Показалец 
Протокол
PDF 278kWORD 82k
Четвъртък, 5 октомври 2017 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (разискване)
 3.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
3.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Малави и други африкански държави
  
3.2.Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста Микола Семена
  
3.3.Положението в Малдивските острови
 4.Време за гласуване
  
4.1.Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Малави и други африкански държави (гласуване)
  
4.2.Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста Микола Семена (гласуване)
  
4.3.Положението в Малдивските острови (гласуване)
  
4.4.Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.5.Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Одобряване на протокола от предишното заседание
 9.Позиция на Съвета на първо четене
 10.Европейски план за действие за социалната икономика (разискване)
 11.Внесени документи
 12.Петиции
 13.Решения относно някои документи
 14.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 15.График на следващите заседания
 16.Закриване на заседанието
 17.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието беше открито в 9.00 ч.


2. Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (разискване)

Доклад относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях [2015/2062(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

Joëlle Bergeron представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Barbara Matera (докладчик по становището на комисията FEMM), José Inácio Faria, от името на групата PPE, Caterina Chinnici, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Josu Juaristi Abaunz, от името на групата GUE/NGL, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Laura Ferrara, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Bendt Bendtsen, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Viorica Dăncilă, Rikke Karlsson, Martina Anderson, Christelle Lechevalier, Diane James, Josef Weidenholzer, Marina Albiol Guzmán, Sylvie Guillaume, Eleonora Forenza и Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Maria Grapini, António Marinho e Pinto, Csaba Sógor, Jean-Paul Denanot, Eleftherios Synadinos, Nicola Caputo, Krisztina Morvai и Tibor Szanyi.

Изказаха се: Rachida Dati, Věra Jourová и Joëlle Bergeron.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.5 от протокола от 5.10.2017 г г.


3. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 4.10.2017 г.)


3.1. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Малави и други африкански държави

Предложения за резолюция B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017, B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

Bodil Valero, Hilde Vautmans, Miguel Urbán Crespo, Tunne Kelam, Soraya Post, Charles Tannock, Ignazio Corrao и Mario Borghezio представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Bogdan Brunon Wenta, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на групата S&D, и Jiří Pospíšil.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David-Maria SASSOLI
Заместник-председател

Изказа се Krzysztof Hetman.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Inácio Faria, Nicola Caputo, Notis Marias, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot и Stanislav Polčák.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.1 от протокола от 5.10.2017 г г.


3.2. Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста Микола Семена

Предложения за резолюция B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017, B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

Rebecca Harms, Petras Auštrevičius, Soraya Post, Michael Gahler и Anna Elżbieta Fotyga представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Dariusz Rosati, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Urmas Paet, от името на групата ALDE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Bronis Ropė, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Arnautu, от името на групата ENF, Janusz Korwin-Mikke, независим член на ЕП, Lars Adaktusson, Kati Piri, Kosma Złotowski, Илхан Кючюк, Pavel Svoboda, Marek Jurek и Seán Kelly.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová, Jaromír Štětina, Julie Ward, José Inácio Faria, Stanislav Polčák, Doru-Claudian Frunzulică и Csaba Sógor.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.2 от протокола от 5.10.2017 г г.


3.3. Положението в Малдивските острови

Предложения за резолюция B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017, B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

Javier Nart, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ignazio Corrao, Tomáš Zdechovský, Soraya Post и Jean Lambert представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Wajid Khan, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Fabio Massimo Castaldo, от името на групата EFDD, и Jonathan Arnott.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jiří Pospíšil, Notis Marias и Stanislav Polčák.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията), от името на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.3 от протокола от 5.10.2017 г г.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ryszard CZARNECKI
Заместник-председател

4. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


4.1. Положението на лицата, страдащи от албинизъм, в Малави и други африкански държави (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0546/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017, B8-0554/2017 и B8-0562/2017 (2017/2868(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0543/2017

(за замяна на B8-0543/2017, B8-0544/2017, B8-0547/2017, B8-0551/2017, B8-0553/2017 и B8-0554/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Maurice Ponga, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru и Soraya Post, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Karol Karski, Branislav Škripek и Raffaele Fitto, от името на групата ECR;

—   Hilde Vautmans, Илхан Кючюк, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Неджми Али, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Филиз Хюсменова, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset и Jozo Radoš, от името на групата ALDE;

—   Bodil Valero, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jordi Solé, Judith Sargentini, Bart Staes, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Michel Reimon и Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini, Rolandas Paksas, Laura Agea и Laura Ferrara, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0381)

(Предложенията за резолюции B8-0546/2017 и B8-0562/2017 отпадат.)


4.2. Случаите на лидерите на кримските татари Ахтем Чийгоз и Илми Умеров и на журналиста Микола Семена (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 и B8-0559/2017 (2017/2869(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0545/2017

(за замяна на B8-0545/2017, B8-0548/2017, B8-0552/2017, B8-0557/2017 и B8-0559/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Laima Liucija Andrikienė, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Mairead McGuinness, David McAllister, Marijana Petir, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Michaela Šojdrová, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Brian Hayes, Adam Szejnfeld, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Seán Kelly, Deirdre Clune, Андрей Ковачев, Roberta Metsola, Stanislav Polčák, Anna Maria Corazza Bildt, Ivana Maletić, Željana Zovko, Dariusz Rosati, László Tőkés, Jiří Pospíšil и Inese Vaidere, от името на групата PPE;

—   Elena Valenciano, Victor Boştinaru, Soraya Post и Tibor Szanyi, от името на групата S&D;

—   Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Karol Karski, Zdzisław Krasnodębski, Urszula Krupa, Branislav Škripek, Monica Macovei, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská и Zbigniew Kuźmiuk, от името на групата ECR;

—   Johannes Cornelis van Baalen, Илхан Кючюк, Javier Nart, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Dita Charanzová, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset и Jozo Radoš, от името на групата ALDE;

—   Rebecca Harms, Heidi Hautala, Bronis Ropė, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Michel Reimon, Sven Giegold, Bodil Valero, Jordi Solé и Bart Staes, от името на групата Verts/ALE.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0382)


4.3. Положението в Малдивските острови (гласуване)

Предложения за резолюция B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 и B8-0561/2017 (2017/2870(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B8-0549/2017

(за замяна на B8-0549/2017, B8-0550/2017, B8-0555/2017, B8-0556/2017, B8-0558/2017, B8-0560/2017 и B8-0561/2017):

внесенo от следните членове на ЕП:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Sandra Kalniete, Elmar Brok, Dubravka Šuica, Sven Schulze, Tunne Kelam, Lefteris Christoforou, Ivan Štefanec, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Laima Liucija Andrikienė, David McAllister, Marijana Petir, Mairead McGuinness, Pavel Svoboda, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elisabetta Gardini, Claude Rolin, Jaromír Štětina, Milan Zver, Csaba Sógor, József Nagy, Adam Szejnfeld, Brian Hayes, Luděk Niedermayer, Patricija Šulin, Anna Záborská, Андрей Ковачев, Seán Kelly, Deirdre Clune, Roberta Metsola, Krzysztof Hetman, Stanislav Polčák, Ivana Maletić, Željana Zovko, László Tőkés и Jiří Pospíšil, от името на групата PPE;

—   Victor Boştinaru, Elena Valenciano, Soraya Post и Wajid Khan, от името на групата S&D;

—   Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Urszula Krupa, Jan Zahradil, Jana Žitňanská, Notis Marias, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Karol Karski и Branislav Škripek, от името на групата ECR;

—   Javier Nart, Hilde Vautmans, Илхан Кючюк, Izaskun Bilbao Barandica, Petras Auštrevičius, Marietje Schaake, Urmas Paet, Pavel Telička, Louis Michel, Frédérique Ries, Nathalie Griesbeck, Jasenko Selimovic, Gérard Deprez, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Cecilia Wikström, Ivan Jakovčić, Beatriz Becerra Basterrechea, Robert Rochefort, Martina Dlabajová, Неджми Али, Patricia Lalonde, Ivo Vajgl, Paavo Väyrynen, Филиз Хюсменова, Valentinas Mazuronis, Norica Nicolai, Carolina Punset и Jozo Radoš, от името на групата ALDE;

—   Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Younous Omarjee, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga и Miguel Urbán Crespo, от името на групата GUE/NGL;

—   Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Bodil Valero, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Davor Škrlec, Ernest Urtasun, Jordi Solé и Michel Reimon, от името на групата Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Isabella Adinolfi, Piernicola Pedicini и Laura Agea, от името на групата EFDD.

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0383)

Изказвания

Charles Tannock направи устни предложения за изменение на параграф 15 и съображение В. Устните изменения бяха одобрени.


4.4. Засилено сътрудничество: Европейска прокуратура *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)

Препоръка относно проекта за регламент на Съвета за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура [09941/2017 - C8-0229/2017 - 2013/0255(APP)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Barbara Matera (A8-0290/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА

Приема се с едно гласуване (P8_TA-PROV(2017)0384)

Парламентът даде одобрението си за проекта на регламент на Съвета.


4.5. Системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях (гласуване)

Доклад относно системите на местата за лишаване от свобода и условията в тях [2015/2062(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Joëlle Bergeron (A8-0251/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

АЛТЕРНАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ (внесено от групата ENF)

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA-PROV(2017)0385)


5. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Съгласно член 183 от Правилника за дейността, писмените обяснения на вот се публикуват на страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента.

Устни обяснения на вот:

Препоръка Barbara Matera – A8-0290/2017
Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Tibor Szanyi, Lola Sánchez Caldentey, Andrejs Mamikins, Ангел Джамбазки, Jiří Pospíšil, Jan Zahradil, Jonathan Arnott, Petras Auštrevičius, Daniel Hannan, Monika Smolková, Bruno Gollnisch и Marek Jurek

Доклад Joëlle Bergeron – A8-0251/2017
Curzio Maltese, Andrejs Mamikins, John Flack, Ангел Джамбазки, Jonathan Arnott, Sylvie Goddyn, Lola Sánchez Caldentey, Branislav Škripek и Juan Fernando López Aguilar.


6. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на ЕП Europarl - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“ (Налични резултати от поименните гласувания), както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 12.45 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.


8. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание беше одобрен.


9. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 64, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определението за „наркотици“ и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (10537/1/2017 – C8-0325/2017 – 2013/0304(COD)) (11655/1/2017 – COM(2017)0560)

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва да тече от утре, 6 октомври 2017 г.


10. Европейски план за действие за социалната икономика (разискване)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000070/2017), зададен от Jens Nilsson, Ramón Luis Valcárcel Siso, Beatriz Becerra Basterrechea, Marie-Christine Vergiat, Sven Giegold, Elena Gentile, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Clara Eugenia Aguilera García, Ernest Urtasun, Evelyn Regner, Pina Picierno, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Keller, Jean Lambert, Jean-Paul Denanot, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Nessa Childers, Nicola Danti, Patrizia Toia, Ramón Jáuregui Atondo, Renata Briano, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto, Guillaume Balas, Nicola Caputo, Simona Bonafè, Damiano Zoffoli, Enrico Gasbarra, Marita Ulvskog, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Anna Hedh, Eider Gardiazabal Rubial, Elena Valenciano, Sofia Ribeiro, Heinz K. Becker, Георги Пирински, Enrique Guerrero Salom et Maria Arena, към Комисията: Европейски план за действие за социалната икономика (2017/2877(RSP)) (B8-0602/2017)

Jens Nilsson разви въпроса.

Věra Jourová (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Joëlle Mélin, от името на групата ENF, Anne Sander, Ivan Jakovčić, Danuta Jazłowiecka, Jozo Radoš и Seán Kelly, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Andrejs Mamikins.

Изказа се Věra Jourová.

Разискването приключи.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Италия — EGF/2017/004IT/Almaviva (COM(2017)0496 - C8-0322/2017 - 2017/2200(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

EMPL, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза, на Рамковото споразумение между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Австралия, от друга страна (15467/2016 - C8-0327/2017 - 2016/0367(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFET

подпомагаща :

INTA

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат BE (10606/2017 - C8-0328/2017 - 2017/0812(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат IT (11872/2017 - C8-0329/2017 - 2017/0813(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат FI (12248/2017 - C8-0330/2017 - 2017/0814(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат ES (11345/2017 - C8-0331/2017 - 2017/0815(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат DK (10762/2017 - C8-0332/2017 - 2017/0816(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат PT (11871/2017 - C8-0333/2017 - 2017/0817(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Частично обновяване на членовете на Сметната палата - кандидат BG (12247/2017 - C8-0334/2017 - 2017/0818(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия (COM(2017)0559 - C8-0335/2017 - 2017/0242(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за превоза на товари по вътрешни водни пътища (кодифициран текст) (COM(2017)0545 - C8-0337/2017 - 2017/0256(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

JURI

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането (08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

INTA

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 133 от Правилника за дейността)

- Joëlle Mélin. Предложение за резолюция относно провала на политиките, провеждани в областта на вятърната енергия (B8-0489/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

- Sophie Montel. Предложение за резолюция относно липсата на прозрачност по отношение на пътните разходите на Комисията (B8-0490/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CONT

- Lorenzo Fontana. Предложение за резолюция относно разкриването и предотвратяването на незаконния трафик на „деца футболисти“ (B8-0491/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

подпомагаща :

CULT

- Dominique Martin. Предложение за резолюция относно финансирането на чуждестранни проекти и на проекти в полза на мигрантите (B8-0492/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

LIBE

- Ivan Jakovčić и Jozo Radoš. Предложение за резолюция относно насърчаването на практики, които не включват умъртвяване, в приютите по отношение на здрави животни (B8-0494/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

- Mireille D'Ornano. Предложение за резолюция относно правата на пациентите по отношение на ваксинирането (B8-0500/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно новата европейска работна група срещу фалшивите новини (B8-0501/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

CULT

подпомагаща :

LIBE

- Aldo Patriciello. Предложение за резолюция относно създаването на форума „Европейски регион на устойчивия туризъм на годината“ (REstA) (B8-0504/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Nicola Caputo. Предложение за резолюция относно почвите (B8-0505/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

- Lorenzo Fontana и Matteo Salvini. Предложение за резолюция относно повишаването на раждаемостта в Европа (B8-0532/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL

- Mara Bizzotto. Предложение за резолюция относно подкрепата за хората с увреждания в Европа (B8-0533/2017)

Разглеждане в комисия:

водеща :

EMPL


12. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочената дата в съответствие с член 215, параграфи 9 и 10 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

27 септември 2017 г.

(*) име с поверителен характер

Jens Genzer (№ 0743/2017); (*) (№ 0744/2017); Enobong Akpan Etuk (№ 0745/2017); Giedrius Šarkanas (№ 0746/2017); (*) (№ 0747/2017); (*) (№ 0748/2017); (*) (№ 0749/2017); (*) (№ 0750/2017); (*) (№ 0751/2017); (*) (№ 0752/2017); Mateo José Garrido Sanahuja (№ 0753/2017); Vicente Portes Alemany (№ 0754/2017); Neva Maria Morelli (Comitato di Salvezza Parchi Nazionali d'Italia) (№ 0755/2017); (*) (№ 0756/2017); Pierpaolo Volpe (№ 0757/2017); Manuela Rattin (№ 0758/2017); (*) (№ 0759/2017); Mousa Miah (№ 0760/2017); (*) (№ 0761/2017); (*) (№ 0762/2017); (*) (№ 0763/2017); Sergey Neprimerov (№ 0764/2017); (*) (№ 0765/2017); Aleksandra Wróbel (5 подписа) (№ 0766/2017); (*) (№ 0767/2017); (*) (№ 0768/2017); (*) (№ 0769/2017); Carlos Bolacha (№ 0770/2017); Beth Granter (№ 0771/2017); Rickard Jonsson (№ 0772/2017); Daniela Preda (№ 0773/2017); Agnieszka Elżbieta Woszczyńska (№ 0774/2017); Jānis Kuzins (№ 0775/2017); Ismael Antonio López Pérez (№ 0776/2017); Ana Martina Varela Velo (№ 0777/2017); Letizia Spaventa (№ 0778/2017); Pasqualino Ludovico (№ 0779/2017); Michele Chimienti (№ 0780/2017); (*) (№ 0781/2017); Rui Martins (№ 0782/2017); (*) (№ 0783/2017); (*) (№ 0784/2017); Ignacio Onís (№ 0785/2017); (*) (№ 0786/2017); Rui Martins (№ 0787/2017); (*) (№ 0788/2017); Franjo Egri (№ 0789/2017); Thorkild Hansen (№ 0790/2017); (*) (№ 0791/2017); (*) (№ 0792/2017); Manfred Häßner (№ 0793/2017); (*) (№ 0794/2017); (*) (№ 0795/2017); (*) (№ 0796/2017); (*) (№ 0797/2017); (*) (№ 0798/2017); (*) (№ 0799/2017); (*) (№ 0800/2017); (*) (№ 0801/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (№ 0802/2017); Georgios Mylonas (№ 0803/2017); María Ángeles García Cortés (№ 0804/2017); (*) (№ 0805/2017); Ireneu Vicente (№ 0806/2017); (*) (№ 0807/2017); (*) (№ 0808/2017); José Ramón Barrueco Sánchez (№ 0809/2017); (*) (№ 0810/2017); Giovanni Cortese (№ 0811/2017); Patricio Oschlies Serrano (№ 0812/2017); Attilio Agazzi (№ 0813/2017); (*) (№ 0814/2017); Flavio Miccono (№ 0815/2017); Flavio Miccono (№ 0816/2017); (*) (№ 0817/2017); Genoveva - Elena Perju (№ 0818/2017); (*) (№ 0819/2017); (*) (№ 0820/2017); (*) (№ 0821/2017); Tommaso Cossovich (№ 0823/2017); (*) (№ 0824/2017); Monika Łagodzińska (№ 0825/2017); Andrea Carola (№ 0826/2017); Winfried Scheidges (№ 0827/2017); (*) (№ 0828/2017); (*) (№ 0829/2017); (*) (№ 0830/2017); (*) (№ 0831/2017); (*) (№ 0832/2017); (*) (№ 0833/2017); (*) (№ 0834/2017); (*) (№ 0835/2017); (*) (№ 0836/2017); Kristiana Gaižauskienė (№ 0837/2017); Violeta Gospodinova (№ 0838/2017); Remo Pulcini (№ 0839/2017); Olga Fernández (№ 0840/2017); Séverine Breit (№ 0841/2017); Jerzy Wawro (№ 0842/2017); (*) (№ 0843/2017); (*) (№ 0844/2017); (*) (№ 0845/2017); (*) (№ 0846/2017); (*) (№ 0847/2017); (*) (№ 0848/2017); Simone Lucie Nicolescot (№ 0849/2017); Florin Munteanu (№ 0850/2017); Pilar Villarino (№ 0851/2017); María Ángeles García Cortés (№ 0852/2017); Matthew Spiegl (Free Morgan Foundation) (№ 0853/2017); (*) (№ 0854/2017); (*) (№ 0855/2017); (*) (№ 0856/2017); Carlos Silva (№ 0857/2017); Ana Losada (№ 0858/2017); (*) (№ 0859/2017); (*) (№ 0860/2017); (*) (№ 0861/2017); Kieran Dunne (№ 0862/2017); Menyegbe Sissi Adigo (№ 0863/2017); (*) (№ 0864/2017); (*) (№ 0865/2017); (*) (№ 0866/2017); (*) (№ 0867/2017); (*) (№ 0868/2017); (*) (№ 0869/2017); Teresaa Byrne (№ 0870/2017); (*) (№ 0871/2017); (*) (№ 0872/2017); (*) (№ 0873/2017); John Newton (№ 0874/2017); (*) (№ 0875/2017); Mercè Bes Fuster (№ 0876/2017); Stephan Klaus Schulze (№ 0877/2017); Caterina Pavone (№ 0878/2017); Slavomír Eliáš (№ 0879/2017); Evangelos Tsiompanidis (Αγροτικο Kτηνοτροφικο Kομμα Eλλαδασ) (№ 0880/2017); (*) (№ 0881/2017).

Петиция № 0822/2017 е премахната от регистъра вследствие на оттегляне на петицията от страна на вносителя след нейното регистриране.


13. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 46 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

комисия INTA

- Скрининг на чуждестранните инвестиции в стратегически сектори (2017/2205(INL))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 52 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

комисия AFET

- Нарушение на правата на коренното население в света, включително заграбването на земи (2017/2206(INI))

комисия IMCO

- Разследване в областта на електронната търговия (2017/2207(INI))
(подпомагаща: CULT, EMPL, ITRE, JURI, INTA)

комисия REGI

- Политиката на сближаване и кръговата икономика (2017/2211(INI))
(подпомагаща: ENVI, ITRE)

- Изоставащи региони в ЕС (2017/2208(INI))
(подпомагаща: PECH, AGRI)

комисия LIBE

- Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (2017/2209(INI))
(подпомагаща: JURI, CULT)

комисия FEMM

- Равенството между половете в медийния сектор в ЕС (2017/2210(INI))
(подпомагаща: EMPL, JURI)

Промени в сезирането на комисии (член 53 от Правилника за дейността)

- Статистиката за железопътния транспорт (преработен текст) (COM(2017)0353 - C8-0223/2017 - 2017/0146(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: TRAN
подпомагаща: JURI (член 104 от Правилника за дейността)

Асоциирани комисии (член 54 от Правилника за дейността)

комисия ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 14 септември 2017 г.)

- Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD))
(подпомагаща: IMCO, AFET (член 54 от Правилника за дейността), BUDG (член 54 от Правилника за дейността))

комисия CULT
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

- Европейски корпус за солидарност (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD))
(подпомагаща: AGRI, BUDG, LIBE, REGI, ENVI (член 54 от Правилника за дейността), EMPL (член 54 от Правилника за дейността))

комисия LIBE
(
Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

- Плурализъм и свобода на медиите в Европейския съюз (2017/2209(INI))
(подпомагаща: JURI, CULT (член 54 от Правилника за дейността))

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 113 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

комисия AFET

- Препоръка към Съвета, Комисията и ЕСВД относно „Хонконг - 20 години след предаването му на Китай“ (2017/2204(INI))

- Препоръка към Съвета, Комисията и ЕСВД за прекъсване на източниците на доходи за джихадистите - борба с финансирането на тероризма (2017/2203(INI))

Промяна на заглавие
(Съгласно решение на Председателския съвет от 28 септември 2017 г.)

комисия JURI
- Ново заглавие на доклада по собствена инициатива (INI 2017/2010) : Годишни доклади за 2015 – 2016 г. относно субсидиарността и пропорционалността


14. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 192, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


15. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 23 до 26 октомври 2017 г.


16. Закриване на заседанието

Заседанието беше закрито в 15.37 ч.


17. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle

Antonio Tajani

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Али, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Balz, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, Dalli, Dalunde, D'Amato, Dance, Dăncilă, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Deutsch, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Джамбазки, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hoc, Hoffmann, Hökmark, Hölvényi, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Хюсменова, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kammerevert, Kappel, Karas, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Курумбашев, Ковачев, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Кючюк, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, Macovei, Maletić, Малинов, Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Mayer Alex, Mazuronis, Mélin, Melior, Melo, Meszerics, Metsola, Michel, Michels, Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Mosca, Müller, Mureşan, Muselier, Mussolini, Nagy, Nart, Неков, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Новаков, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Пирински, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Ponga, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Радев, Radoš, Radtke, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Selimovic, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Staes, Станишев, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Taylor, Telička, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomašić, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Уручев, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Comi, Crowley, Händel, Le Pen, Майдел, Seymour

Правна информация - Политика за поверителност