Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2877(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000070/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000070/2017 (B8-0602/2017)

Συζήτηση :

PV 05/10/2017 - 10
CRE 05/10/2017 - 10

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

10. Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000070/2017) που κατέθεσαν οι Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Georgi Pirinski, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, προς την Επιτροπή: Ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κοινωνική οικονομία (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Ο Jens Nilsson αναπτύσσει την ερώτηση.

Η Věra Jourová (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Michaela Šojdrová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Angel Dzhambazki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Joëlle Mélin, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš και Seán Kelly, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Ivan Jakovčić.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Andrejs Mamikins.

Παρεμβαίνει η Věra Jourová.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου