Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 5 oktober 2017 - Strasbourg

11. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter efter en ansökan från Italien – EGF/2017/004 IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (omarbetning) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 137.1 och 138.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående på unionens vägnar av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Australien, å andra sidan (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Belgiens kandidat (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Italiens kandidat (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Finlands kandidat (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Spaniens kandidat (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Danmarks kandidat (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Portugals kandidat (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Partiell förnyelse av revisionsrättens ledamöter – Bulgariens kandidat (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt bistånd till Georgien (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över godstransporter på inre vattenvägar (kodifiering) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av det bilaterala avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om tillsynsregler för försäkring och återförsäkring (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

INTA

2) från ledamöterna, resolutionsförslag (artikel 133 i arbetsordningen)

- Joëlle Mélin. Förslag till resolution om den misslyckade vindkraftspolitiken (B8-0489/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

- Sophie Montel. Förslag till resolution om bristen på insyn i kommissionens resekostnader (B8-0490/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CONT

- Lorenzo Fontana. Förslag till resolution om anmälan och förhindrande av den olagliga handeln med minderåriga fotbollsspelare (B8-0491/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

rådgivande utskott:

CULT

- Dominique Martin. Förslag till resolution om finansieringen av projekt för utlänningar och migranter (B8-0492/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Ivan Jakovčić och Jozo Radoš. Förslag till resolution om främjande av djurhem som tillämpar No kill-metoden på friska djur (B8-0494/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

- Mireille D'Ornano. Förslag till resolution om patienträttigheter när det gäller vaccinationer (B8-0500/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om den ny europeiska arbetsgruppen mot falska nyheter (B8-0501/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

CULT

rådgivande utskott:

LIBE

- Aldo Patriciello. Förslag till resolution om inrättandet av ”Årets europeiska region för hållbar turism” (B8-0504/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

TRAN

- Nicola Caputo. Förslag till resolution om mark (B8-0505/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

- Lorenzo Fontana och Matteo Salvini. Förslag till resolution om att höja födelsetalen i Europa (B8-0532/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

- Mara Bizzotto. Förslag till resolution om stöd till personer med funktionshinder i Europa (B8-0533/2017)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

EMPL

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy