Index 
Protokoll
PDF 272kWORD 80k
Onsdagen den 4 oktober 2017 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
 4.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
 5.Anslagsöverföringar
 6.Inkomna dokument
 7.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)
 8.Delegationernas sammansättning
 9.Omröstning
  9.1.Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.4.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.5.Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.6.Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I (omröstning)
  9.7.Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I (omröstning)
  9.8.Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (omröstning)
  9.9.Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (omröstning)
  9.10.Genetiskt modifierad sojaböna FG72 x A5547-127 (omröstning)
  9.11.Genetiskt modifierad sojaböna DAS-44406-6 (omröstning)
  9.12.Avskaffande av barnäktenskap (omröstning)
  9.13.FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien (debatt)
 14.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 15.Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram (debatt om en aktuell fråga)
 16.Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016 (debatt)
 17.Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (debatt)
 18.Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (debatt)
 19.Utskottens och delegationernas sammansättning
 20.Säkerheten på Europas vägar (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.08.


2. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)

Nedanstående ledamöter eller politiska grupper hade, i enlighet med artikel 135 i arbetsordningen, begärt en debatt om följande resolutionsförslag:

I.   Situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (2017/2868(RSP))

—   Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0543/2017),

—   Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0544/2017),

—   Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou och Maria Lidia Senra Rodríguez för GUE/NGL-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0546/2017),

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, David McAllister, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Brunon Wenta, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0547/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru och Soraya Post för S&D-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0551/2017),

—   Karol Karski, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Monica Macovei, Jan Zahradil, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0553/2017),

—   Isabella Adinolfi, Rolandas Paksas, Fabio Massimo Castaldo och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0554/2017),

—   Mario Borghezio för ENF-gruppen, om situationen för personer med albinism i Malawi och andra afrikanska länder (B8-0562/2017).

II.   Fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (2017/2869(RSP))

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (B8-0545/2017),

—   Johannes Cornelis van Baalen, Ilhan Kyuchyuk, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (B8-0548/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Tibor Szanyi för S&D-gruppen, om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (B8-0552/2017),

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anna Maria Corazza Bildt, Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Seán Kelly, Jiří Pospíšil, Dariusz Rosati och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (B8-0557/2017),

—   Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei och Ruža Tomašić för ECR-gruppen, om fallen med de krimtatariska ledarna Achtem Tjijgoz och Ilmi Umerov samt journalisten Mykola Semena (B8-0559/2017).

III.   Situationen i Maldiverna (2017/2870(RSP))

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Nedzhmi Ali, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Filiz Hyusmenova och Valentinas Mazuronis för ALDE-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0549/2017),

—   Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Urszula Krupa, Notis Marias, Raffaele Fitto, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Valdemar Tomaševski, Jan Zahradil, Monica Macovei, Ruža Tomašić och Jana Žitňanská för ECR-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0550/2017),

—   Marie-Christine Vergiat, Younous Omarjee, Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Sabine Lösing, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Kostadinka Kuneva och Stelios Kouloglou för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0555/2017),

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao och Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen, sur la situation aux Maldives (B8-0556/2017),

—   Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Cristian Dan Preda, Sandra Kalniete, Anna Záborská, Jiří Pospíšil, Deirdre Clune, Seán Kelly, Andrey Kovatchev och Ramón Luis Valcárcel Siso för PPE-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0558/2017),

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post och Wajid Khan för S&D-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0560/2017),

—   Barbara Lochbihler, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé, Michel Reimon, Judith Sargentini, Sven Giegold och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Maldiverna (B8-0561/2017).

Talartiden fördelas i enlighet med artikel 162 i arbetsordningen.


3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om det slutliga systemet för bidrag till den gemensamma resolutionsnämndens administrativa utgifter (C(2017)06047 - 2017/2851(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 14 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EG) nr 589/2008 vad gäller handelsnormerna för ägg från utehöns när hönsens tillträde till en rastgård utomhus begränsas (C(2017)06214 - 2017/2853(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 20 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller produkttillsyns- och styrningskrav för försäkringsföretag och försäkringsdistributörer (C(2017)06218 - 2017/2854(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 vad gäller informationskrav och uppföranderegler för distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter (C(2017)06229 - 2017/2855(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 21 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om rättelse av den spanska språkversionen av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 812/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av varmvattenberedare, ackumulatortankar och paket med varmvattenberedare och solvärmeutrustning (C(2017)06261 - 2017/2862(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang (C(2017)06268 - 2017/2860(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 22 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 vad gäller tekniska tillsynsstandarder för indirekta clearingarrangemang (C(2017)06270 - 2017/2859(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 22 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1233/2011 om tillämpningen av vissa riktlinjer för statsstödda exportkrediter (C(2017)06315 - 2017/2863(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 25 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 om upprättande av en gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden (C(2017)06321 - 2017/2865(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 26 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/571 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU avseende tekniska tillsynsstandarder när det gäller auktorisation, organisatoriska krav och publicering av transaktioner för leverantörer av datarapporteringstjänster (C(2017)06337 - 2017/2864(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 26 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II, III och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet (C(2017)06339 - 2017/2871(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 2 månader, från och med mottagandedagen den 27 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för en standardiserad unionsterminologi för betalkontotjänster (C(2017)06451 - 2017/2882(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 1 månad, från och med mottagandedagen den 28 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON, IMCO (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur det nominella beloppet för finansiella instrument utom derivat, det nominella beloppet för derivat och fondandelsvärdet för investeringsfonder ska bedömas (C(2017)06464 - 2017/2884(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av hur kriterierna i artikel 20.1 c iii ska tillämpas för att bedöma om vissa händelser skulle orsaka en allvarlig och negativ påverkan på marknadsintegriteten, den finansiella stabiliteten, konsumenterna, realekonomin eller finansieringen av hushåll och företag i en eller flera medlemsstater (C(2017)06469 - 2017/2885(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 med närmare angivelse av innebörden av tekniska delar av definitionerna i artikel 3.1 i förordningen (C(2017)06474 - 2017/2883(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 29 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

Förslag till delegerad akt för vilken tidsfristen för invändningar har förlängts från 1 till 3 månader på det ansvariga utskottets begäran:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 med avseende på tekniska tillsynsstandarder för offentliggörande av intecknade och icke intecknade tillgångar (C(2017)05959 – 2017/2823(DEA))

Tidsfrist för invändningar: 3 månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2017

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON


4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker (D049324/04 - 2017/2886(RPS) - tidsfrist: 29 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: AGRI (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ersättande av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 (D052119/01 - 2017/2880(RPS) - tidsfrist: 29 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, med avseende på International Accounting Standard 28 samt International Financial Reporting Standard 1 och 12 (D052439/02 - 2017/2850(RPS) - tidsfrist: 15 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: JURI

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1338/2008 vad gäller statistik som grundas på den europeiska hälsoenkäten (EHIS) (D052679/02 - 2017/2887(RPS) - tidsfrist: 30 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: EMPL (artikel 54 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2019 års förteckning över sekundära målvariabler för överföring av nackdelar från generation till generation, hushållens sammansättning och inkomstutvecklingen (D052682/02 - 2017/2881(RPS) - tidsfrist: 29 december 2017)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL


5. Anslagsöverföringar

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen beslutat att godkänna anslagsöverföringarna från kommissionen DEC 18/2017 – Avsnitt III – kommissionen.

Rådet hade i enlighet med 27.4 i budgetförordningen underrättat budgetmyndigheten om godkännandet av anslagsöverföring DEC 18/2017 – Avsnitt III – kommissionen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring V/AB-10/C/17 från Europeiska revisionsrätten.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföringarna INF 3/2017 och INF 4/2017 från domstolen.

Budgetutskottet hade i enlighet med artikel 25 i budgetförordningen beslutat att inte invända mot anslagsöverföring INF 2/2017 från Europeiska utrikestjänsten.


6. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2017 - Utrikestjänsten (N8-0051/2017 - C8-0314/2017 - 2017/2196(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 3-INF/2017 – Domstolen (N8-0052/2017 - C8-0315/2017 - 2017/2197(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 4-INF/2017 – Domstolen (N8-0053/2017 - C8-0316/2017 - 2017/2198(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 19/2017 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0054/2017 - C8-0323/2017 - 2017/2202(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 20/2017- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0055/2017 - C8-0336/2017 - 2017/2212(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2017 – Regionkommittén (N8-0056/2017 - C8-0339/2017 - 2017/2213(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2017 – Regionkommittén (N8-0057/2017 - C8-0340/2017 - 2017/2214(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2017 – Regionkommittén (N8-0058/2017 - C8-0341/2017 - 2017/2215(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG


7. Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (2017/2744(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Beatrix von Storch för EFDD-gruppen, Nicolas Bay för ENF-gruppen, och Bruno Gollnisch, grupplös.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Angelika Niebler, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Richard Sulík, Maria João Rodrigues, Roberts Zīle, Sophia in 't Veld, Miguel Urbán Crespo, Jordi Solé, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Carlos Iturgaiz, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Sotirios Zarianopoulos, Janusz Lewandowski, Victor Boştinaru, Ulrike Trebesius, Javier Nart, Marina Albiol Guzmán, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatriz Becerra Basterrechea, Ernest Urtasun, Alexander Graf Lambsdorff, om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Peter Lundgren, Mario Borghezio, Krisztina Morvai, Franck Proust, Josef Weidenholzer, Anneleen Van Bossuyt, Alexander Graf Lambsdorff, Josu Juaristi Abaunz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Ulrike Lunacek, Fabio Massimo Castaldo, Gerolf Annemans, Esteban González Pons, Francisco Assis, Richard Sulík, även om debattens förlopp (talmannen gjorde förtydliganden), Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Julia Reda, Elisabetta Gardini, Hilde Vautmans, Birgit Sippel, Cecilia Wikström, Matt Carthy, Ádám Kósa, Pervenche Berès, Andrey Kovatchev, Javi López, Michaela Šojdrová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Cécile Kashetu Kyenge, Gunnar Hökmark, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tibor Szanyi, Neena Gill, Lefteris Christoforou, Péter Niedermüller, Tunne Kelam, Evelyn Regner, Kati Piri, Sergei Stanishev, Patrizia Toia och Iratxe García Pérez.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ana Gomes, Ruža Tomašić, Beatriz Becerra Basterrechea, Neoklis Sylikiotis och Eleftherios Synadinos.

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

Talare: Frans Timmermans och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.50, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)


ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Pervenche Berès yttrade sig om de föregående debattens förlopp (talmannen noterade detta) och Indrek Tarand yttrade sig om tillämpningen om artikel 20 i arbetsordningen (talmannen påminde om att frågan tillhörde talmanskonferensens behörighet).

°
° ° °

8. Delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit följande begäran om utnämning från S&D-gruppen:

delegationen till parlamentarikerkommittén Cariforum-EU: David Martin

Denna utnämning skulle betraktas som godkänd om det inte framställdes några invändningar mot den före justeringen av detta protokoll.

°
° ° °

Talare: Xabier Benito Ziluaga yttrade sig om organiseringen av eftermiddagens första debatt. (Talmannen gjorde förtydliganden om detta (punkt 13 i protokollet av den 2.10.2017).


9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på parlamentets webbplats.


9.1. Avtal om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC [11342/2016 - C8-0458/2016 - 2016/0217(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Javier Couso Permuy (A8-0279/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0368)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


9.2. Bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Bulgarien och Rumänien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om inledande av tillämpningen av vissa bestämmelser i Schengenregelverket rörande Informationssystemet för viseringar i Republiken Bulgarien och Rumänien [10161/2017 - C8-0224/2017 - 2017/0808(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A8-0286/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

UTKAST TILL RÅDETS BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0369)

Inlägg:

Nuno Melo påtalade att det var problem med hans omröstningsapparat.


9.3. Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Tjeckien * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien [09893/2017 - C8-0197/2017 - 2017/0806(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Maria Grapini (A8-0288/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0370)


9.4. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal [09898/2017 - C8-0213/2017 - 2017/0807(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jaromír Štětina (A8-0289/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0371)


9.5. Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland [10476/2017 - C8-0230/2017 - 2017/0809(CNS)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Claude Moraes (A8-0287/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

UTKAST TILL RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA-PROV(2017)0372)


9.6. Säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/45/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg [COM(2016)0369 - C8-0208/2016 - 2016/0170(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Daniela Aiuto (A8-0167/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0373)


9.7. Registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna [COM(2016)0370 - C8-0209/2016 - 2016/0171(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A8-0168/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0374)


9.8. Inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ett inspektionssystem för säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik och om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/16/EG om hamnstatskontroll och om upphävande av rådets direktiv 1999/35/EG [COM(2016)0371 - C8-0210/2016 - 2016/0172(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0165/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE

Godkändes (P8_TA-PROV(2017)0375)


9.9. Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2–3 och 106.4 c i arbetsordningen, om förslaget till kommissionens förordning om ändring av bilaga II till förordning (EG) nr 1107/2009 genom angivande av vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper (D048947/06 - 2017/2801(RPS)) (B8-0542/2017) – utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Ansvariga ledamöter: Jytte Guteland och Bas Eickhout

(majoritet av parlamentets ledamöter)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0376)


9.10. Genetiskt modifierad sojaböna FG72 x A5547-127 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan FG72 x A5547-127, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051972 ; 2017/2879(RSP)) (B8-0540/2017)utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0377)


9.11. Genetiskt modifierad sojaböna DAS-44406-6 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2–3 i arbetsordningen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade sojabönan DAS-44406-6 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (D051971 ; 2017/2878(RSP)) (B8-0541/2017)utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet – Ansvariga ledamöter: Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0378)


9.12. Avskaffande av barnäktenskap (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0535/2017 (2017/2663(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0379)


9.13. FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) (omröstning)

Resolutionsförslag B8-0534/2017 (2017/2620(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA-PROV(2017)0380)


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Daniela Aiuto - A8-0167/2017
Rosa D'Amato för EFDD-gruppen, Maria Grapini, Rupert Matthews, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Daniel Hannan och Lucy Anderson

Betänkande Izaskun Bilbao Barandica - A8-0168/2017
Rosa D'Amato, Tibor Szanyi och Bogdan Andrzej Zdrojewski

Betänkande Dominique Riquet - A8-0165/2017
José Inácio Faria

Invändning mot en genomförandeakt: vetenskapliga kriterier för att fastställa hormonstörande egenskaper - B8-0542/2017
Urszula Krupa, Younous Omarjee, Igor Šoltes, Sylvie Goddyn och Notis Marias

Avskaffande av barnäktenskap - (2017/2663(RSP)) - B8-0535/2017
Krisztina Morvai, José Inácio Faria, Momchil Nekov, Marek Jurek, Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Notis Marias, Stanislav Polčák, Deirdre Clune och Jiří Pospíšil

FN:s klimatkonferens 2017 i Bonn, Tyskland (COP23) - (2017/2620(RSP)) - B8-0534/2017
Momchil Nekov, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Deirdre Clune, Notis Marias och Jadwiga Wiśniewska.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på parlamentets webbplats, ”Plenum”, ”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på parlamentets webbplats uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 13.08.)


ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Talman

12. Återupptagande av sammanträdet

Sammanträdet återupptogs kl. 15.00.

Talare: Carlos Iturgaiz, Jonathan Arnott, Enrique Calvet Chambon och James Carver.


13. Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien (debatt)

Uttalande av kommissionen: Konstitutionen, rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna i Spanien mot bakgrund av händelserna i Katalonien (2017/2888(RSP))

Frans Timmermans (kommissionens förste vice ordförande) gjorde ett uttalande.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Gianni Pittella för S&D-gruppen, Ryszard Antoni Legutko för ECR-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, Ska Keller för Verts/ALE-gruppen, Raymond Finch för EFDD-gruppen, Marcel de Graaff för ENF-gruppen, och Steven Woolfe, grupplös.

Talare: Frans Timmermans.

Talmannen gjorde ett kort uttalande som avslutning på debatten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


15. Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram (debatt om en aktuell fråga)

Finanspakten och dess införlivande i EU:s rättsliga ram (2017/2866(RSP))

Talare: Marco Valli som inledde debatten på förslag av EFDD-gruppen.

Talare: Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Dariusz Rosati för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Joachim Starbatty för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, Miguel Viegas för GUE/NGL-gruppen, Ernest Urtasun för Verts/ALE-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Luděk Niedermayer, Roberto Gualtieri, Notis Marias, Marisa Matias, Marco Zanni, Danuta Maria Hübner, Maria João Rodrigues, Ryszard Czarnecki, Miguel Urbán Crespo, Mara Bizzotto, Gunnar Hökmark, Ramón Jáuregui Atondo, Matt Carthy, Othmar Karas, Mercedes Bresso, Laura Agea, till följd av Mercedes Bresso inlägg (talmannen påminde om bestämmelserna i artikel 164 i arbetsordningen) och Nikolaos Chountis.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Theodor Dumitru Stolojan, Paul Tang, Siegfried Mureşan, Hugues Bayet, Costas Mavrides, Evelyn Regner och Bernd Lucke.

Talare: Valdis Dombrovskis.

Talare: Marco Valli gjorde ett personligt uttalande i enlighet med artikel 164 i arbetsordningen med anledning av Mercedes Bressos inlägg. (Talmannen svarade att frågan skulle utredas.)

Talmannen förklarade debatten avslutad.


16. Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016 (debatt)

Presentation av revisionsrättens årsrapport för 2016 (2017/2765(RSP))

Klaus-Heiner Lehne (revisionsrättens ordförande) redogjorde för betänkandet.

Talare: Günther Oettinger (ledamot av kommissionen).

Talare: Joachim Zeller för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Martina Dlabajová för ALDE-gruppen, Dennis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, Marco Valli för EFDD-gruppen, Olaf Stuger för ENF-gruppen, Brian Hayes, Derek Vaughan, Richard Ashworth, Nedzhmi Ali, Bart Staes och Jonathan Arnott.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Talare: France Jamet, Petri Sarvamaa, Arndt Kohn, Anneleen Van Bossuyt, Hannu Takkula, Rosa D'Amato, Ingeborg Gräßle, Georgi Pirinski, Zbigniew Kuźmiuk, Claudia Schmidt, Iris Hoffmann, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Caterina Chinnici, Julia Pitera, Bogusław Liberadzki, Tomáš Zdechovský, Marian-Jean Marinescu, Andrey Novakov och Daniel Buda.

(Sammanträdet avbröts en kort stund)

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias och Maria Grapini.

ORDFÖRANDESKAP: Ryszard CZARNECKI
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Doru-Claudian Frunzulică, Ivana Maletić och Nicola Caputo.

Talare: Günther Oettinger och Klaus-Heiner Lehne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


17. Fördjupat samarbete: Europeiska åklagarmyndigheten *** (debatt)

Rekommendation om förslaget till rådets förordning om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Barbara Matera (A8-0290/2017)

Barbara Matera redogjorde för rekommendationen.

Talare: Věra Jourová (ledamot av kommissionen).

Talare: Sylvia-Yvonne Kaufmann för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Roberta Metsola för PPE-gruppen, Louis Michel för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Kazimierz Michał Ujazdowski, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jiří Pospíšil, och Laura Ferrara för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Gilles Lebreton för ENF-gruppen, Konstantinos Papadakis, grupplös, Ingeborg Gräßle, Juan Fernando López Aguilar, Helga Stevens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, João Pimenta Lopes, Eva Joly, Gerard Batten, Diane James, Viviane Reding, Caterina Chinnici, Kazimierz Michał Ujazdowski, Cecilia Wikström, Molly Scott Cato, Csaba Sógor, Evelyn Regner, Angel Dzhambazki, Emil Radev, Péter Niedermüller, Ruža Tomašić, Maria Grapini och Bogusław Liberadzki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Nicola Caputo och Notis Marias.

Talare: Věra Jourová och Barbara Matera.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.4 i protokollet av den 5.10.2017.


18. Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Interpols arresteringsorder (s.k. red notices) (2017/2873(RSP))

Matti Maasikas (rådets tjänstgörande ordförande) och Věra Jourová (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Cornelia Ernst för GUE/NGL-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Tim Aker för EFDD-gruppen, Jaromír Štětina, Bogusław Liberadzki, Marina Albiol Guzmán, Jiří Pospíšil och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias och Julie Ward.

Talare: Věra Jourová och Matti Maasikas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman


19. Utskottens och delegationernas sammansättning

Talmannen hade mottagit en begäran från PPE-gruppen om att följande utnämningar skulle godkännas:

LIBE-utskottet: Asim Ahmedov Ademov

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen: Asim Ahmedov Ademov

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot dem före justeringen av detta protokoll.


20. Säkerheten på Europas vägar (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000060/2017) från Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola och Michał Boni för PPE-gruppen, till kommissionen: Säkerheten på Europas vägar (2017/2875(RSP)) (B8-0601/2017)

Tomáš Zdechovský utvecklade frågan.

Věra Jourová (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Emil Radev för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Pavel Telička för ALDE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, Anna Záborská, Isabella De Monte, Angel Dzhambazki, Izaskun Bilbao Barandica, Kostadinka Kuneva, Andor Deli, Bogusław Liberadzki, Notis Marias, Paloma López Bermejo, José Inácio Faria, Maria Grapini, Nicola Caputo och Agnes Jongerius.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jiří Pospíšil.

Talare: Věra Jourová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 611.537/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 21.48.

Klaus Welle

Evelyne Gebhardt

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Närvarande:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Legutko, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, Noichl, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Maydell, Seymour

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy