Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

11. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έπειτα από αίτηση της Ιταλίας– EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών των σιδηροδρομικών μεταφορών (αναδιατύπωση) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 137 παράγραφος 1 και το άρθρο 138 παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Αυστραλίας, αφετέρου (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Μερική ανανέωση των μελών του Ελεγκτικού Συνεδρίου - υποψήφιος BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για στατιστικές σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων μέσω εσωτερικών πλωτών οδών (κωδικοποιημένο κείμενο) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA

2) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 133 του Κανονισμού)

- Joëlle Mélin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αποτυχία των πολιτικών στον τομέα της αιολικής ενέργειας (B8-0489/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

- Sophie Montel. Πρόταση ψηφισματος σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τα έξοδα μετακινήσεων της Επιτροπής (B8-0490/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CONT

- Lorenzo Fontana. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καταγγελία και την πρόληψη της παράνομης διακίνησης «νεαρών παικτών» (B8-0491/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

CULT

- Dominique Martin. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη χρηματοδότηση έργων στήριξης αλλοδαπών και μεταναστών (B8-0492/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Ivan Jakovčić και Jozo Radoš. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση καταφυγίων που δεν εφαρμόζουν πρακτικές θανάτωσης υγιών ζώων (B8-0494/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών ως προς τον εμβολιασμό (B8-0500/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη νέα ευρωπαϊκή ειδική ομάδα κατά των ψευδών ειδήσεων (B8-0501/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

LIBE

- Aldo Patriciello. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καθιέρωση μιας «Eυρωπαϊκής περιφέρειας αειφόρου τουρισμού του έτους» (B8-0504/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Nicola Caputo. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με το έδαφος (B8-0505/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

- Lorenzo Fontana και Matteo Salvini. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την αύξηση της γεννητικότητας στην Ευρώπη (B8-0532/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

- Mara Bizzotto. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη (B8-0533/2017)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου