Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg

9. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

Talmannen tillkännagav, i enlighet med artikel 64.1 i arbetsordningen, mottagandet av rådets ståndpunkt, skälen till antagandet av denna samt kommissionens ståndpunkt om följande dokument:

- Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av rådets rambeslut 2004/757/RIF i syfte att inkludera nya psykoaktiva substanser i definitionen av narkotika och om upphävande av rådets beslut 2005/387/RIF (10537/1/2017 - C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

Den tidsfrist på tre månader som parlamentet har för att anta sin ståndpunkt började således löpa följande dag, den 6 oktober 2017.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy