližšie informácie), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia a Iratxe García Pérez.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis a Eleftherios Synadinos.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili: Frans Timmermans a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.50 h kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)


PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili Pervenche Berès k vedeniu predchádzajúcej rozpravy (predsedníčka to vzala na vedomie) a Indrek Tarand k uplatňovaniu článku 20 rokovacieho poriadku (predsedníčka pripomenula, že táto otázka patrí do právomoci Konferencie predsedov).

°
° ° °

8. Zloženie delegácií

Predsedníčka prijala žiadosť skupiny S&D o toto vymenovanie:

Delegácia pri Parlamentnom výbore Cariforum – EÚ: David Martin

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené nijaké námietky, toto menovanie sa bude považovať za schválené.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Xabier Benito Ziluaga k organizácii prvej popoludňajšej rozpravy (predsedníčka uviedla k tejto téme bližšie informácie (bod 13 zápisnice zo dňa 2.10.2017).


9. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


9.1. Dohoda o zriadení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o založení Medzinárodnej nadácie EÚ – LAK v mene Európskej únie [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlament udelil súhlas s uzavretím dohody.


9.2. Ustanovenia schengenského acquis týkajúce sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o nadobudnutí účinnosti niektorých ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa vízového informačného systému v Bulharskej republike a Rumunsku [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0369)

Vystúpenia:

Nuno Melo, ktorý upozornil na nefungovanie jeho hlasovacieho zariadenia.


9.3. Automatizovaná výmena údajov o evidencii vozidiel v Českej republike * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny údajov o evidencii vozidiel v Českej republike [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Portugalsku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Portugalsku [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Grécku * (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o začatí automatizovanej výmeny daktyloskopických údajov v Grécku [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA RADY

Prijatý v jedinom hlasovaní (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Bezpečnostné pravidlá a normy pre osobné lode ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/45/ES o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Registrácia osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 98/41/ES o registrácii osôb na palubách osobných lodí plávajúcich do prístavov alebo z prístavov členských štátov Spoločenstva a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Systém inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systéme inšpekcií v záujme bezpečnej prevádzky prievozných lodí ro-ro a osobných vysokorýchlostných plavidiel v pravidelnej preprave, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES o štátnej prístavnej kontrole a ruší smernica Rady 1999/35/ES [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

PREDBEŽNÁ DOHODA

Schválené (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (hlasovanie)

Návrh uznesenia, predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 a ods. 4 písm. c) rokovacieho poriadku, o návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu (ES) č. 1107/2009 stanovením vedeckých kritérií určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Zodpovední poslanci: Jytte Guteland a Bas Eickhout

(Väčšina hlasov všetkých poslancov Parlamentu)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Geneticky modifikovaná sója FG72 x A5547-127 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju FG72 x A5547-127, sú z nej zložené alebo vyrobené (D051972 - 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Zodpovední poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Geneticky modifikovaná sója DAS-44406-6 (hlasovanie)

Návrh uznesenia, predložený v súlade s článkom 106 ods. 2 a 3 rokovacieho poriadku, o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Komisie, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú sóju DAS-44406-6, sú z nej zložené alebo vyrobené (D051971 - 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017) - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín - Zodpovední poslanci: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis a Sirpa Pietikäinen

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Ukončenie manželstiev maloletých (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato v mene skupiny EFDD, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan a Lucy Anderson

Správa: Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi a Bogdan Andrzej Zdrojewski

Správa: Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Námietka k vykonávaciemu aktu: vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn a Notis Marias

Ukončenie manželstiev maloletých - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune a Jiří Pospíšil

Konferencia OSN o zmene klímy 2017 v Bonne, Nemecko (COP 23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias a Jadwiga Wiśniewska.


11. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke Europarl, „Plenárne zasadnutia“, „Hlasovanie“, „Výsledky hlasovaní“ (Výsledky hlasovania podľa mien) a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

(Schôdza bola prerušená o 13.08.)


PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

12. Pokračovanie rokovania

Schôdza pokračovala o 15.00.

Vystúpili títo poslanci: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon a James Carver.


13. Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Ústava, právny štát a základné práva v Španielsku vzhľadom na udalosti v Katalánsku (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (prvý podpredseda Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Gianni Pittella v mene skupiny S&D, Ryszard Antoni Legutko v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Raymond Finch v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, a Steven Woolfe – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil Frans Timmermans.

Predseda vystúpil s krátkym vyhlásením na záver rozpravy.

Rozprava sa skončila.


14. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


15. Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ (tematická rozprava)

Rozpočtová dohoda a jej začlenenie do právneho rámca EÚ (2017/2866(RSP))

V rozprave vystúpil Marco Valli, aby začal rozpravu navrhovanú skupinou EFDD.

Vystúpili: Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Valdis Dombrovskis (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Dariusz Rosati v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Joachim Starbatty v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, Miguel Viegas v mene skupiny GUE/NGL, Ernest Urtasun v mene skupiny Verts/ALE, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Janusz Korwin-Mikke – nezaradený poslanec, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea v reakcii na slová, ktoré predniesla Mercedes Bresso (predseda pripomenul ustanovenia článku 164 rokovacieho poriadku) a Nikolaos Chountis.

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner a Bernd Lucke.

V rozprave vystúpil Valdis Dombrovskis.

V rozprave vystúpil Marco Valli s osobným vyhlásením podľa článku 164 rokovacieho poriadku v reakcii na slová, ktoré predniesla Mercedes Bresso (predseda odpovedal, že táto otázka sa preskúma).

Rozprava sa skončila.


16. Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016 (rozprava)

Predloženie výročnej správy Dvora audítorov – 2016 (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (predseda Dvora audítorov) uviedol správu.

V rozprave vystúpil Günther Oettinger (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Joachim Zeller v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Martina Dlabajová v mene skupiny ALDE, Dennis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Indrek Tarand v mene skupiny Verts/ALE, Marco Valli v mene skupiny EFDD, Olaf Stuger v mene skupiny ENF, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes a Jonathan Arnott.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov a Daniel Buda.

(Rokovanie bolo na chvíľu prerušené.)

PREDSEDNÍCTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Notis Marias a Maria Grapini.

PREDSEDNÍCTVO: Ryszard CZARNECKI
podpredseda

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić a Nicola Caputo.

Vystúpili: Günther Oettinger a Klaus-Heiner Lehne.

Rozprava sa skončila.


17. Posilnená spolupráca: Európska prokuratúra *** (rozprava)

Odporúčanie k návrhu nariadenia, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera uviedla odporúčanie.

V rozprave vystúpila Věra Jourová (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Sylvia-Yvonne Kaufmann v mene skupiny S&D, Monica Macovei v mene skupiny ECR, Roberta Metsola v mene skupiny PPE, Louis Michel v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jiří Pospíšil, a Laura Ferrara v mene skupiny EFDD.

PREDSEDNÍCTVO: Mairead McGUINNESS
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Gilles Lebreton v mene skupiny ENF, Konstantinos Papadakis – nezaradený poslanec, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini a Bogusław Liberadzki.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola Caputo a Notis Marias.

Vystúpili: Věra Jourová a Barbara Matera.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.4 zápisnice zo dňa 5.10.2017.


18. Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“) (rozprava)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Zatýkacie rozkazy Interpolu (tzv. „červené obežníky“) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (úradujúci predseda Rady) a Věra Jourová (členka Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Claude Moraes v mene skupiny S&D, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Bodil Valero v mene skupiny Verts/ALE, Tim Aker v mene skupiny EFDD, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil a Juan Fernando López Aguilar.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias a Julie Ward.

Vystúpili: Věra Jourová a Matti Maasikas.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda


19. Zloženie výborov a delegácií

Predseda dostal od skupiny PPE tieto žiadosti o menovania:

LIBE: Asim Ahmedov Ademov

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom zhromaždení AKT – EÚ: Asim Ahmedov Ademov

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


20. Bezpečnosť na európskych cestách (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000060/2017), ktorú položili Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola a Michał Boni v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Bezpečnosť na európskych cestách (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský rozvinul otázku.

Věra Jourová (členka Komisie) odpovedala na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Emil Radev v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Kosma Złotowski v mene skupiny ECR, Pavel Telička v mene skupiny ALDE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo a Agnes Jongerius.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Jiří Pospíšil.

V rozprave vystúpila Věra Jourová.

Rozprava sa skončila.


21. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument „Program rokovania“ PE 611.537/OJJE).


22. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 21.48 h.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Prítomní:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Ospravedlnení:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia