Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 5. oktoober 2017 - Strasbourg

11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta: Itaalia taotlus – EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (uuesti sõnastatud) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 137 lõikele 1 ja artikli 138 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu liidu nimel sõlmimise kohta (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – BE kandidaat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – IT kandidaat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – FI kandidaat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – ES kandidaat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – DK kandidaat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – PT kandidaat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Kontrollikoja liikmete koosseisu osaline uuendamine – BG kandidaat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Gruusiale (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb kaupade siseveetranspordi statistikat (kodifitseeritud tekst) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kindlustuse ja edasikindlustusega seotud usaldatavusnõudeid käsitleva kahepoolse lepingu sõlmimise kohta (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

INTA

2) parlamendiliikmed, resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 133)

- Joëlle Mélin. Resolutsiooni ettepanek tuuleenergiat käsitleva poliitika ebaõnnestumise kohta (B8-0489/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

- Sophie Montel. Resolutsiooni ettepanek Euroopa Komisjoni volinike sõidukulude läbipaistmatuse kohta (B8-0490/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CONT

- Lorenzo Fontana. Resolutsiooni ettepanek lapsjalgpalluritega ebaseaduslikust kauplemisest teatamise ja selle tõkestamise kohta (B8-0491/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Dominique Martin. Resolutsiooni ettepanek välisprojektide ja migrante soosivate projektide rahastamise kohta (B8-0492/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Resolutsiooni ettepanek tervete loomade elu säästvate varjupaigatavade edendamise kohta (B8-0494/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Resolutsiooni ettepanek patsientide õiguste kohta vaktsineerimise küsimuses (B8-0500/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek ELi uue võltsuudiste vastase töörühma kohta (B8-0501/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Aldo Patriciello. Resolutsiooni ettepanek kestliku turismi aasta algatuse kohta Euroopa piirkonnas (B8-0504/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Nicola Caputo. Resolutsiooni ettepanek mulla kohta (B8-0505/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

- Lorenzo Fontana ja Matteo Salvini. Resolutsiooni ettepanek sündimuse suurendamise kohta Euroopas (B8-0532/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

- Mara Bizzotto. Resolutsiooni ettepanek puudega kodanike toetamise kohta Euroopas (B8-0533/2017)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

Õigusteave - Privaatsuspoliitika