Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 5 oktober 2017 - Straatsburg

11. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van Italië – EGF/2017/004IT/Almaviva) (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

EMPL, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer (herschikking) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Overeenkomstig artikel 137, lid 1, en artikel 138, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Australië, anderzijds (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

INTA

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Gedeeltelijke vervanging van de leden van de Rekenkamer - kandidaat BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot toekenning van verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de statistiek van het goederenvervoer over de binnenwateren (codificatie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

verwezen naar

ten principale :

JURI

- Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van de bilaterale overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake prudentiële maatregelen betreffende verzekering en herverzekering (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 133 van het Reglement)

- Joëlle Mélin. Ontwerpresolutie over de mislukking van het beleid inzake windenergie (B8-0489/2017)

verwezen naar

ten principale :

ITRE

- Sophie Montel. Ontwerpresolutie over het gebrek aan transparantie met betrekking tot de verplaatsingskosten van de Commissie (B8-0490/2017)

verwezen naar

ten principale :

CONT

- Lorenzo Fontana. Ontwerpresolutie over het aan de kaak stellen en voorkomen van illegale handel in minderjarige voetballers (B8-0491/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

advies :

CULT

- Dominique Martin. Ontwerpresolutie over de financiering van projecten ten behoeve van buitenlanders en migranten (B8-0492/2017)

verwezen naar

ten principale :

LIBE

- Ivan Jakovčić en Jozo Radoš. Ontwerpresolutie over het stimuleren van dierenopvang waarbij gezonde dieren niet worden afgemaakt (B8-0494/2017)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Ontwerpresolutie over patiëntenrechten met betrekking tot vaccinaties (B8-0500/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de nieuwe Europese taskforce tegen nepnieuws (B8-0501/2017)

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

LIBE

- Aldo Patriciello. Ontwerpresolutie over het instellen van de "Europese regio van duurzaam toerisme van het jaar" (B8-0504/2017)

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Nicola Caputo. Ontwerpresolutie over de bodem (B8-0505/2017)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

- Lorenzo Fontana en Matteo Salvini. Ontwerpresolutie over het stimuleren van hogere geboortecijfers in Europa (B8-0532/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

- Mara Bizzotto. Ontwerpresolutie over de ondersteuning van burgers met een handicap in Europa (B8-0533/2017)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

Juridische mededeling - Privacybeleid