Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 5. októbra 2017 - Štrasburg

11. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady omobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii na základe žiadosti Talianska – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oprávach apovinnostiach cestujúcich vželezničnej preprave (prepracované znenie) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 a článkom 138 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Austráliou na strane druhej (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – belgický kandidát (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – taliansky kandidát (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – fínsky kandidát (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – španielsky kandidát (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – dánsky kandidát (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – portugalský kandidát (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Čiastočná obmena členov Dvora audítorov – bulharský kandidát (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí ďalšej makrofinančnej pomoci Gruzínsku (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách (kodifikované znenie) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí dvojstrannej dohody medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o prudenciálnych opatreniach týkajúcich sa poistenia a zaistenia (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 133 rokovacieho poriadku)

- Joëlle Mélin. Návrh uznesenia o neúspechu politík v oblasti veternej energie (B8-0489/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

- Sophie Montel. Návrh uznesenia o nedostatočnej transparentnosti cestovných výdavkov Komisie (B8-0490/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CONT

- Lorenzo Fontana. Návrh uznesenia o hlásení prípadov nedovoleného obchodovania s detskými futbalovými hráčmi a o predchádzaní tomuto javu (B8-0491/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

stanovisko :

CULT

- Dominique Martin. Návrh uznesenia o financovaní zahraničných a promigračných projektov (B8-0492/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Ivan Jakovčić a Jozo Radoš. Návrh uznesenia o presadzovaní postupov nezabíjania zdravých zvierat v útulkoch (B8-0494/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Návrh uznesenia o právach pacientov v oblasti očkovania. (B8-0500/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o novej európskej pracovnej skupine proti falošným správam (B8-0501/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

LIBE

- Aldo Patriciello. Návrh uznesenia o udeľovaní každoročného titulu európskeho regiónu udržateľného cestovného ruchu (B8-0504/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

TRAN

- Nicola Caputo. Návrh uznesenia o pôde (B8-0505/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

- Lorenzo Fontana a Matteo Salvini. Návrh uznesenia o zvýšení pôrodnosti v Európe (B8-0532/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

- Mara Bizzotto. Návrh uznesenia o podpore občanov so zdravotným postihnutím v Európe (B8-0533/2017)

pridelené:

gestorský výbor :

EMPL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia