Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 - Στρασβούργο

13. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 46 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή INTA

- Διενέργεια ελέγχου στις ξένες επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς (2017/2205(INL))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 52 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της αρπαγής γαιών (2017/2206(INI))

επιτροπή IMCO

- Έρευνα στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου (2017/2207(INI))
(γνωμοδότηση: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

επιτροπή REGI

- Πολιτική συνοχής και κυκλική οικονομία (2017/2211(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE)

- Περιοχές που παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση στην ΕΕ (2017/2208(INI))
(γνωμοδότηση: PECH, AGRI)

επιτροπή LIBE

- Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CULT)

επιτροπή FEMM

- Ισότητα των φύλων στον κλάδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην ΕΕ (2017/2210(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, JURI)

Τροποποιήσεις των παραπομπών σε επιτροπές (άρθρο 53 του Κανονισμού)

- Στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές (αναδιατύπωση) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN
γνωμοδότηση: JURI (άρθρο 104 του Κανονισμού)

Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 54 του Κανονισμού)

επιτροπή ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, που αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτόμου ικανότητας της αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(γνωμοδότηση: IMCO, AFET (άρθρο 54 του Κανονισμού), BUDG (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή CULT
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(γνωμοδότηση: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (άρθρο 54 του Κανονισμού), EMPL (άρθρο 54 του Κανονισμού))

επιτροπή LIBE
(
Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)
- Πολυφωνία και ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2017/2209(INI))
(γνωμοδότηση: JURI, CULT (άρθρο 54 του Κανονισμού))

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 113 του Κανονισμού)
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή AFET

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του (2017/2204(INI))

- Σύσταση προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με την εξάλειψη των πηγών εσόδων των τζιχαντιστών - στοχοθετημένη καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (2017/2203(INI))

Αλλαγή τίτλου
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 28ης Σεπτεμβρίου 2017)

επιτροπή JURI
- Νέος τίτλος της έκθεσης πρωτοβουλίας (INI 2017/2010) : Ετήσιες εκθέσεις 2015-2016 σχετικά με την επικουρικότητα και την αναλογικότητα

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου